Ковачевић, Душан

Link to this page

Authority KeyName Variants
e39b4795-91de-4733-b7be-5f71a43c2475
 • Ковачевић, Душан (7)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]

Шкорић, Драган; Стевановић, Владимир; Ковачевић, Душан; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - BOOK
AU - Шкорић, Драган
AU - Стевановић, Владимир
AU - Ковачевић, Душан
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10825
AB - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : зборник радова / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Драган Шкорић, академик Владимир Стевановић, проф. др Душан Ковачевић. У Београду, уторак 24. септембар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]
SP - 221
EP - 232
VL - 8
IS - 8
ER - 
@book{
author = "Шкорић, Драган and Стевановић, Владимир and Ковачевић, Душан and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10825",
abstract = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : зборник радова / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Драган Шкорић, академик Владимир Стевановић, проф. др Душан Ковачевић. У Београду, уторак 24. септембар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]",
pages = "221-232",
volume = "8",
number = "8"
}
Шкорић, Д., Стевановић, В., Ковачевић, Д.,& Вуксановић, М. (2020). Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 221-232.
Шкорић Д, Стевановић В, Ковачевић Д, Вуксановић М. Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):221-232
Шкорић Драган, Стевановић Владимир, Ковачевић Душан, Вуксановић Миро, "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):221-232

У доброј драми ништа није случајно

Ковачевић, Душан

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - BOOK
AU - Ковачевић, Душан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10170
AB - Одломци из разговора Душана Ковачевића
са Тамаром Крстић и Михајлом Пантићем.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Глас САНУ
T1 - У доброј драми ништа није случајно
SP - 27
EP - 36
IS - 429
ER - 
@book{
author = "Ковачевић, Душан",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10170",
abstract = "Одломци из разговора Душана Ковачевића
са Тамаром Крстић и Михајлом Пантићем.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Глас САНУ",
title = "У доброј драми ништа није случајно",
pages = "27-36",
number = "429"
}
Ковачевић, Д. (2019). У доброј драми ништа није случајно.
Глас САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности.(429), 27-36.
Ковачевић Д. У доброј драми ништа није случајно. Глас САНУ. 2019;(429):27-36
Ковачевић Душан, "У доброј драми ништа није случајно" Глас САНУ, no. 429 (2019):27-36

