Станојчић, Живојин

Link to this page

Authority KeyName Variants
9e500e88-ade1-46da-b757-1b51964d759c
 • Станојчић, Живојин (31)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Морфофонолошка структура неких именица у творби модела са суфиксомкиња

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 2013
AB - The paper is bringing the results of author's theoretical research of
morpho-phonological structure of two nouns – psihološkinja and sutkinja,
the appearance of which in the language of media, during these years, caused
an intensive discussion in them. Author is stating that morphological
structure of the two lexemes is compatible with the word-formational models
that exist a long time ago in Serbian.
AB - Рад доноси резултате ауторовог теоријског истраживања морфонолошке структуре двеју именица – психолошкиња и суткиња, чија је
појава у језику медија, током ових година, изазвала бројне расправе.
Аутор констатује да је структура ових лексема компатибилна са творбеним моделима који одавно постоје у српском језику.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Морфофонолошка структура неких именица у творби модела са суфиксомкиња
T1 - The Morpho-Phonological Structure of some Nouns in Word-Formation of Models with -kinja Suffix
SP - 17
EP - 23
VL - 44
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7545
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "2013",
abstract = "The paper is bringing the results of author's theoretical research of
morpho-phonological structure of two nouns – psihološkinja and sutkinja,
the appearance of which in the language of media, during these years, caused
an intensive discussion in them. Author is stating that morphological
structure of the two lexemes is compatible with the word-formational models
that exist a long time ago in Serbian., Рад доноси резултате ауторовог теоријског истраживања морфонолошке структуре двеју именица – психолошкиња и суткиња, чија је
појава у језику медија, током ових година, изазвала бројне расправе.
Аутор констатује да је структура ових лексема компатибилна са творбеним моделима који одавно постоје у српском језику.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Морфофонолошка структура неких именица у творби модела са суфиксомкиња, The Morpho-Phonological Structure of some Nouns in Word-Formation of Models with -kinja Suffix",
pages = "17-23",
volume = "44",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7545"
}
Станојчић, Ж. (2013). The Morpho-Phonological Structure of some Nouns in Word-Formation of Models with -kinja Suffix.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 44(3-4), 17-23.
Станојчић Ж. The Morpho-Phonological Structure of some Nouns in Word-Formation of Models with -kinja Suffix. Наш језик. 2013;44(3-4):17-23.
Станојчић Живојин, "The Morpho-Phonological Structure of some Nouns in Word-Formation of Models with -kinja Suffix" Наш језик, 44, no. 3-4 (2013):17-23

О морфосинтаксичким и семантичким условима синтаксичких трансформација везника (где, како, да)

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 2010
AB - Author is discussing the ways in which semantic transformations of three
Serbian dependent clause conjunctions (gde, kako, kad) occur. The main author’s idea is that the morpho-sуntactic structure has a significant role in conditions that make possible the use of these three conjunctions with the same
syntactic value.
AB - Аутор дискутује начине на које српски везници где, како, кад
пролазе кроз синтаксичко-семантичке трансформације. Главна ауторова идеја је да у томе значајну улогу игра морфосинтаксичка структура, која чини да се ова три везника могу употребљавати са истом
синтаксичком вредношћу.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О морфосинтаксичким и семантичким условима синтаксичких трансформација везника (где, како, да)
T1 - On Morphosyntactic and Semantic Conditions of Соnjuction Syntactic Transformations (gde, како, da)
SP - 435
EP - 442
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6222
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "2010",
abstract = "Author is discussing the ways in which semantic transformations of three
Serbian dependent clause conjunctions (gde, kako, kad) occur. The main author’s idea is that the morpho-sуntactic structure has a significant role in conditions that make possible the use of these three conjunctions with the same
syntactic value., Аутор дискутује начине на које српски везници где, како, кад
пролазе кроз синтаксичко-семантичке трансформације. Главна ауторова идеја је да у томе значајну улогу игра морфосинтаксичка структура, која чини да се ова три везника могу употребљавати са истом
синтаксичком вредношћу.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О морфосинтаксичким и семантичким условима синтаксичких трансформација везника (где, како, да), On Morphosyntactic and Semantic Conditions of Соnjuction Syntactic Transformations (gde, како, da)",
pages = "435-442",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6222"
}
Станојчић, Ж. (2010). On Morphosyntactic and Semantic Conditions of Соnjuction Syntactic Transformations (gde, како, da).
Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука и уметности., 66, 435-442.
Станојчић Ж. On Morphosyntactic and Semantic Conditions of Соnjuction Syntactic Transformations (gde, како, da). Јужнословенски филолог. 2010;66:435-442.
Станојчић Живојин, "On Morphosyntactic and Semantic Conditions of Соnjuction Syntactic Transformations (gde, како, da)" Јужнословенски филолог, 66 (2010):435-442

