Mandiq, Maria

Link to this page

Authority KeyName Variants
892ca60a-548e-40ca-bcbe-3d6515e583ac
 • Mandiq, Maria (1)
Projects

Author's Bibliography

Gjuha dhe konflikti etno-politik: Rasti i gjuhës shqipe në Beogradin bashkëkohor

Mandiq, Maria; Sivaçki, Ana

(Prishtine : Qendra Multimedia, 2016)

TY - CHAP
AU - Mandiq, Maria
AU - Sivaçki, Ana
PY - 2016
AB - Në punim shqyrtohet ndikimi i konfliktit etno-politik në përdorimin e gjuhës shqipe
në Beogradin bashkëkohor. Së pari jepet një tabllo e përgjithshme e pakicës shqiptare
në Serbi, e veçantive demografike të saj, institucioneve dhe përdorimit të gjuhës.
Duke u nisur nga rezultatet e anketës sociolinguistike të kryer me folësit e shqipes në
Beograd, në punim më pas analizohet përdorimi i gjuhës shqipe dhe varësia e tij nga
konflikti etno-politik.
AB - The use of Albanian in Belgrade and particularly its dependency on the Serbian-
Albanian conflict in Kosovo is discussed herein. The paper initially gives an overview
of the Albanian minority in Serbia, its demographics, institutions and language use.
Drawing on the results of the sociolinguistic survey carried out among the Albanian
speakers in Belgrade, the paper then analyses use of Albanian and its dependence on
the ethno-political conflict.
AB - U radu se razmatra uticaj etno-političkog sukoba na upotrebu albanskog jezika u savremenom
Beogradu. Prvo se daje opis albanske manjine u Srbiji, demografskih odlika,
institucionalne mreže i upotrebe jezika. Polazeći od sociolingvističkog istraživanja
koje je sprovedeno među albanskim govornicima u Beogradu, u radu se zatim analizira
upotreba albanskog i njegova uslovljenost etno-političkim konfliktom.
PB - Prishtine : Qendra Multimedia
T2 - Figura e Armikut : Ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations]
T1 - Gjuha dhe konflikti etno-politik: Rasti i gjuhës shqipe në Beogradin bashkëkohor
T1 - Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade
SP - 283
EP - 305
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7920
ER - 
@article{
author = "Mandiq, Maria and Sivaçki, Ana",
year = "2016",
abstract = "Në punim shqyrtohet ndikimi i konfliktit etno-politik në përdorimin e gjuhës shqipe
në Beogradin bashkëkohor. Së pari jepet një tabllo e përgjithshme e pakicës shqiptare
në Serbi, e veçantive demografike të saj, institucioneve dhe përdorimit të gjuhës.
Duke u nisur nga rezultatet e anketës sociolinguistike të kryer me folësit e shqipes në
Beograd, në punim më pas analizohet përdorimi i gjuhës shqipe dhe varësia e tij nga
konflikti etno-politik., The use of Albanian in Belgrade and particularly its dependency on the Serbian-
Albanian conflict in Kosovo is discussed herein. The paper initially gives an overview
of the Albanian minority in Serbia, its demographics, institutions and language use.
Drawing on the results of the sociolinguistic survey carried out among the Albanian
speakers in Belgrade, the paper then analyses use of Albanian and its dependence on
the ethno-political conflict., U radu se razmatra uticaj etno-političkog sukoba na upotrebu albanskog jezika u savremenom
Beogradu. Prvo se daje opis albanske manjine u Srbiji, demografskih odlika,
institucionalne mreže i upotrebe jezika. Polazeći od sociolingvističkog istraživanja
koje je sprovedeno među albanskim govornicima u Beogradu, u radu se zatim analizira
upotreba albanskog i njegova uslovljenost etno-političkim konfliktom.",
publisher = "Prishtine : Qendra Multimedia",
journal = "Figura e Armikut : Ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations]",
title = "Gjuha dhe konflikti etno-politik: Rasti i gjuhës shqipe në Beogradin bashkëkohor, Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade",
pages = "283-305",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7920"
}
Mandiq, M.,& Sivaçki, A. (2016). Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade.
Figura e Armikut : Ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations]
Prishtine : Qendra Multimedia., 283-305.
Mandiq M, Sivaçki A. Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade. Figura e Armikut : Ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations]. 2016;:283-305.
Mandiq Maria, Sivaçki Ana, "Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade" Figura e Armikut : Ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations] (2016):283-305