Посебни системи гајења у функцији унапређења и заштите агроекосистема

Долијановић, Жељко; Ковачевић, Душан; Ољача, Снежана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Долијановић, Жељко
AU - Ковачевић, Душан
AU - Ољача, Снежана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10101
AB - Фаворизовањем плодореда, здружених и покровних
усева углавном се повећава биодиверзитет при чему се побољшава иско-
ришћеност ресурса као што су земљиште, светлост, топлота и вода. Увођење
ових система, у светлу постојања климатских промена, има карактер, како
индиректних и превентивних, тако и директних мера побољшања, заштите
и унапређења агроекосистема. Посебан акценат је на очувању земљишта и
унапређењу гајења усева кроз конзервацију земљишне влаге, очувању струк-
туре, контроли корова, заштити од ерозије, побољшању потенцијалне плод-
ности земљишта и др.
Фреквенција усева у овим системима највише зависи од одабраног сис-
тема пољопривредне производње. Иако је у конвенционалним (класични м)
системима број усева, а тиме и плодоредних поља мањи, треба тежити пове-
ћању биодиверзитета, како кроз увођење нових усева, тако и кроз осавре-
мењавање постојећег сортимента и стално увођење нових хибрида и сората
гајених врста. У наведеним системима, махунарке морају имати већи значај,
као у форми главних, тако и у форми накнадних, пострних и компонената
здружених и покровних усева. Посебни системи гајења имају значаја у стра-
тегији управљања азотом у земљишту. Зеленишним ђубрењем земљиште се
обогаћује са око 35–40 t/ha органске масе и са 100–200 kg/ha N фиксираног из
ваздуха, а од тога наредни усев искористи 40–50% азота.
Ограничавајућа околност за интензивирање плодореда јесте да је про-
сечна величина газдинства у Републици Србији око 3 ha и да већина индиви-
дуалних газдинстава базира своју производњу на задовољењу сопствених
потреба, а да је врло мало комерцијалних индивидуалних газдинстава. У
такви м условима, без укрупњавања поседа, врло је тешко организовати ра-
тарску производњу у потпуним правилним, а посебно вишепољним, плодо-
редима. Ефикасност гајења здружених и покровних усева треба процењива-
ти, с једне стране кроз подизање плодности земљишта, спречавање ерозије,
редукције корова, задржавања хранива и спречавање загађивања подземних
вода, али и с аспекта економске исплативости. Краткорочна корист често
може бити нижа од уложених средстава и рада те потребу за гајењем здруже-
них и покровних усева треба размотрити за сваки конкретан случај.
AB - Based on previous analyzes and fi ndings, numerous notes can be mentioned,
which can have a signifi cant impact on changes in the fi eld of agricultural
production. Serbia is still in the belt of a moderate continental climate. Given
the global climate change, and in particular the increase in air temperature, the
question is what will be the trend of agricultural development in the future. Of
course, there are always solutions, and in this respect, science and profession
must come to the fore. Solutions imply that agriculture and producers are facing climate change, that is, the level of cultural practices needs to be adapted to the
changes. Th e choice of varieties and hybrids is also an important link in which
we can improve production and mitigate the negative consequences of climate
change. Soil tillage and fertilization systems must be in accordance with the type
of soil and the real needs of cultivated plants. Th e optimal deadline for sowing
and measures of care should be adjusted to the agroecological conditions of the
production area and the purpose of growing a particular plant species.
Special systems of growing (crop rotation, inter- and cover crops) so far
have not had the importance they belong to in agricultural production. Th ese
are the measures that must be paid much more attention in the future in all
cultivation methods. Namely, all the aforementioned cultural practices will
be less, more modifi ed by the introduction of these systems. Th ese cultivation
systems, properly designed, have a signifi cant impact on the soil tillage system,
fertilization, sowing times, and even the selection of varieties and hybrids of
cultivated plants. Depending on what we want to achieve by cultivating inter- and
cover crops, the choice of species for these crops will be diff erent. If the soil is of
poorer physical or physical-mechanical properties or less potential fertility, the
legumes must have a signifi cant share in the set structure. If the land is heavily
weediness, especially perennial types of weeds, we should seriously count on
grass-leguminous mixtures and species from the family Brasicaceae. For soil
susceptible to erosion (water or wind) grasses are an inevitable group of crops,
and it is especially important that the land is covered with vegetation over all or
greater part of the year. Th e aspect of conservation of soil moisture during autumn
and winter and use by plants when they are most needed should not be ignored.
In this respect, the proper crop rotation and cultivation of cover crops can play a
signifi cant role.
Crop rotation as a measure that has a phytosanitary, organizational, economic and agro-technical character, it is irreplaceable and unavoidable in all
crop production systems, and on the other hand the cheapest. For its introduction
on the holding, no funds are needed, only the realization of the extent to which the
measure is important for the producer itself, cultivated plant and agroecosystem as
a whole. Th e dominance of the simplest, two-crop rotation is a good “alternative”
to cultivating crops in a continuous cropping, but certainly not, and in particular
will not be suffi cient to solve a number of problems with land and cultivated
plants. Th e number of fi elds, or the number of crops that can be changed, can
be three, but it is certainly recommended for four or six crops, especially if
agricultural production is observed in the long term, and should be. However,
the possibilities of cultivating crops in complete crop rotation are sometimes,
objectively, limiting. A small number of mixed farms, in particular crop-farming,
and in such conditions is a narrow selection of cultivated plants that are present
on the farm, and the lack of manure also limits the increase in the frequency of
crops. On the other hand, the small size of the plot of mainly “scattered” type is an
unfavorable circumstance for most agricultural producers. Unlike crop rotation, the other two measures (inter- and cover crops) are
not cheap and sometimes they can have the character of “very expensive” and
unprofi table measures. Th erefore, the application of these measures should be
approached with utmost care and consideration of each case individually, i.e. there
is no universal solution for all the soil, all producers and all cultivation areas. It is
very important, before establishing a cover crop, to pay attention to whether the
profi t from such a system is long-term and whether the costs invested justify the
objectives. Th e primary goal of cultivating these crops is the most important, but
we always have secondary goals, for example reparation of soil fertility, reduction
of weediness, use of aboverground biomass crops for other purposes, etc. Starting
from the condition of the soil or agroecological conditions in general, we set the
goal what we want to fi x or replace. Based on this, we select a crops for individually
or cultivating in a mixture, we determine the production technology and we think
about the crop rotation that will be established on that plot.
Agricultural production in the Republic of Serbia has always met and will
meet with numerous objective and subjective obstacles, but the modernization of
production and favors of advanced farming systems has a future. In sustainable
and organic farming systems, where our country also has a chance and can
become recognizable, these systems are not a matter of choice, but one of the preestablished
compulsory measures in cultivation technology.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T1 - Посебни системи гајења у функцији унапређења и заштите агроекосистема
T1 - Special cultivating systems in the function of enhancement and protection of agroecosystem
SP - 97
EP - 121
ER - 