За рационалан прилаз нормирању језика - један пример из српске синтаксе

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2009)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 2009
AB - После навођења неких предлога који граматичарима сугеришу нормативно
сужавање употребе упитних реченица са почетном конструкцијом да ли, због
наводног ремећења језичке правилности у елементу „језичке економичности“,
аутор износи чињенице које такве предлоге не подржавају управо у наведеном
елементу. Језичке чињенице, по аутору, указују на оправданост очувања у нашој
нормативистици основног принципа на којем је заснован српски књижевни језик, као и на потребу рационалног приступа нормирању.
AB - The paper is dealing with a proposition that suggests to future grammarians to
formulate more restrictive rules for usage of interrogative sentences beginning with da
li (type: Da li si došao?). Author's opinion is that the sentences with da li are very usual
forms of interrogative sentences in Serbian and gives the evidence that, from the aspect
of language economy (which was cited as a reason of proposed restriction), they are
absolutely equal with sentences consisting only of a verb and the postpositive particle
li (type; Jesi li došao?). Because of that, there is no any redundancy in the use of inter
rogative construction da li, as such propositions suggested, and the speakers of Serbian
(native or foreigners who learn Serbian) should not have any dilemma about the normality of both types in usage.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - За рационалан прилаз нормирању језика - један пример из српске синтаксе
T1 - For a Rational Approach to the Standardization of Language – An Example from Serbian Syntax
SP - 9
EP - 12
VL - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7644
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "2009",
abstract = "После навођења неких предлога који граматичарима сугеришу нормативно
сужавање употребе упитних реченица са почетном конструкцијом да ли, због
наводног ремећења језичке правилности у елементу „језичке економичности“,
аутор износи чињенице које такве предлоге не подржавају управо у наведеном
елементу. Језичке чињенице, по аутору, указују на оправданост очувања у нашој
нормативистици основног принципа на којем је заснован српски књижевни језик, као и на потребу рационалног приступа нормирању., The paper is dealing with a proposition that suggests to future grammarians to
formulate more restrictive rules for usage of interrogative sentences beginning with da
li (type: Da li si došao?). Author's opinion is that the sentences with da li are very usual
forms of interrogative sentences in Serbian and gives the evidence that, from the aspect
of language economy (which was cited as a reason of proposed restriction), they are
absolutely equal with sentences consisting only of a verb and the postpositive particle
li (type; Jesi li došao?). Because of that, there is no any redundancy in the use of inter
rogative construction da li, as such propositions suggested, and the speakers of Serbian
(native or foreigners who learn Serbian) should not have any dilemma about the normality of both types in usage.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "За рационалан прилаз нормирању језика - један пример из српске синтаксе, For a Rational Approach to the Standardization of Language – An Example from Serbian Syntax",
pages = "9-12",
volume = "40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7644"
}
Станојчић, Ж. (2009). For a Rational Approach to the Standardization of Language – An Example from Serbian Syntax.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 40, 9-12.
Станојчић Ж. For a Rational Approach to the Standardization of Language – An Example from Serbian Syntax. Наш језик. 2009;40:9-12.
Станојчић Живојин, "For a Rational Approach to the Standardization of Language – An Example from Serbian Syntax" Наш језик, 40 (2009):9-12

From the research work on Miloš Crnjanski's language: Linguistic synthesis of some examples

Станојчић, Живојин

(2008)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 2008
AB - The paper considers several elements that make the language of M. Crnjanski be characteristic by its layers. Author is suggesting that Crnjanski, besides of his native dialect, had the language of written documents, of the Holy Bible (New Testament) texts and languages in contact as the most probable common source of some of his novels language features. Author's research was based on the theoretical works of R. Jakobson, St. Ullmann and M. Ivić.
AB - Na temelju teorijskih postavki R. Jakobsona, St. Ulmana i M. Ivić, autor uopštava rezultate svojih istraživanja nekih jezičkih osobina romana Seobe i Druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog. Predstavljene su karakteristike primera na leksičkom, morfološkom, tvorbenom, sintagmatskom i morfosintaksičkom nivou jezika.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - From the research work on Miloš Crnjanski's language: Linguistic synthesis of some examples
T1 - Из истраживања језика Милоша Црњанског - лингвистичка синтеза неких примера
SP - 449
EP - 455
IS - 64
DO - 10.2298/JFI0864449S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3042
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "2008",
abstract = "The paper considers several elements that make the language of M. Crnjanski be characteristic by its layers. Author is suggesting that Crnjanski, besides of his native dialect, had the language of written documents, of the Holy Bible (New Testament) texts and languages in contact as the most probable common source of some of his novels language features. Author's research was based on the theoretical works of R. Jakobson, St. Ullmann and M. Ivić., Na temelju teorijskih postavki R. Jakobsona, St. Ulmana i M. Ivić, autor uopštava rezultate svojih istraživanja nekih jezičkih osobina romana Seobe i Druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog. Predstavljene su karakteristike primera na leksičkom, morfološkom, tvorbenom, sintagmatskom i morfosintaksičkom nivou jezika.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "From the research work on Miloš Crnjanski's language: Linguistic synthesis of some examples, Из истраживања језика Милоша Црњанског - лингвистичка синтеза неких примера",
pages = "449-455",
number = "64",
doi = "10.2298/JFI0864449S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3042"
}
Станојчић, Ж. (2008). Из истраживања језика Милоша Црњанског - лингвистичка синтеза неких примера.
Јужнословенски филолог(64), 449-455.
https://doi.org/10.2298/JFI0864449S
Станојчић Ж. Из истраживања језика Милоша Црњанског - лингвистичка синтеза неких примера. Јужнословенски филолог. 2008;(64):449-455.
doi:10.2298/JFI0864449S.
Станојчић Живојин, "Из истраживања језика Милоша Црњанског - лингвистичка синтеза неких примера" Јужнословенски филолог, no. 64 (2008):449-455,
https://doi.org/10.2298/JFI0864449S .

