Шкорић, Драган

Link to this page

Authority KeyName Variants
62e39589-cf24-46c6-b6ca-83510400fbb6
 • Шкорић, Драган (6)
 • Шкорић, Драган M. (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]

Шкорић, Драган; Стевановић, Владимир; Ковачевић, Душан; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - BOOK
AU - Шкорић, Драган
AU - Стевановић, Владимир
AU - Ковачевић, Душан
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10825
AB - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : зборник радова / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Драган Шкорић, академик Владимир Стевановић, проф. др Душан Ковачевић. У Београду, уторак 24. септембар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]
SP - 221
EP - 232
VL - 8
IS - 8
ER - 
@book{
author = "Шкорић, Драган and Стевановић, Владимир and Ковачевић, Душан and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10825",
abstract = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : зборник радова / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Драган Шкорић, академик Владимир Стевановић, проф. др Душан Ковачевић. У Београду, уторак 24. септембар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]",
pages = "221-232",
volume = "8",
number = "8"
}
Шкорић, Д., Стевановић, В., Ковачевић, Д.,& Вуксановић, М. (2020). Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 221-232.
Шкорић Д, Стевановић В, Ковачевић Д, Вуксановић М. Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):221-232
Шкорић Драган, Стевановић Владимир, Ковачевић Душан, Вуксановић Миро, "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 24. септембар 2019. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):221-232

Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]

Шкорић, Драган; Митровић, Милован М.; Булат, Петар; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - BOOK
AU - Шкорић, Драган
AU - Митровић, Милован М.
AU - Булат, Петар
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10812
AB - Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској : зборник радова са научног скупа одржаног 11. aприла 2017. године / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018. и
Водоснабдевање становника брдско-планинских предела : [зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 4. октобра 2016. године] / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Милован М. Митровић, проф. др Петар Булат.
У Београду, уторак 19. фебруар 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]
SP - 29
EP - 44
VL - 8
IS - 8
ER - 
@book{
author = "Шкорић, Драган and Митровић, Милован М. and Булат, Петар and Вуксановић, Миро",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10812",
abstract = "Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској : зборник радова са научног скупа одржаног 11. aприла 2017. године / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018. и
Водоснабдевање становника брдско-планинских предела : [зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 4. октобра 2016. године] / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Милован М. Митровић, проф. др Петар Булат.
У Београду, уторак 19. фебруар 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]",
pages = "29-44",
volume = "8",
number = "8"
}
Шкорић, Д., Митровић, М. М., Булат, П.,& Вуксановић, М. (2020). Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 29-44.
Шкорић Д, Митровић ММ, Булат П, Вуксановић М. Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):29-44
Шкорић Драган, Митровић Милован М., Булат Петар, Вуксановић Миро, "Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској ; Водоснабдевање становника брдско планинских предела : [представљање књигa на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 19. фебруар 2019. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):29-44