@conference{
author = "Долијановић, Жељко and Ковачевић, Душан and Ољача, Снежана",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10101",
abstract = "Фаворизовањем плодореда, здружених и покровних
усева углавном се повећава биодиверзитет при чему се побољшава иско-
ришћеност ресурса као што су земљиште, светлост, топлота и вода. Увођење
ових система, у светлу постојања климатских промена, има карактер, како
индиректних и превентивних, тако и директних мера побољшања, заштите
и унапређења агроекосистема. Посебан акценат је на очувању земљишта и
унапређењу гајења усева кроз конзервацију земљишне влаге, очувању струк-
туре, контроли корова, заштити од ерозије, побољшању потенцијалне плод-
ности земљишта и др.
Фреквенција усева у овим системима највише зависи од одабраног сис-
тема пољопривредне производње. Иако је у конвенционалним (класични м)
системима број усева, а тиме и плодоредних поља мањи, треба тежити пове-
ћању биодиверзитета, како кроз увођење нових усева, тако и кроз осавре-
мењавање постојећег сортимента и стално увођење нових хибрида и сората
гајених врста. У наведеним системима, махунарке морају имати већи значај,
као у форми главних, тако и у форми накнадних, пострних и компонената
здружених и покровних усева. Посебни системи гајења имају значаја у стра-
тегији управљања азотом у земљишту. Зеленишним ђубрењем земљиште се
обогаћује са око 35–40 t/ha органске масе и са 100–200 kg/ha N фиксираног из
ваздуха, а од тога наредни усев искористи 40–50% азота.
Ограничавајућа околност за интензивирање плодореда јесте да је про-
сечна величина газдинства у Републици Србији око 3 ha и да већина индиви-
дуалних газдинстава базира своју производњу на задовољењу сопствених
потреба, а да је врло мало комерцијалних индивидуалних газдинстава. У
такви м условима, без укрупњавања поседа, врло је тешко организовати ра-
тарску производњу у потпуним правилним, а посебно вишепољним, плодо-
редима. Ефикасност гајења здружених и покровних усева треба процењива-
ти, с једне стране кроз подизање плодности земљишта, спречавање ерозије,
редукције корова, задржавања хранива и спречавање загађивања подземних
вода, али и с аспекта економске исплативости. Краткорочна корист често
може бити нижа од уложених средстава и рада те потребу за гајењем здруже-
них и покровних усева треба размотрити за сваки конкретан случај., Based on previous analyzes and fi ndings, numerous notes can be mentioned,
which can have a signifi cant impact on changes in the fi eld of agricultural
production. Serbia is still in the belt of a moderate continental climate. Given
the global climate change, and in particular the increase in air temperature, the
question is what will be the trend of agricultural development in the future. Of
course, there are always solutions, and in this respect, science and profession
must come to the fore. Solutions imply that agriculture and producers are facing climate change, that is, the level of cultural practices needs to be adapted to the
changes. Th e choice of varieties and hybrids is also an important link in which
we can improve production and mitigate the negative consequences of climate
change. Soil tillage and fertilization systems must be in accordance with the type
of soil and the real needs of cultivated plants. Th e optimal deadline for sowing
and measures of care should be adjusted to the agroecological conditions of the
production area and the purpose of growing a particular plant species.
Special systems of growing (crop rotation, inter- and cover crops) so far
have not had the importance they belong to in agricultural production. Th ese
are the measures that must be paid much more attention in the future in all
cultivation methods. Namely, all the aforementioned cultural practices will
be less, more modifi ed by the introduction of these systems. Th ese cultivation
systems, properly designed, have a signifi cant impact on the soil tillage system,
fertilization, sowing times, and even the selection of varieties and hybrids of
cultivated plants. Depending on what we want to achieve by cultivating inter- and
cover crops, the choice of species for these crops will be diff erent. If the soil is of
poorer physical or physical-mechanical properties or less potential fertility, the
legumes must have a signifi cant share in the set structure. If the land is heavily
weediness, especially perennial types of weeds, we should seriously count on
grass-leguminous mixtures and species from the family Brasicaceae. For soil
susceptible to erosion (water or wind) grasses are an inevitable group of crops,
and it is especially important that the land is covered with vegetation over all or
greater part of the year. Th e aspect of conservation of soil moisture during autumn
and winter and use by plants when they are most needed should not be ignored.
In this respect, the proper crop rotation and cultivation of cover crops can play a
signifi cant role.
Crop rotation as a measure that has a phytosanitary, organizational, economic and agro-technical character, it is irreplaceable and unavoidable in all
crop production systems, and on the other hand the cheapest. For its introduction
on the holding, no funds are needed, only the realization of the extent to which the
measure is important for the producer itself, cultivated plant and agroecosystem as
a whole. Th e dominance of the simplest, two-crop rotation is a good “alternative”
to cultivating crops in a continuous cropping, but certainly not, and in particular
will not be suffi cient to solve a number of problems with land and cultivated
plants. Th e number of fi elds, or the number of crops that can be changed, can
be three, but it is certainly recommended for four or six crops, especially if
agricultural production is observed in the long term, and should be. However,
the possibilities of cultivating crops in complete crop rotation are sometimes,
objectively, limiting. A small number of mixed farms, in particular crop-farming,
and in such conditions is a narrow selection of cultivated plants that are present
on the farm, and the lack of manure also limits the increase in the frequency of
crops. On the other hand, the small size of the plot of mainly “scattered” type is an
unfavorable circumstance for most agricultural producers. Unlike crop rotation, the other two measures (inter- and cover crops) are
not cheap and sometimes they can have the character of “very expensive” and
unprofi table measures. Th erefore, the application of these measures should be
approached with utmost care and consideration of each case individually, i.e. there
is no universal solution for all the soil, all producers and all cultivation areas. It is
very important, before establishing a cover crop, to pay attention to whether the
profi t from such a system is long-term and whether the costs invested justify the
objectives. Th e primary goal of cultivating these crops is the most important, but
we always have secondary goals, for example reparation of soil fertility, reduction
of weediness, use of aboverground biomass crops for other purposes, etc. Starting
from the condition of the soil or agroecological conditions in general, we set the
goal what we want to fi x or replace. Based on this, we select a crops for individually
or cultivating in a mixture, we determine the production technology and we think
about the crop rotation that will be established on that plot.
Agricultural production in the Republic of Serbia has always met and will
meet with numerous objective and subjective obstacles, but the modernization of
production and favors of advanced farming systems has a future. In sustainable
and organic farming systems, where our country also has a chance and can
become recognizable, these systems are not a matter of choice, but one of the preestablished
compulsory measures in cultivation technology.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
title = "Посебни системи гајења у функцији унапређења и заштите агроекосистема, Special cultivating systems in the function of enhancement and protection of agroecosystem",
pages = "97-121"
}
Долијановић, Ж., Ковачевић, Д.,& Ољача, С. (2019). Special cultivating systems in the function of enhancement and protection of agroecosystem.