Апозитивна категорија као језички знак

Станојчић, Живојин

(2000)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 2000
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Апозитивна категорија као језички знак
SP - 1085
EP - 1089
VL - 56
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3103
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "2000",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Апозитивна категорија као језички знак",
pages = "1085-1089",
volume = "56",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3103"
}
Станојчић, Ж. (2000). Апозитивна категорија као језички знак.
Јужнословенски филолог, 56(3-4), 1085-1089.
Станојчић Ж. Апозитивна категорија као језички знак. Јужнословенски филолог. 2000;56(3-4):1085-1089.
Станојчић Живојин, "Апозитивна категорија као језички знак" Јужнословенски филолог, 56, no. 3-4 (2000):1085-1089

Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског (2)

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 1999)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1999
AB - Author is analyzing the ornamental language structures found in VI and
VII chapters of М. Сrnjanski's novel and their underlying semantic structures.
Three ornamental language structures are defined: (1) first one highly generalized,
(2) second one reduced to the concrete and (3) third one culminating in the sublimed euphemism, all of which make the narrator's message exposed to two extremely different perceptions of a modern reader. (a) The first perception will be founded on the literally intepreted language ornament vehicles that will lead the folklore interpreter to the conclusion of greatness of the nation capable to make the
utmost sacrifices. (b) The second perception will be based on the semantic contents of language ornament vehicles and will lead the qualified interpreter to the
conclusion on limited possibilities of a given group of people to make a valid distinction between the fiction and reality, because they take the words for things.
AB - У чланку се анализирају тзв. орнаменталне лингвистичке структуре у језику М. Црњанског и њихова основна семантичка структура.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског (2)
T1 - From the Language of M. Сrnjanski's Novel „Sеоbе“ („Migrations“) (2)
SP - 149
EP - 154
VL - 33
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7753
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1999",
abstract = "Author is analyzing the ornamental language structures found in VI and
VII chapters of М. Сrnjanski's novel and their underlying semantic structures.
Three ornamental language structures are defined: (1) first one highly generalized,
(2) second one reduced to the concrete and (3) third one culminating in the sublimed euphemism, all of which make the narrator's message exposed to two extremely different perceptions of a modern reader. (a) The first perception will be founded on the literally intepreted language ornament vehicles that will lead the folklore interpreter to the conclusion of greatness of the nation capable to make the
utmost sacrifices. (b) The second perception will be based on the semantic contents of language ornament vehicles and will lead the qualified interpreter to the
conclusion on limited possibilities of a given group of people to make a valid distinction between the fiction and reality, because they take the words for things., У чланку се анализирају тзв. орнаменталне лингвистичке структуре у језику М. Црњанског и њихова основна семантичка структура.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског (2), From the Language of M. Сrnjanski's Novel „Sеоbе“ („Migrations“) (2)",
pages = "149-154",
volume = "33",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7753"
}
Станојчић, Ж. (1999). From the Language of M. Сrnjanski's Novel „Sеоbе“ („Migrations“) (2).
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 33(1-2), 149-154.
Станојчић Ж. From the Language of M. Сrnjanski's Novel „Sеоbе“ („Migrations“) (2). Наш језик. 1999;33(1-2):149-154.
Станојчић Живојин, "From the Language of M. Сrnjanski's Novel „Sеоbе“ („Migrations“) (2)" Наш језик, 33, no. 1-2 (1999):149-154

