Мирић, Мирјана

Link to this page

Authority KeyName Variants
70fae542-bff6-42ce-86b9-266b9ee6c79a
 • Мирић, Мирјана (5)
Projects

Author's Bibliography

Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини

Мирић, Мирјана

(Књажевац : Народна библиотека "Његош", 2019)

TY - CHAP
AU - Мирић, Мирјана
PY - 2019
AB - Циљ прилога је да укаже на значај организовања (факултативне) наставе ромског језика и других образовних активности намењених ромској деци у основним школама у Књажевцу и околини. У фокусу прилога је настава ромског коју организује Основна школа „Димитрије Тодоровић Каплар“ у Књажевцу. За потребе истраживања снимљен је час ромског језика, спроведени су интервјуи са наставницом ромског, педагошким асистентом, директором школе и једном учитељицом, као и интервјуи са ученицима који похађају наставу. У рад су укључени и делови интервјуа са особљем и ученицима Основне школе „Дубрава“ у Минићеву, као и разговор са библиотекарком Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу. Материјал је снимљен у јулу и новембру 2017. и мају 2018. године и доступан је у оквиру ДАБИ базе (Дигитални архив Балканолошког института САНУ, Београд). Квалитативна анализа показује да се едукативне активности школа и Библиотеке могу сматрати значајним афирмативним мерама усмереним ка промоцији и дестигматизацији ромског, које су од велике важности будући да саговорници указују на и даље присутну стигматизацију ромског језика и ограниченост домена употребе овог језика.
PB - Књажевац : Народна библиотека "Његош"
T2 - Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја
T1 - Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини
SP - 158
EP - 178
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7011
ER - 
@article{
author = "Мирић, Мирјана",
year = "2019",
abstract = "Циљ прилога је да укаже на значај организовања (факултативне) наставе ромског језика и других образовних активности намењених ромској деци у основним школама у Књажевцу и околини. У фокусу прилога је настава ромског коју организује Основна школа „Димитрије Тодоровић Каплар“ у Књажевцу. За потребе истраживања снимљен је час ромског језика, спроведени су интервјуи са наставницом ромског, педагошким асистентом, директором школе и једном учитељицом, као и интервјуи са ученицима који похађају наставу. У рад су укључени и делови интервјуа са особљем и ученицима Основне школе „Дубрава“ у Минићеву, као и разговор са библиотекарком Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу. Материјал је снимљен у јулу и новембру 2017. и мају 2018. године и доступан је у оквиру ДАБИ базе (Дигитални архив Балканолошког института САНУ, Београд). Квалитативна анализа показује да се едукативне активности школа и Библиотеке могу сматрати значајним афирмативним мерама усмереним ка промоцији и дестигматизацији ромског, које су од велике важности будући да саговорници указују на и даље присутну стигматизацију ромског језика и ограниченост домена употребе овог језика.",
publisher = "Књажевац : Народна библиотека "Његош"",
journal = "Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја",
title = "Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини",
pages = "158-178",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7011"
}
Мирић, М. (2019). Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини.
Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја
Књажевац : Народна библиотека "Његош"., 158-178.
Мирић М. Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини. Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја. 2019;:158-178.
Мирић Мирјана, "Изазови и значај извођења наставе ромског језика у Књажевцу и околини" Књажевачки крај – потенцијали, стање и перспективе развоја (2019):158-178

Дистрибуција значења квантификатора "неки" у српском језику: корпусна анализа

Мирић, Мирјана

(Универзитет у Нишу, 2018)