Београд : Српска академија наука и уметности., 97-121.
Долијановић Ж, Ковачевић Д, Ољача С. Special cultivating systems in the function of enhancement and protection of agroecosystem. 2019;:97-121
Долијановић Жељко, Ковачевић Душан, Ољача Снежана, "Special cultivating systems in the function of enhancement and protection of agroecosystem" (2019):97-121

Значај рационалне технологије гајења озиме пшенице са становишта одрживе пољопривреде

Ковачевић, Душан; Момировић, Небојша; Ољача, Снежана; Долијановић, Жељко; Ђорђевић, Снежана; Милић, Весна

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Ковачевић, Душан
AU - Момировић, Небојша
AU - Ољача, Снежана
AU - Долијановић, Жељко
AU - Ђорђевић, Снежана
AU - Милић, Весна
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10100
AB - На крају XX и почетку XXI века јављају се нови погле-
ди односно нове филозофије будућег развоја пољопривреде. Наиме, сматра
се да ће развој пољопривреде у новом веку бити заснован на концептима
који предвиђају значајне промене у технологији гајења усева и оплемењи-
вању биља које би допринеле бољем успостављању еколошке равнотеже и
стабилности природних ресурса у агроекосистему (земљиште, вода, клима,
природна вегетација). Такви начини гајења биљака поред економске ефек-
тивности морали би бити и дугорочно одрживи како би били доступни ге-
нерацијама које долазе после нас. Одржива пољопривреда је један од алтер-
нативних система земљорадње који је заснован на економској ефикасности и
чувању основних природних ресурса (земљишта, воде) и енергије.
Технологија гајења озиме пшенице у свету и код нас заснована је на
интензивној употреби механизације и агрохемикалија ‒ минералних ђубри-
ва и пестицида. Највећи број сорти пшенице је стваран за такве, интензивне
услове производње. Интензивну производњу пшенице карактерише велика
потрошња енергије и различити ризици који доводе до деградације и за-
гађења земљишта и загађења животне средине.
Данас је све више различитих праваца у пољопривреди почев од
индустријске (конвенционалне) па све до органске пољопривреде. Про-
изводно-еколошки услови, односно њихова изражена регионалност, нала-
жу непрестано изналажење нових решења у технологији гајења пшенице.
Флексибилнија агротехника мора бити спој конвенционалних начина са
модерном технологијом која подразумева преиспитивање система обраде
земљишта, рационалније ђубрење, интегрални прилаз у заштити биља, пло-
дореде са већим учешћем легуминоза, одговарајуће сорте и семенарство.
Циљ овог рада је да укаже на значај, нужност и бројне могућности
рационализације технологије гајења озиме пшенице у складу са основним
постулатима одрживе пољопривреде у Србији.
AB - On the basis of the previous theoretical but also practical knowledge, some
things can be listed, which will certainly provoke signifi cant changes in the fi eld
of agriculture. First of all, global climatic changes will have their refl ection on
the territory of Serbia as well. Th e analysis of the last 20-year weather conditions
(temperatures and precipitations) related to winter wheat shows the increase of
autumnal and spring temperatures at the end of the fi rst decade of the 21st century.
Th e eff ects of a year on winter wheat cannot be avoided. Weather conditions
during each production year signifi cantly aff ect plants directly or indirectly
through the soil. In recent decades, abiotic extremes caused by climate factors
have had stress eff ects on fi led crops. Th e application of cropping practices can provide the undisturbed growth and development of grain crops and can neutralise
extreme abiotic climate factors (precipitation, temperature) and their stress
eff ects on crops. Th ese adaptations must fi rst and foremost build resilience within
agroecosystem, increasing its ability to continue functioning when faced with unexpected
events.
Under climate conditions in Serbia, winter wheat primarily develops when
there is a suffi cient or even surplus amount of precipitation. Th e precipitation
surplus adversely aff ects winter wheat. If there is a precipitation defi cit the following
indirect measures, which resulted in reduced water requirements by grain
crops are employed: balanced NPK nutrition, optimum nitrogen rates, optimum
density in accordance with cultivar properties and climate conditions, well developed
crop free of disease and pests. Th e choice of a proper cultivar for certain
agroecological conditions is increasingly important, because not only dry but also
extremely wet years last in a longer period of time. All cultivars have a high potential
for yield, but resistance to stress conditions, especially to high temperatures
or drought, will be a very important criterion, particularly for more arid regions.
In intensive fi eld crop production tillage sistem is of great importance. Tillage
system have an eff ect on many physical, chemical and biological properties
of soil. Multiple passes of diff erent agricultural machinery have negative eff ect
on structure, bulk density, total pore space and compaction as well as increased
expencives. Today there is need rational solutions for that problems. Conservation
tillage practice can increase the organic matter content, aggregate stability,
and improve optimal soil water content, air, temperature, biological regime and
nutrient cycling that represent basic elements in erosion control, soil and water
conservation and environment protection and preservation.
Unfavorable meteorologicaly conditions in dry year, winter wheat low-input
technology with conservation soil treatment was more eff ective than conventional.
In the year with favorable rainfall, all the advantages were on the other side
in treatment with conventional tillage systems. A higher dose of nitrogen in top
dressing in winter wheat was more eff ective than a rational dose and in control
variant without nitrogen in top dressing.
For rational (low-input) technology of winter wheat, the choice of cultivar is particularly important, especially in years with extreme meteorological conditions.
Reduction in soil treatment, mineral nutrition and protection was more in
line with cultivars for low-iinput, which also aff ected the larger diff erences in the
dry season. Rational technology, which includes conventional tillage system and
rational amount N had better eff ect in weed control than both of conservation
tillage systems had. However, mulch tillage does not lag behind the conventional
tillage. Th is is one of possibilities for crop technology rationalization for winter
wheat and soil conservation in drought year. No-tillage with no fertilization increased
total weednesess and decrease grain yield especially without N fertilization.
Th is tillage makes weed control diffi cult.
Fertilization with high N level gives better grain yield than the other level.
In the year with a more favorable conditions, diff erences in yield between
cultivars were less. Low input cultivars of winter wheat especially Evropa, Lasta, and Pobeda positively responded to diff erent technology in winter wheat production
by their yield than high-input cultivars (Pesma, Rana niska).
Within this group of varieties Europe and Lasta have shown the greatest
adaptability which is refl ected in the highest yield of grain. On the conditions
created in the technology of cultivation with protective soil treatment, from the
varieties for intensive investments, Pesma was reacted very well, unlike the very
intense variety Rana niska, which these conditions did not correspond.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије
T1 - Значај рационалне технологије гајења озиме пшенице са становишта одрживе пољопривреде
T1 - The importance of rational technology in cultivating ozima wheat from the perspective of sustainable agriculture
SP - 75
EP - 96
ER - 
@conference{
author = "Ковачевић, Душан and Момировић, Небојша and Ољача, Снежана and Долијановић, Жељко and Ђорђевић, Снежана and Милић, Весна",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10100",