О облицима компаратива придева низак

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 1999)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1999
AB - У чланку се, са лингвистичког и нормативистичког аспекта, говори о дублетном компаративу придева низак — нижи и нискији — и констатује да нема
принципских препрека за прихватање и другога наведеног облика у књижевни језик (уз евентуалну семантичку диференцијацију).
AB - Author is analyzing the linguistic and distribution conditions of appearance
of adjectival comparative from niskiji instead of niži, or the parallel use of first
one with the latter. The linguistic conditions are connected narrowly with the semantic ones, since the analyzed form niskiji occurs with the meaning of moral quality, not the physical one: I one se osetio odmah bolje i — niskiji (= And at once he felt better, and — теaner). Вy author's opinion, the distribution conditions are
based on the lexical „rule“, i.e. on the rule of „individual case“ and on the support of a large number of forms like krepkiji, lјирkiji, krotkiji, ubogiji, which re
placed the archaic forms: krepčiji, lјирčiji, kročiji, иbožiji, what was stated already
in grammars. As the problem of standardization is concerned in the case of form
niskiji as a parallel form with the form niži, author does not see any serious obstacle in accepting it in standard language.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О облицима компаратива придева низак
T1 - On the Comparative Forms of Adjective nizak
VL - 33
VL - 36
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7752
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1999",
abstract = "У чланку се, са лингвистичког и нормативистичког аспекта, говори о дублетном компаративу придева низак — нижи и нискији — и констатује да нема
принципских препрека за прихватање и другога наведеног облика у књижевни језик (уз евентуалну семантичку диференцијацију)., Author is analyzing the linguistic and distribution conditions of appearance
of adjectival comparative from niskiji instead of niži, or the parallel use of first
one with the latter. The linguistic conditions are connected narrowly with the semantic ones, since the analyzed form niskiji occurs with the meaning of moral quality, not the physical one: I one se osetio odmah bolje i — niskiji (= And at once he felt better, and — теaner). Вy author's opinion, the distribution conditions are
based on the lexical „rule“, i.e. on the rule of „individual case“ and on the support of a large number of forms like krepkiji, lјирkiji, krotkiji, ubogiji, which re
placed the archaic forms: krepčiji, lјирčiji, kročiji, иbožiji, what was stated already
in grammars. As the problem of standardization is concerned in the case of form
niskiji as a parallel form with the form niži, author does not see any serious obstacle in accepting it in standard language.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О облицима компаратива придева низак, On the Comparative Forms of Adjective nizak",
volume = "33, 36",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7752"
}
Станојчић, Ж. (1999). On the Comparative Forms of Adjective nizak.
Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 36(1-2).
Станојчић Ж. On the Comparative Forms of Adjective nizak. Наш језик. 1999;36(1-2).
Станојчић Живојин, "On the Comparative Forms of Adjective nizak" Наш језик, 36, no. 1-2 (1999)

Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског (1)

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 1998)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1998
AB - Author is analyzing three language features found in M. Crnjanski's novel
„Seobe“ („Migrations“). (1) On the morphological and derivational levels, the relation bagrem : bagremovi : bagrenje, with the absence of *bagremlje in the
language of M. Crnjanski, is interpreted as the associative interference between
the derivative based on bagrem- and the declension based on the same stem. As
the result of this interference, the absence of the variety bagremlje occurred, since
M. Srnjanski felt the latter rather as a singulative plural, than as a collective
plural. (2) On the morpho-suntactic level, the agreement of dependent parts of
sentence (austrijski : austrijska, vodio : vodila) with noun uhoda is analyzed taking in consideration that in M. Srnjanski's language the agreement is performed
by the dependent parts marked as feminine forms, that disagrees with most of
data in grammars and vocabularies dealing with modern Serbian literary language.
Stating that the stylistic markedness in this case starts already at the lexical level,
author points out that the formal agreement is the additional frame which under
lines the unusualness of noun uhoda when opposed to units of the very productive
model of derivatives formed by suffix -tac (uhodilac). (3) On the lexical and
morphological levels, the stem pudr- belonging to the noun puder, as a loan-word
from French, is analyzed. Author has found that writer's usage of its stem without .
-e- (pudr- : puder-) is due to the Crnjanski's personal feeling of French (and “, “
German) pronounciation of the basic form of the noun – poudre (pudia), sup
ported by his native dialectal features concerning the relation Sempeter : Sempetra (-ter : -tra).
AB - У првом делу опширнијег рада о језику М. Црњанског говори се (1) o
односу основинских морфема багрем- и багрeн-, (2) о конгруенцији са им. м.
р. на -а и (3) о променама именица страног порекла.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског (1)
T1 - From the Language of M. Crnjanski's Novel „Seobe“ („Migrations") (1)
SP - 218
EP - 225
VL - 32
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7793
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1998",
abstract = "Author is analyzing three language features found in M. Crnjanski's novel
„Seobe“ („Migrations“). (1) On the morphological and derivational levels, the relation bagrem : bagremovi : bagrenje, with the absence of *bagremlje in the
language of M. Crnjanski, is interpreted as the associative interference between
the derivative based on bagrem- and the declension based on the same stem. As
the result of this interference, the absence of the variety bagremlje occurred, since
M. Srnjanski felt the latter rather as a singulative plural, than as a collective
plural. (2) On the morpho-suntactic level, the agreement of dependent parts of
sentence (austrijski : austrijska, vodio : vodila) with noun uhoda is analyzed taking in consideration that in M. Srnjanski's language the agreement is performed
by the dependent parts marked as feminine forms, that disagrees with most of
data in grammars and vocabularies dealing with modern Serbian literary language.
Stating that the stylistic markedness in this case starts already at the lexical level,
author points out that the formal agreement is the additional frame which under
lines the unusualness of noun uhoda when opposed to units of the very productive
model of derivatives formed by suffix -tac (uhodilac). (3) On the lexical and
morphological levels, the stem pudr- belonging to the noun puder, as a loan-word
from French, is analyzed. Author has found that writer's usage of its stem without .
-e- (pudr- : puder-) is due to the Crnjanski's personal feeling of French (and “, “
German) pronounciation of the basic form of the noun – poudre (pudia), sup
ported by his native dialectal features concerning the relation Sempeter : Sempetra (-ter : -tra)., У првом делу опширнијег рада о језику М. Црњанског говори се (1) o
односу основинских морфема багрем- и багрeн-, (2) о конгруенцији са им. м.
р. на -а и (3) о променама именица страног порекла.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Из језика „Сеоба“ Милоша Црњанског (1), From the Language of M. Crnjanski's Novel „Seobe“ („Migrations") (1)",
pages = "218-225",
volume = "32",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7793"
}
Станојчић, Ж. (1998). From the Language of M. Crnjanski's Novel „Seobe“ („Migrations") (1).
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 32(3-4), 218-225.
Станојчић Ж. From the Language of M. Crnjanski's Novel „Seobe“ („Migrations") (1). Наш језик. 1998;32(3-4):218-225.
Станојчић Живојин, "From the Language of M. Crnjanski's Novel „Seobe“ („Migrations") (1)" Наш језик, 32, no. 3-4 (1998):218-225