TY - JOUR
AU - Мирић, Мирјана
PY - 2018
AB - У раду се анализира дистрибуција значења квантификатора "неки" у преко 1500 исказа ексцерпираних из "Српског електронског корпуса раног дечијег говора" и "Корпуса савременог српског језика". Циљ је да се тестира имплицитна претпоставка фреквентности, која, према лексикалистичким приступима скаларним импликатурама (СИ), подразумева да употреба квантификатора "неки" типично доводи до извођења СИ: неки = неки, али не сви. Анализа пропорција значења показује да у корпусима доминирају различити типови нескаларних значења (егзистенцијално, количинско, псеудоспецифично и интензификаторско). У дечијем говору скаларног значења нема, док је у говору упућеном деци оно изузетно ретко, што сугерише да је ниска фреквенца скаларног значења у језичком узорку један од могућих узрока развојне асиметрије у извођењу СИ. У писаном језику одраслих регистрован је већи проценат исказа који носе потенцијал извођења СИ, премда је скаларна интерпретација додатно ојачана контекстуалним факторима.
AB - The paper analyzes the distribution of meanings of the quantifier "neki" 'some' in over 1500 utterances excerpted from the "Serbian electronic corpus of early child language" and the "Corpus of contemporary Serbian language". The aim is to test the implicit Frequency Assumption of lexicalist approaches to scalar implicatures (SI), claiming that the use of the quantifier "some" often triggers SI: some = some, but not all. The analysis of proportions of meanings shows high dominance of different types of non-scalar meanings (existential, quantitative, spesumptive, exclamative). In child speech there are no instances of scalar meaning, whereas in the child directed speech they are extremely rare, which overall suggests that one of the possible reasons for the developmental asymmetry might be the low frequency of scalar meaning in the language input. In the written language of adults, a higher percentage of utterances bearing the potential to derive SIs is registered; however, scalar interpretation is strengthened by contextual factors.
PB - Универзитет у Нишу
T2 - Теме (Ниш)
T1 - Дистрибуција значења квантификатора "неки" у српском језику: корпусна анализа
T1 - Distribution of meanings of the quantifier "neki" ('some') in Serbian: corpus-based analysis
SP - 839
EP - 858
VL - 42
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5489
ER - 
@article{
author = "Мирић, Мирјана",
year = "2018",
abstract = "У раду се анализира дистрибуција значења квантификатора "неки" у преко 1500 исказа ексцерпираних из "Српског електронског корпуса раног дечијег говора" и "Корпуса савременог српског језика". Циљ је да се тестира имплицитна претпоставка фреквентности, која, према лексикалистичким приступима скаларним импликатурама (СИ), подразумева да употреба квантификатора "неки" типично доводи до извођења СИ: неки = неки, али не сви. Анализа пропорција значења показује да у корпусима доминирају различити типови нескаларних значења (егзистенцијално, количинско, псеудоспецифично и интензификаторско). У дечијем говору скаларног значења нема, док је у говору упућеном деци оно изузетно ретко, што сугерише да је ниска фреквенца скаларног значења у језичком узорку један од могућих узрока развојне асиметрије у извођењу СИ. У писаном језику одраслих регистрован је већи проценат исказа који носе потенцијал извођења СИ, премда је скаларна интерпретација додатно ојачана контекстуалним факторима., The paper analyzes the distribution of meanings of the quantifier "neki" 'some' in over 1500 utterances excerpted from the "Serbian electronic corpus of early child language" and the "Corpus of contemporary Serbian language". The aim is to test the implicit Frequency Assumption of lexicalist approaches to scalar implicatures (SI), claiming that the use of the quantifier "some" often triggers SI: some = some, but not all. The analysis of proportions of meanings shows high dominance of different types of non-scalar meanings (existential, quantitative, spesumptive, exclamative). In child speech there are no instances of scalar meaning, whereas in the child directed speech they are extremely rare, which overall suggests that one of the possible reasons for the developmental asymmetry might be the low frequency of scalar meaning in the language input. In the written language of adults, a higher percentage of utterances bearing the potential to derive SIs is registered; however, scalar interpretation is strengthened by contextual factors.",
publisher = "Универзитет у Нишу",
journal = "Теме (Ниш)",
title = "Дистрибуција значења квантификатора "неки" у српском језику: корпусна анализа, Distribution of meanings of the quantifier "neki" ('some') in Serbian: corpus-based analysis",
pages = "839-858",
volume = "42",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5489"
}
Мирић, М. (2018). Distribution of meanings of the quantifier "neki" ('some') in Serbian: corpus-based analysis.
Теме (Ниш)
Универзитет у Нишу., 42(3), 839-858.
Мирић М. Distribution of meanings of the quantifier "neki" ('some') in Serbian: corpus-based analysis. Теме (Ниш). 2018;42(3):839-858.
Мирић Мирјана, "Distribution of meanings of the quantifier "neki" ('some') in Serbian: corpus-based analysis" Теме (Ниш), 42, no. 3 (2018):839-858

Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик)