Допринос науке и струке у коришћењу обновљивих извора енергије

Шкорић, Драган M.; Томић, Данило В.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Шкорић, Драган M.
AU - Томић, Данило В.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10097
AB - Србија поседује широку мрежу научних и образов-
них институција које се баве уна пре ђењем пољопривредне производње, села,
прехрамбених технологија, развојем биотехнологије за одрживе непрехрам-
бене производе и процесе (индустријске намене) и заштиту животне среди-
не (очување и унапређење екосистема). Остварени су значајни ре зултати на
свим пољима активности у претходних 5–6 деценија. Посебно треба истаћи:
стварање преко 2.000 култивара гајених биљака, нових раса у сточарству, но-
вих те хно логија производње, проучавању земљишта, заштити биља, здрављу
и заштити до ма ћих и дивљих животиња, обновљивом коришћењу природ-
них ресурса и очувању жи во тне средине, као и реализацији већег броја тех-
нологија за финалне производе. У пре тхо дне две деценије долази до стагна-
ције и благог пада у научним истраживањима из об јективних и субјективних
разлога. Ради убрзаног научног и технолошког развоја Р. Ср бије треба извр-
шити структуралне промене научног и образовног процеса, реорганиза цију
научних институција и обнову научног кадра.
Укрaткo, суштинa рaзвoja и примeнe клaсичних и нoвих тeхнoлoгиja
сaстojи сe у штo бoљoj сaрaдњи чoвeкa и прирoдe, oднoснo рaциoнaлниjeм кo-
ри шћe њу прирoдних рeсурсa и прилaгoђaвaњу истих чoвeкoвим пoтрeбaмa.
Рaзвиjeни свeт je ушao у друштвo и eкoнoмиjу зaснoвaну нa знaњу. И ми
мoрaмo рaзмишљaти у тoм прa вцу. Прoизвoдњa хрaнe je бизнис нa глoбaл-
нoм (свeтскoм) нивoу. Пoвeћaњe укупнoг при хoдa, прoфитa и дoдaтe врeд-
ности мoрajу пoстaти oснoвни мoтив приврeђивaњa при врe дних субjeкaтa.
Знaчajну улoгу у тим прoцeсимa имajу сoциo и aгрoeкoнoмскa нaукa и стру кa.
To дoпринoси пoвeћaњу друштвeног прoизвoдa и зeмљe у цeлини. Неспоран
је допринос науке и струке развоју села и пољопривреде Србије у протеклих
педесет година. Међутим, с обзором на све динамичније процесе у светској
економији и у техничко-технолошкој и друштвено-економској сфери током
21. века нео пхо дно је интензивније коришћење обновљивих извора енергије.
AB - Contribution of science and professional to rural and argricultural
development is very important in the last fi ft y years. However, according to
more dinamical processes in world economy and technical-technological and
social-economic area during the 21st century, it is necessary more intensive
utilization of renewable resources. Serbia has a broad network of scientifi c and
educational institutions working on rural deve lo pment, the advancement of
agricultural production and food manufacturing technologies, the development
of biotechnologies for sustainable non-food products and processes (in dustrial
uses), and environmental protection (conservation and advancement of
ecosystems). Signifi cant results have been achieved in all these fi elds over the
last fi ve to sixdecades. Of pa rticular importance among these is the development
of over 2,000 cultivars of cultivated plants, new breeds of livestock, and new
production technologies as well as the advancements that have been made in the
fi elds of soil science, plant protection, health and protection of domestic and wild
animals, sustainable use of natural resources, environmental protection, and the
implementation of a number of technologies for obtaining fi nal products. Th e
last two decades in Serbia have been marked by stagnation and slight decline in
scientifi c research that can be attributed to both objective and subjective reasons.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије
T1 - Допринос науке и струке у коришћењу обновљивих извора енергије
T1 - Contribution of science and profession in the use of renewable energy sources
SP - 13
EP - 33
ER - 
@conference{
author = "Шкорић, Драган M. and Томић, Данило В.",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10097",
abstract = "Србија поседује широку мрежу научних и образов-
них институција које се баве уна пре ђењем пољопривредне производње, села,