Из поетског језика М. Црњанског — у светлу Јакобсонових учења

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 1996)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1996
AB - Оn the ground of R. Jakobson's theoretical definitions of three language
notions: selection, purpose and change, the author of the present paper is examining several features of М. Сrnjanski's language in his novel “Seobe” (“Migrations“). The analyzed features are found on the lexical, word-formation, syntagmatic
(case-sequence) and morpho-sуntactic (sentence/clause) levels of the language. The
author's main goal is to find out the processes that lead toward the final selection
results. He takes the given Crnjanski's micro-context as an unchangeable quantity
at the level of synchrony, which, by its very definition, excludes any symbiosis
(dynamic/active connection) between the writer and his text. In such a context,
the contents of Jakobson's notion purposiveness is carried out, resulting in writer's
choice of a determined language unit (in analyzed sample, for instance, in choice
in pairs like varoš : grad, prepositions sa : iz + genitive case, word-formation
models paired as slivati : liti, sequences with an attribute relevant for the form ation of sentence melody as trave beskrajne : beskrajne trave, conjunctional oppositions in relative clauses like što : koji etc.).
The author is defining, also, the basic elements of Jakobson's notion change as far as it concerns the qualities consisting of the poetic language features
described in linguistics as a result of language development. Consequently, taking
in consideration the general close relation of the folklore foundation of Serbian
literary language and its later modern stages (which R. Jakobson has stated for
almost all Slavic literary languages), the present paper gives several general interpretations of a number of particular morpho-sуntactic units in the language of
the analyzed Crnjanski's novel. Among them is the writer's choice of the repeated
adjoining words (ali je tišina, tišina za san, izostala), in what Crnjanski follows
the folklore model found in so-called inner object (grad gradila tri brata rođena),
or Crnjanski's usage of archaic lexical and syntactic units (čestnjejši, dočekan
slugama), or local/dialectal forms (for instance: adjective san, -a, -o, accusative
case complement to verb poverovati — poverovati ga, etc.). The paper, nevertheless, points out strong boundaries between the conscious, purposive choices, at
one side, and the spontaneous choices, at the other side, introducing, by analogy
with R. Jakobson's notion of “phoneme spaceness”, his own theoretical model of
“the time cube” in which the opposition of language features that are relevant to
style exist.
AB - На основу Јакобсонових теоријских дефиниција трију језичких појмова
избор, намена и промена — аутор овог рада истражује неколике особине и
карактеристике језика Милоша Црњанског у роману „Сеобе“. Анализирана су
обележја на лексичком, твoрбеном, синтагматском и морфосинтаксичком нивоу
језика.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Из поетског језика М. Црњанског — у светлу Јакобсонових учења
T1 - From the Pоеtic Language of Miloš Сrnjanski – In The Light Of Roman Jakobson’s Theories
SP - 171
EP - 178
VL - 31
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7838
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1996",
abstract = "Оn the ground of R. Jakobson's theoretical definitions of three language
notions: selection, purpose and change, the author of the present paper is examining several features of М. Сrnjanski's language in his novel “Seobe” (“Migrations“). The analyzed features are found on the lexical, word-formation, syntagmatic
(case-sequence) and morpho-sуntactic (sentence/clause) levels of the language. The
author's main goal is to find out the processes that lead toward the final selection
results. He takes the given Crnjanski's micro-context as an unchangeable quantity
at the level of synchrony, which, by its very definition, excludes any symbiosis
(dynamic/active connection) between the writer and his text. In such a context,
the contents of Jakobson's notion purposiveness is carried out, resulting in writer's
choice of a determined language unit (in analyzed sample, for instance, in choice
in pairs like varoš : grad, prepositions sa : iz + genitive case, word-formation
models paired as slivati : liti, sequences with an attribute relevant for the form ation of sentence melody as trave beskrajne : beskrajne trave, conjunctional oppositions in relative clauses like što : koji etc.).
The author is defining, also, the basic elements of Jakobson's notion change as far as it concerns the qualities consisting of the poetic language features
described in linguistics as a result of language development. Consequently, taking
in consideration the general close relation of the folklore foundation of Serbian
literary language and its later modern stages (which R. Jakobson has stated for
almost all Slavic literary languages), the present paper gives several general interpretations of a number of particular morpho-sуntactic units in the language of
the analyzed Crnjanski's novel. Among them is the writer's choice of the repeated
adjoining words (ali je tišina, tišina za san, izostala), in what Crnjanski follows
the folklore model found in so-called inner object (grad gradila tri brata rođena),
or Crnjanski's usage of archaic lexical and syntactic units (čestnjejši, dočekan
slugama), or local/dialectal forms (for instance: adjective san, -a, -o, accusative
case complement to verb poverovati — poverovati ga, etc.). The paper, nevertheless, points out strong boundaries between the conscious, purposive choices, at
one side, and the spontaneous choices, at the other side, introducing, by analogy
with R. Jakobson's notion of “phoneme spaceness”, his own theoretical model of
“the time cube” in which the opposition of language features that are relevant to
style exist., На основу Јакобсонових теоријских дефиниција трију језичких појмова
избор, намена и промена — аутор овог рада истражује неколике особине и
карактеристике језика Милоша Црњанског у роману „Сеобе“. Анализирана су
обележја на лексичком, твoрбеном, синтагматском и морфосинтаксичком нивоу
језика.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Из поетског језика М. Црњанског — у светлу Јакобсонових учења, From the Pоеtic Language of Miloš Сrnjanski – In The Light Of Roman Jakobson’s Theories",
pages = "171-178",
volume = "31",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7838"
}
Станојчић, Ж. (1996). From the Pоеtic Language of Miloš Сrnjanski – In The Light Of Roman Jakobson’s Theories.
Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 31, 171-178.
Станојчић Ж. From the Pоеtic Language of Miloš Сrnjanski – In The Light Of Roman Jakobson’s Theories. Наш језик. 1996;31:171-178.
Станојчић Живојин, "From the Pоеtic Language of Miloš Сrnjanski – In The Light Of Roman Jakobson’s Theories" Наш језик, 31 (1996):171-178