Мирић, Мирјана

(Нови Сад: Матица српска, 2018)

TY - JOUR
AU - Мирић, Мирјана
PY - 2018
AB - Рад се бави граматикализацијом аналитичког футура првог и употребом / изостављањем субјунктивног маркера "да" из футурске конструкције у лужничком говору јужног типа зоне I. Aнализа усменог говора указује на ограничено присуство синтетичког футура глагола "бити", висок степен граматикализације velle-форме у конструкцији аналитичког футура првог, те на изражену тенденцију изостављања субјунктивног маркера "да" када су маркер будућег времена и субјунктивна конструкција у контактној позицији, као и када је у футурску секвенцу уметнута енклитика. Добијени резултати посматрају се у односу на друге језике / дијалекте Балканског језичког савеза, које на морфисинтаксичком плану одликује изражен аналитизам, и од којих многи испољавају тенденцију губљења субјунктивног маркера.
AB - This paper deals with the grammaticalization of de-volitive future and the use/omission of the subjunctive marker in the analytic future construction in Lužnica vernacular. The analysis reveals the limited use of the synthetic type of future tense (in the use of the verb biti ’to be’), high degree of grammaticalization of de-volitive future, as well as the tendency to omit the subjunctive marker "da" when the future marker and the subjunctive construction are in the contact position or when the future marker is followed by a clitic. The obtained results are discussed from the perspective of languages/dialects of the Balkan Sprachbund, which are reported to manifest analytism at the morphosyntactic level, as well as the tendency to omit the subjunctive marker.
PB - Нови Сад: Матица српска
T2 - Зборник матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик)
SP - 89
EP - 125
VL - 61
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4679
ER - 
@article{
author = "Мирић, Мирјана",
year = "2018",
abstract = "Рад се бави граматикализацијом аналитичког футура првог и употребом / изостављањем субјунктивног маркера "да" из футурске конструкције у лужничком говору јужног типа зоне I. Aнализа усменог говора указује на ограничено присуство синтетичког футура глагола "бити", висок степен граматикализације velle-форме у конструкцији аналитичког футура првог, те на изражену тенденцију изостављања субјунктивног маркера "да" када су маркер будућег времена и субјунктивна конструкција у контактној позицији, као и када је у футурску секвенцу уметнута енклитика. Добијени резултати посматрају се у односу на друге језике / дијалекте Балканског језичког савеза, које на морфисинтаксичком плану одликује изражен аналитизам, и од којих многи испољавају тенденцију губљења субјунктивног маркера., This paper deals with the grammaticalization of de-volitive future and the use/omission of the subjunctive marker in the analytic future construction in Lužnica vernacular. The analysis reveals the limited use of the synthetic type of future tense (in the use of the verb biti ’to be’), high degree of grammaticalization of de-volitive future, as well as the tendency to omit the subjunctive marker "da" when the future marker and the subjunctive construction are in the contact position or when the future marker is followed by a clitic. The obtained results are discussed from the perspective of languages/dialects of the Balkan Sprachbund, which are reported to manifest analytism at the morphosyntactic level, as well as the tendency to omit the subjunctive marker.",
publisher = "Нови Сад: Матица српска",
journal = "Зборник матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик)",
pages = "89-125",
volume = "61",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4679"
}
Мирић, М. (2018). Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик).
Зборник матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад: Матица српска., 61(2), 89-125.
Мирић М. Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик). Зборник матице српске за филологију и лингвистику. 2018;61(2):89-125.
Мирић Мирјана, "Граматикализација футура првог и изостављање субјунктивног маркера да у лужничком говору јужног типа зоне I (Буковик)" Зборник матице српске за филологију и лингвистику, 61, no. 2 (2018):89-125

Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима

Мирић, Мирјана

(Књажевац: Народна библиотека "Његош", 2018)