abstract = "На крају XX и почетку XXI века јављају се нови погле-
ди односно нове филозофије будућег развоја пољопривреде. Наиме, сматра
се да ће развој пољопривреде у новом веку бити заснован на концептима
који предвиђају значајне промене у технологији гајења усева и оплемењи-
вању биља које би допринеле бољем успостављању еколошке равнотеже и
стабилности природних ресурса у агроекосистему (земљиште, вода, клима,
природна вегетација). Такви начини гајења биљака поред економске ефек-
тивности морали би бити и дугорочно одрживи како би били доступни ге-
нерацијама које долазе после нас. Одржива пољопривреда је један од алтер-
нативних система земљорадње који је заснован на економској ефикасности и
чувању основних природних ресурса (земљишта, воде) и енергије.
Технологија гајења озиме пшенице у свету и код нас заснована је на
интензивној употреби механизације и агрохемикалија ‒ минералних ђубри-
ва и пестицида. Највећи број сорти пшенице је стваран за такве, интензивне
услове производње. Интензивну производњу пшенице карактерише велика
потрошња енергије и различити ризици који доводе до деградације и за-
гађења земљишта и загађења животне средине.
Данас је све више различитих праваца у пољопривреди почев од
индустријске (конвенционалне) па све до органске пољопривреде. Про-
изводно-еколошки услови, односно њихова изражена регионалност, нала-
жу непрестано изналажење нових решења у технологији гајења пшенице.
Флексибилнија агротехника мора бити спој конвенционалних начина са
модерном технологијом која подразумева преиспитивање система обраде
земљишта, рационалније ђубрење, интегрални прилаз у заштити биља, пло-
дореде са већим учешћем легуминоза, одговарајуће сорте и семенарство.
Циљ овог рада је да укаже на значај, нужност и бројне могућности
рационализације технологије гајења озиме пшенице у складу са основним
постулатима одрживе пољопривреде у Србији., On the basis of the previous theoretical but also practical knowledge, some
things can be listed, which will certainly provoke signifi cant changes in the fi eld
of agriculture. First of all, global climatic changes will have their refl ection on
the territory of Serbia as well. Th e analysis of the last 20-year weather conditions
(temperatures and precipitations) related to winter wheat shows the increase of
autumnal and spring temperatures at the end of the fi rst decade of the 21st century.
Th e eff ects of a year on winter wheat cannot be avoided. Weather conditions
during each production year signifi cantly aff ect plants directly or indirectly
through the soil. In recent decades, abiotic extremes caused by climate factors
have had stress eff ects on fi led crops. Th e application of cropping practices can provide the undisturbed growth and development of grain crops and can neutralise
extreme abiotic climate factors (precipitation, temperature) and their stress
eff ects on crops. Th ese adaptations must fi rst and foremost build resilience within
agroecosystem, increasing its ability to continue functioning when faced with unexpected
events.
Under climate conditions in Serbia, winter wheat primarily develops when
there is a suffi cient or even surplus amount of precipitation. Th e precipitation
surplus adversely aff ects winter wheat. If there is a precipitation defi cit the following
indirect measures, which resulted in reduced water requirements by grain
crops are employed: balanced NPK nutrition, optimum nitrogen rates, optimum
density in accordance with cultivar properties and climate conditions, well developed
crop free of disease and pests. Th e choice of a proper cultivar for certain
agroecological conditions is increasingly important, because not only dry but also
extremely wet years last in a longer period of time. All cultivars have a high potential
for yield, but resistance to stress conditions, especially to high temperatures
or drought, will be a very important criterion, particularly for more arid regions.
In intensive fi eld crop production tillage sistem is of great importance. Tillage
system have an eff ect on many physical, chemical and biological properties
of soil. Multiple passes of diff erent agricultural machinery have negative eff ect
on structure, bulk density, total pore space and compaction as well as increased
expencives. Today there is need rational solutions for that problems. Conservation
tillage practice can increase the organic matter content, aggregate stability,
and improve optimal soil water content, air, temperature, biological regime and
nutrient cycling that represent basic elements in erosion control, soil and water
conservation and environment protection and preservation.
Unfavorable meteorologicaly conditions in dry year, winter wheat low-input
technology with conservation soil treatment was more eff ective than conventional.
In the year with favorable rainfall, all the advantages were on the other side
in treatment with conventional tillage systems. A higher dose of nitrogen in top
dressing in winter wheat was more eff ective than a rational dose and in control
variant without nitrogen in top dressing.
For rational (low-input) technology of winter wheat, the choice of cultivar is particularly important, especially in years with extreme meteorological conditions.
Reduction in soil treatment, mineral nutrition and protection was more in
line with cultivars for low-iinput, which also aff ected the larger diff erences in the
dry season. Rational technology, which includes conventional tillage system and
rational amount N had better eff ect in weed control than both of conservation
tillage systems had. However, mulch tillage does not lag behind the conventional
tillage. Th is is one of possibilities for crop technology rationalization for winter
wheat and soil conservation in drought year. No-tillage with no fertilization increased
total weednesess and decrease grain yield especially without N fertilization.
Th is tillage makes weed control diffi cult.
Fertilization with high N level gives better grain yield than the other level.
In the year with a more favorable conditions, diff erences in yield between
cultivars were less. Low input cultivars of winter wheat especially Evropa, Lasta, and Pobeda positively responded to diff erent technology in winter wheat production
by their yield than high-input cultivars (Pesma, Rana niska).
Within this group of varieties Europe and Lasta have shown the greatest
adaptability which is refl ected in the highest yield of grain. On the conditions
created in the technology of cultivation with protective soil treatment, from the
varieties for intensive investments, Pesma was reacted very well, unlike the very
intense variety Rana niska, which these conditions did not correspond.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије",
title = "Значај рационалне технологије гајења озиме пшенице са становишта одрживе пољопривреде, The importance of rational technology in cultivating ozima wheat from the perspective of sustainable agriculture",
pages = "75-96"
}
Ковачевић, Д., Момировић, Н., Ољача, С., Долијановић, Ж., Ђорђевић, С.,& Милић, В. (2019). The importance of rational technology in cultivating ozima wheat from the perspective of sustainable agriculture.
Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије
Београд : Српска академија наука и уметности., 75-96.
Ковачевић Д, Момировић Н, Ољача С, Долијановић Ж, Ђорђевић С, Милић В. The importance of rational technology in cultivating ozima wheat from the perspective of sustainable agriculture. Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије. 2019;:75-96
Ковачевић Душан, Момировић Небојша, Ољача Снежана, Долијановић Жељко, Ђорђевић Снежана, Милић Весна, "The importance of rational technology in cultivating ozima wheat from the perspective of sustainable agriculture" Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије (2019):75-96