Српски језик на крају века

Радовановић, Милорад; Брборић, Бранислав; Клајн, Иван; Петровић, Драгољуб; Станојчић, Живојин; Луковић, Милош; Ћупић, Драго; Пешикан, Митар

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 1996)

TY - BOOK
AU - Радовановић, Милорад
AU - Брборић, Бранислав
AU - Клајн, Иван
AU - Петровић, Драгољуб
AU - Станојчић, Живојин
AU - Луковић, Милош
AU - Ћупић, Драго
AU - Пешикан, Митар
PY - 1996
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Службени гласник
T1 - Српски језик на крају века
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1229
ER - 
@book{
author = "Радовановић, Милорад and Брборић, Бранислав and Клајн, Иван and Петровић, Драгољуб and Станојчић, Живојин and Луковић, Милош and Ћупић, Драго and Пешикан, Митар",
year = "1996",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Службени гласник",
title = "Српски језик на крају века",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1229"
}
Радовановић, М., Брборић, Б., Клајн, И., Петровић, Д., Станојчић, Ж., Луковић, М., Ћупић, Д.,& Пешикан, М. (1996). Српски језик на крају века.

Београд : Службени гласник..
Радовановић М, Брборић Б, Клајн И, Петровић Д, Станојчић Ж, Луковић М, Ћупић Д, Пешикан М. Српски језик на крају века. 1996;.
Радовановић Милорад, Брборић Бранислав, Клајн Иван, Петровић Драгољуб, Станојчић Живојин, Луковић Милош, Ћупић Драго, Пешикан Митар, "Српски језик на крају века" (1996)

Михаило Стевaновић (3. IV 1903 — 14. I 1991)

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик, 1991)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1991
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Михаило Стевaновић (3. IV 1903 — 14. I 1991)
VL - 47
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5924
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1991",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Михаило Стевaновић (3. IV 1903 — 14. I 1991)",
volume = "47",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5924"
}
Станојчић, Ж. (1991). Михаило Стевaновић (3. IV 1903 — 14. I 1991).
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српскохрватски језик., 47.
Станојчић Ж. Михаило Стевaновић (3. IV 1903 — 14. I 1991). Јужнословенски филолог. 1991;47.
Станојчић Живојин, "Михаило Стевaновић (3. IV 1903 — 14. I 1991)" Јужнословенски филолог, 47 (1991)

Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме

Ивић, Павле; Јерковић, Јован; Кашић, Јован; Остојић, Бранислав; Пецо, Асим; Пешикан, Митар; Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик, 1987)

TY - JOUR
AU - Ивић, Павле
AU - Јерковић, Јован
AU - Кашић, Јован
AU - Остојић, Бранислав
AU - Пецо, Асим
AU - Пешикан, Митар
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1987
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме
SP - 137
EP - 158
VL - 27
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1511
ER - 
@article{
author = "Ивић, Павле and Јерковић, Јован and Кашић, Јован and Остојић, Бранислав and Пецо, Асим and Пешикан, Митар and Станојчић, Живојин",
year = "1987",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме",
pages = "137-158",
volume = "27",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1511"
}
Ивић, П., Јерковић, Ј., Кашић, Ј., Остојић, Б., Пецо, А., Пешикан, М.,& Станојчић, Ж. (1987). Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме.
Наш језик
Београд : Институт за српскохрватски језик., 27(3-4), 137-158.
Ивић П, Јерковић Ј, Кашић Ј, Остојић Б, Пецо А, Пешикан М, Станојчић Ж. Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме. Наш језик. 1987;27(3-4):137-158.
Ивић Павле, Јерковић Јован, Кашић Јован, Остојић Бранислав, Пецо Асим, Пешикан Митар, Станојчић Живојин, "Прилози допуњавању и осавремењивању наше правописне норме" Наш језик, 27, no. 3-4 (1987):137-158