TY - CHAP
AU - Мирић, Мирјана
PY - 2018
AB - Рад се бави употребом и изостављањем субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима, на материјалу прикупљеном у оквиру пројекта "Чувари нематеријалне баштине тимочких говора" (Дигитални архив Балканолошког института САНУ – ДАБИ). Анализа усменог говора показује да је употреба субјунктивног маркера да у тимочким говорима опционална, посебно када су маркер будућег времена (ћу/ће) и субјунктивна конструкција (да) + презент у непосредној контактној позицији, док се субјунктивни маркер да обично изоставља када су између маркера будућег времена и дате конструкције употребљени одређени типови енклитика. Добијени резултати посматрају се у поређењу са другим језицима/дијалектима Балканског језичког савеза, од којих многи такође испољавају тенденцију ка губљењу субјунктивног маркера у оквиру футура.
PB - Књажевац: Народна библиотека "Његош"
T2 - Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015 – 2017.
T1 - Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4598
ER - 
@article{
author = "Мирић, Мирјана",
year = "2018",
abstract = "Рад се бави употребом и изостављањем субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима, на материјалу прикупљеном у оквиру пројекта "Чувари нематеријалне баштине тимочких говора" (Дигитални архив Балканолошког института САНУ – ДАБИ). Анализа усменог говора показује да је употреба субјунктивног маркера да у тимочким говорима опционална, посебно када су маркер будућег времена (ћу/ће) и субјунктивна конструкција (да) + презент у непосредној контактној позицији, док се субјунктивни маркер да обично изоставља када су између маркера будућег времена и дате конструкције употребљени одређени типови енклитика. Добијени резултати посматрају се у поређењу са другим језицима/дијалектима Балканског језичког савеза, од којих многи такође испољавају тенденцију ка губљењу субјунктивног маркера у оквиру футура.",
publisher = "Књажевац: Народна библиотека "Његош"",
journal = "Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015 – 2017.",
title = "Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4598"
}
Мирић, М. (2018). Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима.
Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015 – 2017.
Књажевац: Народна библиотека "Његош"..
Мирић М. Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима. Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015 – 2017.. 2018;.
Мирић Мирјана, "Употреба/изостављање субјунктивног маркера да у конструкцији футура првог у тимочким говорима" Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015 – 2017. (2018)

Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима

Мирић, Мирјана

(Нови Сад : Матица српска, 2017)

TY - JOUR
AU - Мирић, Мирјана
PY - 2017
AB - Рад се бави граматикализацијом футура првог као једним од централних балканизама. Анализа на аутентичном материјалу тимочких говора указује на одсуство синтетичког футура, висок степен граматикализације velle форме у конструкцији футура првог, одсуство инфинитива из конструкције футура првог, као и факултативност у употреби субјунктивног везника да. Добијени резултати тумаче се из угла конвергентних процеса контактно условљене граматикализације, које у балканским језицима карактерише аналитизам
AB - This paper deals with the process of grammaticalization of de-volitive future as one of the central balkanisms. The analysis is based on the authentic material from the Timok vernacular. The results indicate the absence of the syntetic type of future tense, a high degree of grammaticalization of de-volitive future, the loss of infinitive, as well as the variation in the use of the subjunctive da form. The interpretation is based on the contact-induced grammaticalization which is characterized by analytism in Balkan languages.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима
SP - 133
EP - 164
VL - 60
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4627
ER - 
@article{
author = "Мирић, Мирјана",
year = "2017",
abstract = "Рад се бави граматикализацијом футура првог као једним од централних балканизама. Анализа на аутентичном материјалу тимочких говора указује на одсуство синтетичког футура, висок степен граматикализације velle форме у конструкцији футура првог, одсуство инфинитива из конструкције футура првог, као и факултативност у употреби субјунктивног везника да. Добијени резултати тумаче се из угла конвергентних процеса контактно условљене граматикализације, које у балканским језицима карактерише аналитизам, This paper deals with the process of grammaticalization of de-volitive future as one of the central balkanisms. The analysis is based on the authentic material from the Timok vernacular. The results indicate the absence of the syntetic type of future tense, a high degree of grammaticalization of de-volitive future, the loss of infinitive, as well as the variation in the use of the subjunctive da form. The interpretation is based on the contact-induced grammaticalization which is characterized by analytism in Balkan languages.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима",
pages = "133-164",
volume = "60",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4627"
}
Мирић, М. (2017). Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима.
Зборник матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 60(1), 133-164.
Мирић М. Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима. Зборник матице српске за филологију и лингвистику. 2017;60(1):133-164.
Мирић Мирјана, "Степен граматикализације футура првог у тимочким говорима" Зборник матице српске за филологију и лингвистику, 60, no. 1 (2017):133-164