прехрамбених технологија, развојем биотехнологије за одрживе непрехрам-
бене производе и процесе (индустријске намене) и заштиту животне среди-
не (очување и унапређење екосистема). Остварени су значајни ре зултати на
свим пољима активности у претходних 5–6 деценија. Посебно треба истаћи:
стварање преко 2.000 култивара гајених биљака, нових раса у сточарству, но-
вих те хно логија производње, проучавању земљишта, заштити биља, здрављу
и заштити до ма ћих и дивљих животиња, обновљивом коришћењу природ-
них ресурса и очувању жи во тне средине, као и реализацији већег броја тех-
нологија за финалне производе. У пре тхо дне две деценије долази до стагна-
ције и благог пада у научним истраживањима из об јективних и субјективних
разлога. Ради убрзаног научног и технолошког развоја Р. Ср бије треба извр-
шити структуралне промене научног и образовног процеса, реорганиза цију
научних институција и обнову научног кадра.
Укрaткo, суштинa рaзвoja и примeнe клaсичних и нoвих тeхнoлoгиja
сaстojи сe у штo бoљoj сaрaдњи чoвeкa и прирoдe, oднoснo рaциoнaлниjeм кo-
ри шћe њу прирoдних рeсурсa и прилaгoђaвaњу истих чoвeкoвим пoтрeбaмa.
Рaзвиjeни свeт je ушao у друштвo и eкoнoмиjу зaснoвaну нa знaњу. И ми
мoрaмo рaзмишљaти у тoм прa вцу. Прoизвoдњa хрaнe je бизнис нa глoбaл-
нoм (свeтскoм) нивoу. Пoвeћaњe укупнoг при хoдa, прoфитa и дoдaтe врeд-
ности мoрajу пoстaти oснoвни мoтив приврeђивaњa при врe дних субjeкaтa.
Знaчajну улoгу у тим прoцeсимa имajу сoциo и aгрoeкoнoмскa нaукa и стру кa.
To дoпринoси пoвeћaњу друштвeног прoизвoдa и зeмљe у цeлини. Неспоран
је допринос науке и струке развоју села и пољопривреде Србије у протеклих
педесет година. Међутим, с обзором на све динамичније процесе у светској
економији и у техничко-технолошкој и друштвено-економској сфери током
21. века нео пхо дно је интензивније коришћење обновљивих извора енергије., Contribution of science and professional to rural and argricultural
development is very important in the last fi ft y years. However, according to
more dinamical processes in world economy and technical-technological and
social-economic area during the 21st century, it is necessary more intensive
utilization of renewable resources. Serbia has a broad network of scientifi c and
educational institutions working on rural deve lo pment, the advancement of
agricultural production and food manufacturing technologies, the development
of biotechnologies for sustainable non-food products and processes (in dustrial
uses), and environmental protection (conservation and advancement of
ecosystems). Signifi cant results have been achieved in all these fi elds over the
last fi ve to sixdecades. Of pa rticular importance among these is the development
of over 2,000 cultivars of cultivated plants, new breeds of livestock, and new
production technologies as well as the advancements that have been made in the
fi elds of soil science, plant protection, health and protection of domestic and wild
animals, sustainable use of natural resources, environmental protection, and the
implementation of a number of technologies for obtaining fi nal products. Th e
last two decades in Serbia have been marked by stagnation and slight decline in
scientifi c research that can be attributed to both objective and subjective reasons.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије",
title = "Допринос науке и струке у коришћењу обновљивих извора енергије, Contribution of science and profession in the use of renewable energy sources",
pages = "13-33"
}
Шкорић, Д. M.,& Томић, Д. В. (2019). Contribution of science and profession in the use of renewable energy sources.
Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије
Београд : Српска академија наука и уметности., 13-33.
Шкорић ДM, Томић ДВ. Contribution of science and profession in the use of renewable energy sources. Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије. 2019;:13-33
Шкорић Драган M., Томић Данило В., "Contribution of science and profession in the use of renewable energy sources" Обновљиво коришћење природних ресурса у сеоским подручјима Србије (2019):13-33