Извори супстанције и структуре српскохрватског књижевног језика

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик, 1985)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1985
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Извори супстанције и структуре српскохрватског књижевног језика
SP - 167
EP - 180
VL - 26
IS - 4-5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7967
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1985",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Извори супстанције и структуре српскохрватског књижевног језика",
pages = "167-180",
volume = "26",
number = "4-5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7967"
}
Станојчић, Ж. (1985). Извори супстанције и структуре српскохрватског књижевног језика.
Наш језик
Београд : Институт за српскохрватски језик., 26(4-5), 167-180.
Станојчић Ж. Извори супстанције и структуре српскохрватског књижевног језика. Наш језик. 1985;26(4-5):167-180.
Станојчић Живојин, "Извори супстанције и структуре српскохрватског књижевног језика" Наш језик, 26, no. 4-5 (1985):167-180

За континуитет у књижевном језику и његовом усавршавању

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1982)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1982
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - За континуитет у књижевном језику и његовом усавршавању
SP - 183
EP - 188
VL - 25
IS - 4-5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8014
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1982",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "За континуитет у књижевном језику и његовом усавршавању",
pages = "183-188",
volume = "25",
number = "4-5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8014"
}
Станојчић, Ж. (1982). За континуитет у књижевном језику и његовом усавршавању.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 25(4-5), 183-188.
Станојчић Ж. За континуитет у књижевном језику и његовом усавршавању. Наш језик. 1982;25(4-5):183-188.
Станојчић Живојин, "За континуитет у књижевном језику и његовом усавршавању" Наш језик, 25, no. 4-5 (1982):183-188

Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ, 1980)

TY - BOOK
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1980
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ
T1 - Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1217
ER - 
@book{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1980",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ",
title = "Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1217"
}
Станојчић, Ж. (1980). Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи.

Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ..
Станојчић Ж. Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи. 1980;.
Станојчић Живојин, "Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи" (1980)

Речник и језичка култура (Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ)

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1976)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1976
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Речник и језичка култура (Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ)
SP - 95
EP - 97
VL - 22
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8090
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1976",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Речник и језичка култура (Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ)",
pages = "95-97",
volume = "22",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8090"
}
Станојчић, Ж. (1976). Речник и језичка култура (Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ).
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 22(3), 95-97.
Станојчић Ж. Речник и језичка култура (Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ). Наш језик. 1976;22(3):95-97.
Станојчић Живојин, "Речник и језичка култура (Поводом изласка из штампе последње књиге Рјечника ЈАЗУ)" Наш језик, 22, no. 3 (1976):95-97

Језички часописи Института за српски језик

Стевановић, Михаило; Николић, Берислав; Станојчић, Живојин; Поповић, Љубомир; Игњатовић, Душанка

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1974)

TY - JOUR
AU - Стевановић, Михаило
AU - Николић, Берислав
AU - Станојчић, Живојин
AU - Поповић, Љубомир
AU - Игњатовић, Душанка
PY - 1974
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Језички часописи Института за српски језик
SP - 23
EP - 44
VL - 20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8111
ER - 
@article{
author = "Стевановић, Михаило and Николић, Берислав and Станојчић, Живојин and Поповић, Љубомир and Игњатовић, Душанка",
year = "1974",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Језички часописи Института за српски језик",
pages = "23-44",
volume = "20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8111"
}
Стевановић, М., Николић, Б., Станојчић, Ж., Поповић, Љ.,& Игњатовић, Д. (1974). Језички часописи Института за српски језик.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 20, 23-44.
Стевановић М, Николић Б, Станојчић Ж, Поповић Љ, Игњатовић Д. Језички часописи Института за српски језик. Наш језик. 1974;20:23-44.
Стевановић Михаило, Николић Берислав, Станојчић Живојин, Поповић Љубомир, Игњатовић Душанка, "Језички часописи Института за српски језик" Наш језик, 20 (1974):23-44

Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ, 1973)

TY - BOOK
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1973
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ
T1 - Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1215
ER - 
@book{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1973",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ",
title = "Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1215"
}
Станојчић, Ж. (1973). Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи.

Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ..
Станојчић Ж. Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи. 1973;.
Станојчић Живојин, "Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи" (1973)

Прилог тумачењу хиперграматичности

Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик, 1973)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1973
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Прилог тумачењу хиперграматичности
SP - 611
EP - 614
VL - 30
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5596
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1973",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Прилог тумачењу хиперграматичности",
pages = "611-614",
volume = "30",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5596"
}
Станојчић, Ж. (1973). Прилог тумачењу хиперграматичности.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српскохрватски језик., 30(1-2), 611-614.
Станојчић Ж. Прилог тумачењу хиперграматичности. Јужнословенски филолог. 1973;30(1-2):611-614.
Станојчић Живојин, "Прилог тумачењу хиперграматичности" Јужнословенски филолог, 30, no. 1-2 (1973):611-614

Уз јубилеј професора Михаила Стевановића

Пецо, Асим; Станојчић, Живојин

(Београд : Институт за српскохрватски језик, 1973)

TY - JOUR
AU - Пецо, Асим
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1973
PB - Београд : Институт за српскохрватски језик
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Уз јубилеј професора Михаила Стевановића
SP - 1
EP - 7
VL - 30
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5582
ER - 
@article{
author = "Пецо, Асим and Станојчић, Живојин",
year = "1973",
publisher = "Београд : Институт за српскохрватски језик",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Уз јубилеј професора Михаила Стевановића",
pages = "1-7",
volume = "30",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5582"
}
Пецо, А.,& Станојчић, Ж. (1973). Уз јубилеј професора Михаила Стевановића.
Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српскохрватски језик., 30(1-2), 1-7.
Пецо А, Станојчић Ж. Уз јубилеј професора Михаила Стевановића. Јужнословенски филолог. 1973;30(1-2):1-7.
Пецо Асим, Станојчић Живојин, "Уз јубилеј професора Михаила Стевановића" Јужнословенски филолог, 30, no. 1-2 (1973):1-7

Чиниоци континуитета у књижевном jeзикy

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1972)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1972
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Чиниоци континуитета у књижевном jeзикy
SP - 26
EP - 42
VL - 19
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8117
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1972",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Чиниоци континуитета у књижевном jeзикy",
pages = "26-42",
volume = "19",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8117"
}
Станојчић, Ж. (1972). Чиниоци континуитета у књижевном jeзикy.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 19(1), 26-42.
Станојчић Ж. Чиниоци континуитета у књижевном jeзикy. Наш језик. 1972;19(1):26-42.
Станојчић Живојин, "Чиниоци континуитета у књижевном jeзикy" Наш језик, 19, no. 1 (1972):26-42

Језички тип jeднor еуфемизма

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1971)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1971
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Језички тип jeднor еуфемизма
SP - 229
EP - 234
VL - 18
IS - 4-5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8142
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1971",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Језички тип jeднor еуфемизма",
pages = "229-234",
volume = "18",
number = "4-5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8142"
}
Станојчић, Ж. (1971). Језички тип jeднor еуфемизма.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 18(4-5), 229-234.
Станојчић Ж. Језички тип jeднor еуфемизма. Наш језик. 1971;18(4-5):229-234.
Станојчић Живојин, "Језички тип jeднor еуфемизма" Наш језик, 18, no. 4-5 (1971):229-234

Прилог тумачењу конструкција типа глад ме и сл.

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1970)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1970
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Прилог тумачењу конструкција типа глад ме и сл.
SP - 162
EP - 168
VL - 18
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8137
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1970",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Прилог тумачењу конструкција типа глад ме и сл.",
pages = "162-168",
volume = "18",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8137"
}
Станојчић, Ж. (1970). Прилог тумачењу конструкција типа глад ме и сл..
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 18(3), 162-168.
Станојчић Ж. Прилог тумачењу конструкција типа глад ме и сл.. Наш језик. 1970;18(3):162-168.
Станојчић Живојин, "Прилог тумачењу конструкција типа глад ме и сл." Наш језик, 18, no. 3 (1970):162-168

Придевске заменице са морфемом *-kьѵ- одн. *-къ у књижевном jeзику

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1970)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1970
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Придевске заменице са морфемом *-kьѵ- одн. *-къ у књижевном jeзику
SP - 103
EP - 109
VL - 18
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8132
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1970",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Придевске заменице са морфемом *-kьѵ- одн. *-къ у књижевном jeзику",
pages = "103-109",
volume = "18",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8132"
}
Станојчић, Ж. (1970). Придевске заменице са морфемом *-kьѵ- одн. *-къ у књижевном jeзику.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 18(1-2), 103-109.
Станојчић Ж. Придевске заменице са морфемом *-kьѵ- одн. *-къ у књижевном jeзику. Наш језик. 1970;18(1-2):103-109.
Станојчић Живојин, "Придевске заменице са морфемом *-kьѵ- одн. *-къ у књижевном jeзику" Наш језик, 18, no. 1-2 (1970):103-109

Граматизоване потврдне / одричне категорије у књижевном српскохрватском језику

Станојчић, Живојин

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1967)

TY - JOUR
AU - Станојчић, Живојин
PY - 1967
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Граматизоване потврдне / одричне категорије у књижевном српскохрватском језику
SP - 147
EP - 157
VL - 16
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8192
ER - 
@article{
author = "Станојчић, Живојин",
year = "1967",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Граматизоване потврдне / одричне категорије у књижевном српскохрватском језику",
pages = "147-157",
volume = "16",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8192"
}
Станојчић, Ж. (1967). Граматизоване потврдне / одричне категорије у књижевном српскохрватском језику.
Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 16(3), 147-157.
Станојчић Ж. Граматизоване потврдне / одричне категорије у књижевном српскохрватском језику. Наш језик. 1967;16(3):147-157.
Станојчић Живојин, "Граматизоване потврдне / одричне категорије у књижевном српскохрватском језику" Наш језик, 16, no. 3 (1967):147-157