"Чисте технологије" и очување животне средине у пољопривреди

Ољача, Снежана; Ољача, Мићо В.; Ковачевић, Душан; Долијановић, Жељко

(2019)

TY - CONF
AU - Ољача, Снежана
AU - Ољача, Мићо В.
AU - Ковачевић, Душан
AU - Долијановић, Жељко
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10098
AB - Уочавајући многобројне проблеме у животној среди-
ни који су се појавили са интензивном, индустријализованом пољопривре-
дом, у Агенди 21 (Конференција о заштити животне средине УН у Рио де
Жанеиру 1992) у поглављу 14, дефинисан је концепт одрживе пољопривреде
и руралног развоја (SARD – Sustainable Agriculture Rural Development). То је
опште прихваћена модерна парадигма у пољопривреди, која доводи до очу-
вања природних ресурса и промовише социо-економски развој руралних
подручја. Циљ овог концепта је да нађе подесне алтернативе интензивној,
индустријској пољопривреди, којe ће побољшати рурални начин живота
помоћу одговарајућих технологија и трансфера знања, који ће лимитирати
угрожавање водних, земљишних и биолошких ресурса.
Неке од најважнијих техничких тема у оквиру SARD-а су: развој ин-
тегралних система управљања (органска пољопривреда, интегрална заштита
биљака, конзервацијска пољопривреда, агро-шумарство); ширење руралне
енергетске инфраструктуре засноване на локалним обновљивим изворима
енергије и примена технологија за повећање енергетске ефикасности; развој
и ширење технологија које ће осигурати бољу безбедност хране. У оквиру
SARD, климатске промене и њихово ублажавање постају подручје од великог
значаја. Феномен промене климе има велике последице на пољопривреду и
научна заједница га је идентификовала као фактор великог ризика. Према
извештајима ФАО сектор пољопривреде је одговоран за око 30% глобалног
загревања (укључујући дефорестацију, спаљивање биомасе и промене у на-
чину коришћења земљишта).
Агроекосистеми могу бити извор енергије и преко животињских и
људских остатака за производњу метана (биогас). Ова производња је веома
погодна за газдинства са сталним извором анималног отпада и може да задо-
вољи све потребе за енергијом на газдинству. Најатрактивније решење овак-
вог начина производње обновљиве енергије је комбиновање производње
енергије са производњом других неопходних инпута на фарми, као што су
органска ђубрива или сточна храна.
Улога мини беспилотних летелица или дронова се брзо пренела са упо-
треба за војне намене, на примену у пољопривреди и шумарству, помажући
корисницима да надгледају и контролишу велике површине различитих на-
мена, штедећи много времена и финансијских улагања у производњу. Фарме-
ри могу да користе беспилотне летелице (агродрон) и да прилагоде прецизно
употребу пестицида, хербицида, ђубрива и других материјала на основу тога
шта је потребно на одређеној тачки у усеву. Врло се лако и брзо могу утврдити штете од болести, штеточина или дивљачи. Они данас имају могућности
снимања обрадивог земљишта и канала, а корисни су и у снимању стања
у наводњавању, опасности од поплава, а исто тако и контролисању стања
водо стаја река које пролазе поред великих пољопривредних имања.
AB - Th e goal of sustainable agriculture and rural development is to fi nd suitable
alternatives to conventional agriculture, which will improve the rural way of life,
while at the same time limiting water, land and biological resource degradation.
One of the national priorities for achieving sustainable development in the
Republic of Serbia is the protection and improvement of the environment and the
rational use of natural resources in agriculture.
Th ere is evident stagnation or decline in grain yield, as well as high variability
in yields, depending on the year in many countries in recent years, including
Serbia. Th e causes of this variation were mainly due to the variation of climatic
factors, the onset of drought and the rise in temperatures. Expected changes and
especially negative ones will most likely be refl ected in the agriculture of southern
Europe, especially the Mediterranean, and yield of basic crops. Th e most negative
eff ects in the area of the continental climate will be in the Pannonian Zone, which
is one of the breadbasket of Europe. Th is area will be aff ected by more frequent
waves of heat and drought, with no greater possibility of avoiding by shift of
sowing time or other cropping measures. Improved agricultural practice or the
application of clean technologies can help reduce the impact on climate change
through various instances: proper water resource management through reducing
irrigation needs, reducing water and energy inputs, recycling crop residues,
reducing energy use in the production of mineral fertilizers, introducing notillage
system which eliminates the need for the use of mechanization and high
consumption of fossil fuels.
It is known that agriculture generates large quantities of biomass and other
bioproducts, which are treated as a waste. It is very important to know how to
use these remains effi ciently, especially if the collection and transport costs are
very high. Th e production of biogas also contributes to the reduction of fossil fuel consumption, which has a direct positive impact on climate protection due
to the reduction of greenhouse gas emissions. Biogas as a fi nal product can be
used for various purposes: for the production of electric and thermal energy
or as biofuel. Its by-product is also useful, the waste generated in digester is a
high-quality organic fertilizer, which can replace the mineral fertilizer. Biogas
plants can generate an additional source of income, if it is subsidized by the state,
especially in rural areas.
Th e role of mini-drones was rapidly transferred from military purposes
use, for use (75% of the total) in agriculture and forestry, helping users to monitor
and control large areas, saving these users a lot of time and fi nancial investment
in production. Farmers can use drones to adapt precisely their use of pesticides,
herbicides, fertilizers and other materials, saving money, resources and land.
It is anticipated that with the growth and progress of mini-aircraft production
technology, a new and better future for agricultural production begins.
C3 - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије
T1 - "Чисте технологије" и очување животне средине у пољопривреди
T1 - Clean technologies and preservation of the environment in agriculture
T1 - Чисте технологије и очување животне средине у пољопривреди
SP - 35
EP - 54
ER - 
@conference{
author = "Ољача, Снежана and Ољача, Мићо В. and Ковачевић, Душан and Долијановић, Жељко",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10098",
abstract = "Уочавајући многобројне проблеме у животној среди-