Перспективе развоја села и пољопривреде у Србији до 2040. године

Шкорић, Драган; Кесеровић, Зоран; Илин, Жарко; Црнобарац, Јован; Кораћ, Нада; Ковачевић, Душко; Ољача, Снежана; Сивчев, Биљана; Лазаревић, Ратко; Митровић, Милован; Томић, Данило; Гулан, Бранислав; Тимотић, Урош

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Шкорић, Драган
AU - Кесеровић, Зоран
AU - Илин, Жарко
AU - Црнобарац, Јован
AU - Кораћ, Нада
AU - Ковачевић, Душко
AU - Ољача, Снежана
AU - Сивчев, Биљана
AU - Лазаревић, Ратко
AU - Митровић, Милован
AU - Томић, Данило
AU - Гулан, Бранислав
AU - Тимотић, Урош
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10558
AB - Група аутора овог рада има намеру да прикаже садашње стање у селима и
пољопривреди Србије. Српска села су у пропадању, чак у 86% њих смањује се број ста-
новника, а око 1.200 је у фази нестајања. Детаљно је приказан скуп проблема који су
везани за село и пољопривреду. Демографски проблеми чине један од кључних пробле-
ма данашњег села и његовог лошег економског положаја. Уситњеност поседа и старач-
ка домаћинства представљају препреку за бржи развој села и модерне пољопривреде.
Подстиче се удруживање сељана у задруге и акционарска друштва. Подстицаји државе
покренули су у селима веру у удруживање.
Највећи проблеми су у брдско-планинским регионима, где треба много тога учи-
нити за оживљавање села. Идеја да се део државног земљишта додели за коришћење
младим брачним паровима у регионима где је то могуће може покренути сеоски раз-
вој., Треба законским одредбама омогућити да се напуштене њиве, ливаде и пашња-
ци у брдско-планинским регионима уступе младим брачним паровима на коришћење.
Треба омогућити да се активира производња традиционалних финалних производа.
Оснивањем прерадних капацитета у оквиру напредних домаћинстава и задруга може
се покренути развој села и запошљавање младих генерација. Сеоски туризам је битно
развијати. Регионални пројекти, аграрни градићи, оснивање аграрног фонда дијаспоре,
организовано коришћење геотермалних извора и други природни ресурси су велика
шанса за опоравак и развој села и пољопривреде.
Други део рада детаљно разматра стање и перспективе код интензивних произ-
водњи као што су сточарство, воћарство, повртарство, виногради и квалитетна вина,
органска производња и на крају ратарство као најмасовнија производња. Код интен-
зивних производњи приказано је садашње стање, правци развоја, као и достигнућа у
производњи која се очекују до 2040. године. Предвиђања су веома амбициозна и траже
велика улагања. Она могу бити остварљива уз свеобухватну активност свих актера у производњи, од месне заједнице, општина, округа, покрајина до Републике Србије. У
реализацији амбициозних планова за развој села и пољопривреде, важно место треба
да има банкарски систем кроз адекватно кредитирање.
У раду није разматран значај фондова ЕУ, а то ће бити учињено када Србија поста-
не пуноправни члан Европске уније.
AB - The group of authors of the review paper intended to present the current state
in rural areas of Serbia and Serbian agriculture. Serbian villages have been in decline due
to rural depopulation in 86% of the villages, whereas 1200 villages are vanishing. An array
of issues concerning rural areas and agriculture have been described in detail. Demographic
problems and low economic status are among the key current problems of rural areas. Land
fragmentation and older households prevent more efficient development of rural areas and
modern agriculture: Peasant farms joining together in cooperatives and joint-stock societies.
State business incentives uplifted the rural cooperative spirit.
Major problems are observed in hilly and mountainous areas, where great efforts need
to be invested into rural revival. The idea of granting young married couples the use of state
land could stimulate rural development. Legal basis should be established to allow young
couples to use abandoned fields, meadows and pastures in hilly and mountainous regions,
while the manufacture of traditional products should be encouraged. The establishment of
processing facilities in more progressive households and cooperatives could revitalize rural
communities and boost employment of younger generations. Promotion of rural tourism is
also important. Regional projects, agricultural settlements, initiating diaspora investment in
agriculture, as well as organized use of geothermal and other natural resources, are a major
chance for recovery and progress of rural areas and agriculture.
In the second part the paper reviews in detail the current state and prospects of various
types of intensive production, such as livestock production, fruit and vegetable growing, vineyards
and high-quality wine, organic production, and field crop growing as the most frequent
type. Current state and directions for the development of intensive production have been
presented in the review paper, including the estimated achievements of production by 2040.
Ambitious estimates which have been laid out require great investments, obtainable through
joint activity of local communities, municipalities, districts, provinces and the Republic of
Serbia. The banking system also plays an important role in the realization of ambitious plans
for rural and agricultural development through adequate lending policies.
The review paper did not focus on the significance of EU funding, which will be addressed
when the Republic of Serbia is admitted into the European Union as a member state.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку
T1 - Перспективе развоја села и пољопривреде у Србији до 2040. године
T1 - Rural and agricultural development prospects in Serbia until 2040
ER - 
@conference{
author = "Шкорић, Драган and Кесеровић, Зоран and Илин, Жарко and Црнобарац, Јован and Кораћ, Нада and Ковачевић, Душко and Ољача, Снежана and Сивчев, Биљана and Лазаревић, Ратко and Митровић, Милован and Томић, Данило and Гулан, Бранислав and Тимотић, Урош",
year = "2018",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10558",
