Bjeljac, Željko

Link to this page

Authority KeyName Variants
b54d0ab9-29ed-4c2e-86d3-39def4b3898f
 • Bjeljac, Željko (1)
 • Бјељац, Жељко (1)
Projects

Author's Bibliography

Aктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији

Денда, Стефан; Мицић, Јасна М.; Бјељац, Жељко

(Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу, 2018)

TY - JOUR
AU - Денда, Стефан
AU - Мицић, Јасна М.
AU - Бјељац, Жељко
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4837
AB - Подручје Косова и Метохије је одувек интригирало истраживаче, укључујући и истакнутог географа Јована Цвијића, како због свог стратешког положаја и физичко-географских особености, тако и због динамичних етнографских процеса. Насељен словенским племенима од најстаријих времена, највећи процват доживљава у средњевековној немањићкој држави. Након пада српске државе под османску власт, велики број Срба се измештао ка северу, док арбанашка племена заузимају oвај простор. Ослабљени Балканским и Првим светским ратом, КиМ улазе у састав прве Југославије. Прву половину XX века обележио је пораст удела албанског становништва, уз организовано насељавање Срба кроз колонизационе процесе. Након Другог светског рата и формирања СФРЈ, српско национално питање је игнорисано и стављано у други план. Распад федеративне државе довео је до кулминације албанског национализма на КиМ, који је убрзо прерастао у оружани сукоб. Укључивањем НАТО-а и бомбардовањем СРЈ, уз подршку Албанаца извршено је једно од највећих етничких чишћења у савременој историји. Данас, десет година од једностраног проглашења независности Косова, преговара се о кључним питањима заштите националних интереса и побољшања животних услова српске заједнице у јужној покрајини.
AB - The area of Kosovo and Metohija has always attracted researchers, including a prominent geographer Јovan Cvijić. This was due to its strategic position, physical-geographical features, but also because of the dynamic ethnographic processes. Populated by Slavic tribes from the earliest times, the greatest rise was experienced in the medieval Nemanjić state. After the fall of the Serbian state under Ottoman rule, a large number of Serbs moved to the north, while the Arbanasi (Albanians) occupied this area. Impoverished by the Balkan and the First World War, Kosovo and Metohija became a part of the first Yugoslav state. Тhe first half of the 20th century was marked by increase in the share of the Albanian population, with the planned immigration of Serbs through colonization processes in the late 1920s and 1930s. After the Second World War and the formation of the SFRY, the Serbian national question was ignored and pushed into the background. The breakup of the federal-state has led to the culmination of Albanian nationalism in K&M, which soon has grown into an armed conflict. With the NATO involvement and the bombing of the FR Yugoslavia, and support of the Albanians, one of the greatest ethnic cleansings in the contemporary history was carried out. Today, ten years after the unilateral declaration of Kosovo's independence, the key issues of protecting national interests and improving the living conditions of the Serbian community in the southern province have been negotiated.
PB - Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу
T2 - Баштина: гласник
T1 - Aктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији
T1 - The Actuality оf Cvijicʼs Research in the Context оf Serbian-Albanian Relations in Kosovo and Metohija
SP - 213
EP - 232
IS - 45
DO - 10.5937/bastina1845213D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4837
ER - 
@article{
author = "Денда, Стефан and Мицић, Јасна М. and Бјељац, Жељко",
year = "2018",