ни који су се појавили са интензивном, индустријализованом пољопривре-
дом, у Агенди 21 (Конференција о заштити животне средине УН у Рио де
Жанеиру 1992) у поглављу 14, дефинисан је концепт одрживе пољопривреде
и руралног развоја (SARD – Sustainable Agriculture Rural Development). То је
опште прихваћена модерна парадигма у пољопривреди, која доводи до очу-
вања природних ресурса и промовише социо-економски развој руралних
подручја. Циљ овог концепта је да нађе подесне алтернативе интензивној,
индустријској пољопривреди, којe ће побољшати рурални начин живота
помоћу одговарајућих технологија и трансфера знања, који ће лимитирати
угрожавање водних, земљишних и биолошких ресурса.
Неке од најважнијих техничких тема у оквиру SARD-а су: развој ин-
тегралних система управљања (органска пољопривреда, интегрална заштита
биљака, конзервацијска пољопривреда, агро-шумарство); ширење руралне
енергетске инфраструктуре засноване на локалним обновљивим изворима
енергије и примена технологија за повећање енергетске ефикасности; развој
и ширење технологија које ће осигурати бољу безбедност хране. У оквиру
SARD, климатске промене и њихово ублажавање постају подручје од великог
значаја. Феномен промене климе има велике последице на пољопривреду и
научна заједница га је идентификовала као фактор великог ризика. Према
извештајима ФАО сектор пољопривреде је одговоран за око 30% глобалног
загревања (укључујући дефорестацију, спаљивање биомасе и промене у на-
чину коришћења земљишта).
Агроекосистеми могу бити извор енергије и преко животињских и
људских остатака за производњу метана (биогас). Ова производња је веома
погодна за газдинства са сталним извором анималног отпада и може да задо-
вољи све потребе за енергијом на газдинству. Најатрактивније решење овак-
вог начина производње обновљиве енергије је комбиновање производње
енергије са производњом других неопходних инпута на фарми, као што су
органска ђубрива или сточна храна.
Улога мини беспилотних летелица или дронова се брзо пренела са упо-
треба за војне намене, на примену у пољопривреди и шумарству, помажући
корисницима да надгледају и контролишу велике површине различитих на-
мена, штедећи много времена и финансијских улагања у производњу. Фарме-
ри могу да користе беспилотне летелице (агродрон) и да прилагоде прецизно
употребу пестицида, хербицида, ђубрива и других материјала на основу тога
шта је потребно на одређеној тачки у усеву. Врло се лако и брзо могу утврдити штете од болести, штеточина или дивљачи. Они данас имају могућности
снимања обрадивог земљишта и канала, а корисни су и у снимању стања
у наводњавању, опасности од поплава, а исто тако и контролисању стања
водо стаја река које пролазе поред великих пољопривредних имања., Th e goal of sustainable agriculture and rural development is to fi nd suitable
alternatives to conventional agriculture, which will improve the rural way of life,
while at the same time limiting water, land and biological resource degradation.
One of the national priorities for achieving sustainable development in the
Republic of Serbia is the protection and improvement of the environment and the
rational use of natural resources in agriculture.
Th ere is evident stagnation or decline in grain yield, as well as high variability
in yields, depending on the year in many countries in recent years, including
Serbia. Th e causes of this variation were mainly due to the variation of climatic
factors, the onset of drought and the rise in temperatures. Expected changes and
especially negative ones will most likely be refl ected in the agriculture of southern
Europe, especially the Mediterranean, and yield of basic crops. Th e most negative
eff ects in the area of the continental climate will be in the Pannonian Zone, which
is one of the breadbasket of Europe. Th is area will be aff ected by more frequent
waves of heat and drought, with no greater possibility of avoiding by shift of
sowing time or other cropping measures. Improved agricultural practice or the
application of clean technologies can help reduce the impact on climate change
through various instances: proper water resource management through reducing
irrigation needs, reducing water and energy inputs, recycling crop residues,
reducing energy use in the production of mineral fertilizers, introducing notillage
system which eliminates the need for the use of mechanization and high
consumption of fossil fuels.
It is known that agriculture generates large quantities of biomass and other
bioproducts, which are treated as a waste. It is very important to know how to
use these remains effi ciently, especially if the collection and transport costs are
very high. Th e production of biogas also contributes to the reduction of fossil fuel consumption, which has a direct positive impact on climate protection due
to the reduction of greenhouse gas emissions. Biogas as a fi nal product can be
used for various purposes: for the production of electric and thermal energy
or as biofuel. Its by-product is also useful, the waste generated in digester is a
high-quality organic fertilizer, which can replace the mineral fertilizer. Biogas
plants can generate an additional source of income, if it is subsidized by the state,
especially in rural areas.
Th e role of mini-drones was rapidly transferred from military purposes
use, for use (75% of the total) in agriculture and forestry, helping users to monitor
and control large areas, saving these users a lot of time and fi nancial investment
in production. Farmers can use drones to adapt precisely their use of pesticides,
herbicides, fertilizers and other materials, saving money, resources and land.
It is anticipated that with the growth and progress of mini-aircraft production
technology, a new and better future for agricultural production begins.",
journal = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије",
title = ""Чисте технологије" и очување животне средине у пољопривреди, Clean technologies and preservation of the environment in agriculture, Чисте технологије и очување животне средине у пољопривреди",
pages = "35-54"
}
Ољача, С., Ољача, М. В., Ковачевић, Д.,& Долијановић, Ж. (2019). Чисте технологије и очување животне средине у пољопривреди.
Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије, 35-54.
Ољача С, Ољача МВ, Ковачевић Д, Долијановић Ж. Чисте технологије и очување животне средине у пољопривреди. Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије. 2019;:35-54
Ољача Снежана, Ољача Мићо В., Ковачевић Душан, Долијановић Жељко, "Чисте технологије и очување животне средине у пољопривреди" Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије (2019):35-54

Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]

Костић, Владимир С.; Шкорић, Драган; Ковачевић, Душан; Станисављевић, Љубиша; Васиљевић, Зорица; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - BOOK
AU - Костић, Владимир С.
AU - Шкорић, Драган
AU - Ковачевић, Душан
AU - Станисављевић, Љубиша
AU - Васиљевић, Зорица
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10920
AB - Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Унапређење пчеларства у Србији / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Образовање за модерну пољопривреду : зборник радова са научног скупа, Шабац, 27. мај 2016. година / уредник Драган Шкорић. – Нови Сад : Огранак САНУ, 2016.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Душан Ковачевић, проф. др Љубиша Станисављевић, проф. др Зорица Васиљевић. У Београду, уторак 15. новембар 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]
SP - 291
EP - 310
VL - 5
IS - 5
ER - 
@book{
author = "Костић, Владимир С. and Шкорић, Драган and Ковачевић, Душан and Станисављевић, Љубиша and Васиљевић, Зорица and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10920",
abstract = "Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Унапређење пчеларства у Србији / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Образовање за модерну пољопривреду : зборник радова са научног скупа, Шабац, 27. мај 2016. година / уредник Драган Шкорић. – Нови Сад : Огранак САНУ, 2016.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Душан Ковачевић, проф. др Љубиша Станисављевић, проф. др Зорица Васиљевић. У Београду, уторак 15. новембар 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]",
pages = "291-310",
volume = "5",
number = "5"
}
Костић, В. С., Шкорић, Д., Ковачевић, Д., Станисављевић, Љ., Васиљевић, З.,& Вуксановић, М. (2017). Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 291-310.
Костић ВС, Шкорић Д, Ковачевић Д, Станисављевић Љ, Васиљевић З, Вуксановић М. Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):291-310
Костић Владимир С., Шкорић Драган, Ковачевић Душан, Станисављевић Љубиша, Васиљевић Зорица, Вуксановић Миро, "Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):291-310

Драме. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. јануар 2015. године]

Симовић, Љубомир; Пантић, Михајло; Ковачевић, Душан; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2016)

TY - BOOK
AU - Симовић, Љубомир
AU - Пантић, Михајло
AU - Ковачевић, Душан
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10789
AB - Драме. 1–5 / Душан Ковачевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2013.
Говорили: академик Љубомир Симовић, проф. др Михајло Пантић, академик Душан Ковачевић.
У Београду, уторак 20. јануар 2015. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Драме. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. јануар 2015. године]
SP - 11
EP - 24
VL - 4
IS - 4
ER - 
@book{
author = "Симовић, Љубомир and Пантић, Михајло and Ковачевић, Душан and Вуксановић, Миро",
year = "2016",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10789",
abstract = "Драме. 1–5 / Душан Ковачевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2013.
Говорили: академик Љубомир Симовић, проф. др Михајло Пантић, академик Душан Ковачевић.
У Београду, уторак 20. јануар 2015. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Драме. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. јануар 2015. године]",
pages = "11-24",
volume = "4",
number = "4"
}
Симовић, Љ., Пантић, М., Ковачевић, Д.,& Вуксановић, М. (2016). Драме. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. јануар 2015. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 4(4), 11-24.
Симовић Љ, Пантић М, Ковачевић Д, Вуксановић М. Драме. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. јануар 2015. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2016;4(4):11-24
Симовић Љубомир, Пантић Михајло, Ковачевић Душан, Вуксановић Миро, "Драме. 1–5 : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 20. јануар 2015. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 4, no. 4 (2016):11-24