abstract = "Група аутора овог рада има намеру да прикаже садашње стање у селима и
пољопривреди Србије. Српска села су у пропадању, чак у 86% њих смањује се број ста-
новника, а око 1.200 је у фази нестајања. Детаљно је приказан скуп проблема који су
везани за село и пољопривреду. Демографски проблеми чине један од кључних пробле-
ма данашњег села и његовог лошег економског положаја. Уситњеност поседа и старач-
ка домаћинства представљају препреку за бржи развој села и модерне пољопривреде.
Подстиче се удруживање сељана у задруге и акционарска друштва. Подстицаји државе
покренули су у селима веру у удруживање.
Највећи проблеми су у брдско-планинским регионима, где треба много тога учи-
нити за оживљавање села. Идеја да се део државног земљишта додели за коришћење
младим брачним паровима у регионима где је то могуће може покренути сеоски раз-
вој., Треба законским одредбама омогућити да се напуштене њиве, ливаде и пашња-
ци у брдско-планинским регионима уступе младим брачним паровима на коришћење.
Треба омогућити да се активира производња традиционалних финалних производа.
Оснивањем прерадних капацитета у оквиру напредних домаћинстава и задруга може
се покренути развој села и запошљавање младих генерација. Сеоски туризам је битно
развијати. Регионални пројекти, аграрни градићи, оснивање аграрног фонда дијаспоре,
организовано коришћење геотермалних извора и други природни ресурси су велика
шанса за опоравак и развој села и пољопривреде.
Други део рада детаљно разматра стање и перспективе код интензивних произ-
водњи као што су сточарство, воћарство, повртарство, виногради и квалитетна вина,
органска производња и на крају ратарство као најмасовнија производња. Код интен-
зивних производњи приказано је садашње стање, правци развоја, као и достигнућа у
производњи која се очекују до 2040. године. Предвиђања су веома амбициозна и траже
велика улагања. Она могу бити остварљива уз свеобухватну активност свих актера у производњи, од месне заједнице, општина, округа, покрајина до Републике Србије. У
реализацији амбициозних планова за развој села и пољопривреде, важно место треба
да има банкарски систем кроз адекватно кредитирање.
У раду није разматран значај фондова ЕУ, а то ће бити учињено када Србија поста-
не пуноправни члан Европске уније., The group of authors of the review paper intended to present the current state
in rural areas of Serbia and Serbian agriculture. Serbian villages have been in decline due
to rural depopulation in 86% of the villages, whereas 1200 villages are vanishing. An array
of issues concerning rural areas and agriculture have been described in detail. Demographic
problems and low economic status are among the key current problems of rural areas. Land
fragmentation and older households prevent more efficient development of rural areas and
modern agriculture: Peasant farms joining together in cooperatives and joint-stock societies.
State business incentives uplifted the rural cooperative spirit.
Major problems are observed in hilly and mountainous areas, where great efforts need
to be invested into rural revival. The idea of granting young married couples the use of state
land could stimulate rural development. Legal basis should be established to allow young
couples to use abandoned fields, meadows and pastures in hilly and mountainous regions,
while the manufacture of traditional products should be encouraged. The establishment of
processing facilities in more progressive households and cooperatives could revitalize rural
communities and boost employment of younger generations. Promotion of rural tourism is
also important. Regional projects, agricultural settlements, initiating diaspora investment in
agriculture, as well as organized use of geothermal and other natural resources, are a major
chance for recovery and progress of rural areas and agriculture.
In the second part the paper reviews in detail the current state and prospects of various
types of intensive production, such as livestock production, fruit and vegetable growing, vineyards
and high-quality wine, organic production, and field crop growing as the most frequent
type. Current state and directions for the development of intensive production have been
presented in the review paper, including the estimated achievements of production by 2040.
Ambitious estimates which have been laid out require great investments, obtainable through
joint activity of local communities, municipalities, districts, provinces and the Republic of
Serbia. The banking system also plays an important role in the realization of ambitious plans
for rural and agricultural development through adequate lending policies.
The review paper did not focus on the significance of EU funding, which will be addressed
when the Republic of Serbia is admitted into the European Union as a member state.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку",
title = "Перспективе развоја села и пољопривреде у Србији до 2040. године, Rural and agricultural development prospects in Serbia until 2040"
}
Шкорић, Д., Кесеровић, З., Илин, Ж., Црнобарац, Ј., Кораћ, Н., Ковачевић, Д., Ољача, С., Сивчев, Б., Лазаревић, Р., Митровић, М., Томић, Д., Гулан, Б.,& Тимотић, У. (2018). Rural and agricultural development prospects in Serbia until 2040.
Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку
Београд : Српска академија наука и уметности..
Шкорић Д, Кесеровић З, Илин Ж, Црнобарац Ј, Кораћ Н, Ковачевић Д, Ољача С, Сивчев Б, Лазаревић Р, Митровић М, Томић Д, Гулан Б, Тимотић У. Rural and agricultural development prospects in Serbia until 2040. Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку. 2018;
Шкорић Драган, Кесеровић Зоран, Илин Жарко, Црнобарац Јован, Кораћ Нада, Ковачевић Душко, Ољача Снежана, Сивчев Биљана, Лазаревић Ратко, Митровић Милован, Томић Данило, Гулан Бранислав, Тимотић Урош, "Rural and agricultural development prospects in Serbia until 2040" Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку (2018)

Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]

Костић, Владимир С.; Шкорић, Драган; Ковачевић, Душан; Станисављевић, Љубиша; Васиљевић, Зорица; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - BOOK
AU - Костић, Владимир С.
AU - Шкорић, Драган
AU - Ковачевић, Душан
AU - Станисављевић, Љубиша
AU - Васиљевић, Зорица
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10920
AB - Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Унапређење пчеларства у Србији / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Образовање за модерну пољопривреду : зборник радова са научног скупа, Шабац, 27. мај 2016. година / уредник Драган Шкорић. – Нови Сад : Огранак САНУ, 2016.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Душан Ковачевић, проф. др Љубиша Станисављевић, проф. др Зорица Васиљевић. У Београду, уторак 15. новембар 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]
SP - 291
EP - 310
VL - 5
IS - 5
ER - 
@book{
author = "Костић, Владимир С. and Шкорић, Драган and Ковачевић, Душан and Станисављевић, Љубиша and Васиљевић, Зорица and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10920",
abstract = "Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Унапређење пчеларства у Србији / уредник Драган Шкорић. – Београд : САНУ, 2016.
Образовање за модерну пољопривреду : зборник радова са научног скупа, Шабац, 27. мај 2016. година / уредник Драган Шкорић. – Нови Сад : Огранак САНУ, 2016.
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ.
Говорили: академик Драган Шкорић, проф. др Душан Ковачевић, проф. др Љубиша Станисављевић, проф. др Зорица Васиљевић. У Београду, уторак 15. новембар 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]",
pages = "291-310",
volume = "5",
number = "5"
}
Костић, В. С., Шкорић, Д., Ковачевић, Д., Станисављевић, Љ., Васиљевић, З.,& Вуксановић, М. (2017). Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 291-310.
Костић ВС, Шкорић Д, Ковачевић Д, Станисављевић Љ, Васиљевић З, Вуксановић М. Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):291-310
Костић Владимир С., Шкорић Драган, Ковачевић Душан, Станисављевић Љубиша, Васиљевић Зорица, Вуксановић Миро, "Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије ; Унапређење пчеларства у Србији ; Образовање за модерну пољопривреду : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. новембар 2016. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):291-310

Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22-23. октобра 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. маја 2015. године]

Анђелковић, Марко; Васиљевић, Бранка; Шкорић, Драган; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2016)

TY - BOOK
AU - Анђелковић, Марко
AU - Васиљевић, Бранка
AU - Шкорић, Драган
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10797
AB - Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22–23. октобра 2013. године / уредник Марко Анђелковић. – Београд : САНУ, 2014.
Говорили: академик Марко Анђелковић, проф. др Бранка Васиљевић, академик Драган Шкорић.
У Београду, уторак 5. мај 2015. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22-23. октобра 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. маја 2015. године]
SP - 111
EP - 121
VL - 4
IS - 4
ER - 
@book{
author = "Анђелковић, Марко and Васиљевић, Бранка and Шкорић, Драган and Вуксановић, Миро",
year = "2016",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10797",
abstract = "Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22–23. октобра 2013. године / уредник Марко Анђелковић. – Београд : САНУ, 2014.
Говорили: академик Марко Анђелковић, проф. др Бранка Васиљевић, академик Драган Шкорић.
У Београду, уторак 5. мај 2015. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22-23. октобра 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. маја 2015. године]",
pages = "111-121",
volume = "4",
number = "4"
}
Анђелковић, М., Васиљевић, Б., Шкорић, Д.,& Вуксановић, М. (2016). Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22-23. октобра 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. маја 2015. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 4(4), 111-121.
Анђелковић М, Васиљевић Б, Шкорић Д, Вуксановић М. Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22-23. октобра 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. маја 2015. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2016;4(4):111-121
Анђелковић Марко, Васиљевић Бранка, Шкорић Драган, Вуксановић Миро, "Генетички модификовани организми : чињенице и изазови : зборник радова са научног скупа одржаног 22-23. октобра 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. маја 2015. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 4, no. 4 (2016):111-121

Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17-18. априла 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. април 2014. године]

Пенчић, Милутин; Црнобарац, Јован; Шкорић, Драган; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2015)

TY - BOOK
AU - Пенчић, Милутин
AU - Црнобарац, Јован
AU - Шкорић, Драган
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10711
AB - Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17–
18. априла 2013. године / уредник Драган Шкорић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. Говорили: проф. др Милутин Пенчић, проф. др Јован Црнобарац, академик Драган Шкорић, уредник. У Београду, уторак 15. април 2014. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17-18. априла 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. април 2014. године]
SP - 77
EP - 89
VL - 3
IS - 3
ER - 
@book{
author = "Пенчић, Милутин and Црнобарац, Јован and Шкорић, Драган and Вуксановић, Миро",
year = "2015",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10711",
abstract = "Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17–
18. априла 2013. године / уредник Драган Шкорић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. Говорили: проф. др Милутин Пенчић, проф. др Јован Црнобарац, академик Драган Шкорић, уредник. У Београду, уторак 15. април 2014. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17-18. априла 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. април 2014. године]",
pages = "77-89",
volume = "3",
number = "3"
}
Пенчић, М., Црнобарац, Ј., Шкорић, Д.,& Вуксановић, М. (2015). Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17-18. априла 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. април 2014. године].
Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 3(3), 77-89.
Пенчић М, Црнобарац Ј, Шкорић Д, Вуксановић М. Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17-18. априла 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. април 2014. године]. Трибина Библиотеке САНУ. 2015;3(3):77-89
Пенчић Милутин, Црнобарац Јован, Шкорић Драган, Вуксановић Миро, "Перспективе развоја села : зборник радова са научног скупа одржаног 17-18. априла 2013. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 15. април 2014. године]" Трибина Библиотеке САНУ, 3, no. 3 (2015):77-89