abstract = "Подручје Косова и Метохије је одувек интригирало истраживаче, укључујући и истакнутог географа Јована Цвијића, како због свог стратешког положаја и физичко-географских особености, тако и због динамичних етнографских процеса. Насељен словенским племенима од најстаријих времена, највећи процват доживљава у средњевековној немањићкој држави. Након пада српске државе под османску власт, велики број Срба се измештао ка северу, док арбанашка племена заузимају oвај простор. Ослабљени Балканским и Првим светским ратом, КиМ улазе у састав прве Југославије. Прву половину XX века обележио је пораст удела албанског становништва, уз организовано насељавање Срба кроз колонизационе процесе. Након Другог светског рата и формирања СФРЈ, српско национално питање је игнорисано и стављано у други план. Распад федеративне државе довео је до кулминације албанског национализма на КиМ, који је убрзо прерастао у оружани сукоб. Укључивањем НАТО-а и бомбардовањем СРЈ, уз подршку Албанаца извршено је једно од највећих етничких чишћења у савременој историји. Данас, десет година од једностраног проглашења независности Косова, преговара се о кључним питањима заштите националних интереса и побољшања животних услова српске заједнице у јужној покрајини., The area of Kosovo and Metohija has always attracted researchers, including a prominent geographer Јovan Cvijić. This was due to its strategic position, physical-geographical features, but also because of the dynamic ethnographic processes. Populated by Slavic tribes from the earliest times, the greatest rise was experienced in the medieval Nemanjić state. After the fall of the Serbian state under Ottoman rule, a large number of Serbs moved to the north, while the Arbanasi (Albanians) occupied this area. Impoverished by the Balkan and the First World War, Kosovo and Metohija became a part of the first Yugoslav state. Тhe first half of the 20th century was marked by increase in the share of the Albanian population, with the planned immigration of Serbs through colonization processes in the late 1920s and 1930s. After the Second World War and the formation of the SFRY, the Serbian national question was ignored and pushed into the background. The breakup of the federal-state has led to the culmination of Albanian nationalism in K&M, which soon has grown into an armed conflict. With the NATO involvement and the bombing of the FR Yugoslavia, and support of the Albanians, one of the greatest ethnic cleansings in the contemporary history was carried out. Today, ten years after the unilateral declaration of Kosovo's independence, the key issues of protecting national interests and improving the living conditions of the Serbian community in the southern province have been negotiated.",
publisher = "Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу",
journal = "Баштина: гласник",
title = "Aктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији, The Actuality оf Cvijicʼs Research in the Context оf Serbian-Albanian Relations in Kosovo and Metohija",
pages = "213-232",
number = "45",
doi = "10.5937/bastina1845213D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4837"
}
Денда, С., Мицић, Ј. М.,& Бјељац, Ж.. (2018). Aктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији. in Баштина: гласник
Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу.(45), 213-232.
https://doi.org/10.5937/bastina1845213D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4837
Денда С, Мицић ЈМ, Бјељац Ж. Aктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији. in Баштина: гласник. 2018;(45):213-232.
doi:10.5937/bastina1845213D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4837 .
Денда, Стефан, Мицић, Јасна М., Бјељац, Жељко, "Aктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији" in Баштина: гласник, no. 45 (2018):213-232,
https://doi.org/10.5937/bastina1845213D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4837 .

Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors

Lović, Suzana; Bjeljac, Željko; Cvetković, Milena

(Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA, 2012)

TY - JOUR
AU - Lović, Suzana
AU - Bjeljac, Željko
AU - Cvetković, Milena
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1059
AB - Манифестација „Дани шљиве – шљиво моја“ у Блацу једна је од 42 посвећених
воћу и поврћу и једна од три манифестације посвећених шљиви у Србији. Одржава се већ 9
година за редом у граду смештеном у широкој Топличкој котлини у подножју Јастрепца,
где у условима умерено-континенталне климе постоје добри услови за развој шљиварства,
тако да носи епитет традиционалне манифестације. У овом раду су анализирани резултати
анкете која је спроведена током одржавања последње манифестације, августа 2011. године.
Анкета је коршћена као методски поступак јер се у релативно краком временском периоду,
уз минималне трошкове истраживања, дошло до великог броја информација и података.
Анкета обухвата 304 случајно изабрана испитаника, различите полне, старосне и образовне
структуре. Урађена је у циљу испитивања туристичког тржишта, ставова и понашања
посетилаца, као и унапређења туристичке понуде. Поред метода анкете, урађена је
туристичка валоризација манифестације, где су анализирани елементи географске и
економске групе критеријума у циљу испитивања туристичког потенцијала са аспекта
развоја туризма, као привредне гране која може допринети развоју Блаца као недовољно
развијеног подручја. Међутим, и поред тога што методa анкете има ограничења у смислу
давања субјективних одговора, она на основу утврђених критеријума, даје добре и брзе
резултате.
AB - The event "Days of Plum - My Plum" at Blace has been one of 42 events dedicated to fruits and vegetables and one of three events dedicated to plum in Serbia. It has been held for nine consecutive years in the town situated in the wide Toplica valley at the foot of Jastrebac, where in a relatively favourable climate conditions there are good conditions for development of plum, so it has become a traditional event. This paper analyzes the results of a survey conducted during the last event, August 2011. The survey is used as methodical procedure because in relatively short time period a relatively large amount of information and data has been obtained. The survey includes 304 randomly selected respondents of different gender, age and educational structures. It was performed to examine the tourism market, attitudes and behaviour of visitors, as well as tourism promotion. In addition to the survey, the tourist valorisation of events is done in which the elements of geographic and economic groups of criteria are analyzed in order to investigate the tourism potential in terms of development of tourism as an economic sector that can contribute to the development of Blace as an underdeveloped area.
PB - Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA
T2 - Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA
T1 - Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors
T1 - Туристичка манифестација „Дани шљиве – Шљиво моја“ у Блацу – анализа географског порекла посетилаца и њихових одређених демографских карактеристика
SP - 83
EP - 92
VL - 62
IS - 2
DO - 10.2298/IJGI1202081L
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059
ER - 
@article{
author = "Lović, Suzana and Bjeljac, Željko and Cvetković, Milena",
year = "2012",
abstract = "Манифестација „Дани шљиве – шљиво моја“ у Блацу једна је од 42 посвећених
воћу и поврћу и једна од три манифестације посвећених шљиви у Србији. Одржава се већ 9
година за редом у граду смештеном у широкој Топличкој котлини у подножју Јастрепца,
где у условима умерено-континенталне климе постоје добри услови за развој шљиварства,
тако да носи епитет традиционалне манифестације. У овом раду су анализирани резултати
анкете која је спроведена током одржавања последње манифестације, августа 2011. године.
Анкета је коршћена као методски поступак јер се у релативно краком временском периоду,
уз минималне трошкове истраживања, дошло до великог броја информација и података.
Анкета обухвата 304 случајно изабрана испитаника, различите полне, старосне и образовне
структуре. Урађена је у циљу испитивања туристичког тржишта, ставова и понашања
посетилаца, као и унапређења туристичке понуде. Поред метода анкете, урађена је
туристичка валоризација манифестације, где су анализирани елементи географске и
економске групе критеријума у циљу испитивања туристичког потенцијала са аспекта
развоја туризма, као привредне гране која може допринети развоју Блаца као недовољно
развијеног подручја. Међутим, и поред тога што методa анкете има ограничења у смислу
давања субјективних одговора, она на основу утврђених критеријума, даје добре и брзе
резултате., The event "Days of Plum - My Plum" at Blace has been one of 42 events dedicated to fruits and vegetables and one of three events dedicated to plum in Serbia. It has been held for nine consecutive years in the town situated in the wide Toplica valley at the foot of Jastrebac, where in a relatively favourable climate conditions there are good conditions for development of plum, so it has become a traditional event. This paper analyzes the results of a survey conducted during the last event, August 2011. The survey is used as methodical procedure because in relatively short time period a relatively large amount of information and data has been obtained. The survey includes 304 randomly selected respondents of different gender, age and educational structures. It was performed to examine the tourism market, attitudes and behaviour of visitors, as well as tourism promotion. In addition to the survey, the tourist valorisation of events is done in which the elements of geographic and economic groups of criteria are analyzed in order to investigate the tourism potential in terms of development of tourism as an economic sector that can contribute to the development of Blace as an underdeveloped area.",
publisher = "Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA",
journal = "Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA",
title = "Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors, Туристичка манифестација „Дани шљиве – Шљиво моја“ у Блацу – анализа географског порекла посетилаца и њихових одређених демографских карактеристика",
pages = "83-92",
volume = "62",
number = "2",
doi = "10.2298/IJGI1202081L",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059"
}
Lović, S., Bjeljac, Ž.,& Cvetković, M.. (2012). Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors. in Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA
Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA., 62(2), 83-92.
https://doi.org/10.2298/IJGI1202081L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059
Lović S, Bjeljac Ž, Cvetković M. Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors. in Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA. 2012;62(2):83-92.
doi:10.2298/IJGI1202081L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059 .
Lović, Suzana, Bjeljac, Željko, Cvetković, Milena, "Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors" in Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA, 62, no. 2 (2012):83-92,
https://doi.org/10.2298/IJGI1202081L .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059 .