Костић, Александар

Link to this page

Authority KeyName Variants
771d89ff-78a6-4fe7-a4bb-f8a2ffddd2e5
 • Костић, Александар (16)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Кључни подаци о образовању у Србији

Ивић, Иван; Пешикан, Ана; Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - BOOK
AU - Ивић, Иван
AU - Пешикан, Ана
AU - Костић, Александар
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13389
AB - Ова публикација садржи одабране кључне податке о образовању у Репубици
Србији. Учињен је покушај да се на једном месту прикупе најважнији показатељи о
образовању како би се ова изузетно значајна област објективно сагледала у целини.
Публикација садржи следеће:
• Капацитете и учинке система образовања у Србији;
• Податке о школској спреми становништа Србије (тј. нивоу образовања од раслог становништа старијег од 15 година);
• Податке о обухвату образовањем различитих узрасних група становништва;
• Резултате објективних систематских испитивања образовних постигнућа за
оне делове становништа за које постоје такви резултати и индикативне на лазе за делове становништва за које такви резултати не постоје.
Сажетим коментарима који прате приказане податке настојали смо да успостави мо везе између појединих аспеката образовања и да податке протумачимо у светлу
најновијих истраживања и најбољих међународних искустава. Уз табеле и графиконе
дати су коментари који непосредно проистичу из изложених података, док се свако
поглавље завршава закључцима који се на њега односе.
Коментари и закључци по поглављима садрже интерпретације изнетих података,
али не и генерализације и екстраполације које би се из њих могле извести. Далеко сежнији закључци и екстраполације података изнетих у овој публикацији биће изведе ни у излагањима на скупу „Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“,
Стратешки правци развоја Србије у XXI веку – други циклус, САНУ 2021, за који је и при премљена ова публикација.
Ова публикација не садржи неке од важних аспектата образовања, као што су
његово финансирање, управљање образовним системом (степен централизације/де централизације), наставне планове и програме (курикулум), политику школских уџбе ника, професионални развој наставника, дигитализацију у образовању, итд. Овe компо ненте образовне политике зависе од приступа државе образовању и њихово детаљније
анализирање би требало да буде предмет посебне студије.
При састављању ове публикације коришћени су само званични извори података, и то:
• Званична база података Републичког завода за статистику (даље у тексту: РЗС);
• DevInfo база података;
• Министарствo просвете, науке и технолошког развоја (даље у тексту: МПНТР);
• Завод за унапређивање образовања и васпитања (даље у тексту: ЗУОВ);
• EUROSTAT, Education and Training;
• Национални репозиториј докторских теза (даље у тексту: NaRDuS)
• Serbia: Multiple Indicator Cluster Survey 2019 (даље у тексту: MICS) – Србија:
Истраживање вишеструких показатеља 2019;
• Национално тело за акредитацију и проверу квалитета (даље у тексту: НАТ);
• Завод за вредновање квалитета у образовању и васпитању (даље у тексту: ЗВКОВ);
• Завод за вредновање квалитета у образовању и васпитању (даље у тексту: ЗВКОВ);
• Међународни системи за оцењивање образовних постигнућа ученика: PISA
(Programme for International Student Assessment – Програм међународног те стирања ученика);
• TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Тенденције у
међународном испитивању постигнућа из математике и природних наука);
• Фондација Темпус;
• Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН).
Где год је било могуће вршена је и компаративна провера података из различи тих извора. Публикација има пет одељака:
1. Капацитети система образовања Републике Србије;
2. Школска спрема становништва Србије старијег од 15 година;
3. Учинци система образовања Републике Србије;
4. Образовна постигнућа ученика на неким нивоима образовања;
5. Образовање у Републици Србији: завршни осврт и закључци.
Надамо се да ће ова публикација бити драгоцено сведочанство о стању образо вања у Србији, али и подстицај да се установи његово систематско статистичко и
квалитативно праћење које би благовремено указивало на странпутице и давало јасне
назнаке о правцима у којима би оно требало да буде организовано.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T1 - Кључни подаци о образовању у Србији
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13389
ER - 
@book{
author = "Ивић, Иван and Пешикан, Ана and Костић, Александар",
year = "2021",
abstract = "Ова публикација садржи одабране кључне податке о образовању у Репубици
Србији. Учињен је покушај да се на једном месту прикупе најважнији показатељи о
образовању како би се ова изузетно значајна област објективно сагледала у целини.
Публикација садржи следеће:
• Капацитете и учинке система образовања у Србији;
• Податке о школској спреми становништа Србије (тј. нивоу образовања од раслог становништа старијег од 15 година);
• Податке о обухвату образовањем различитих узрасних група становништва;
• Резултате објективних систематских испитивања образовних постигнућа за
оне делове становништа за које постоје такви резултати и индикативне на лазе за делове становништва за које такви резултати не постоје.
Сажетим коментарима који прате приказане податке настојали смо да успостави мо везе између појединих аспеката образовања и да податке протумачимо у светлу
најновијих истраживања и најбољих међународних искустава. Уз табеле и графиконе
дати су коментари који непосредно проистичу из изложених података, док се свако
поглавље завршава закључцима који се на њега односе.
Коментари и закључци по поглављима садрже интерпретације изнетих података,
али не и генерализације и екстраполације које би се из њих могле извести. Далеко сежнији закључци и екстраполације података изнетих у овој публикацији биће изведе ни у излагањима на скупу „Образовање: стање, перспективе и улога у развоју Србије“,
Стратешки правци развоја Србије у XXI веку – други циклус, САНУ 2021, за који је и при премљена ова публикација.
Ова публикација не садржи неке од важних аспектата образовања, као што су
његово финансирање, управљање образовним системом (степен централизације/де централизације), наставне планове и програме (курикулум), политику школских уџбе ника, професионални развој наставника, дигитализацију у образовању, итд. Овe компо ненте образовне политике зависе од приступа државе образовању и њихово детаљније
анализирање би требало да буде предмет посебне студије.
При састављању ове публикације коришћени су само званични извори података, и то:
• Званична база података Републичког завода за статистику (даље у тексту: РЗС);
• DevInfo база података;
• Министарствo просвете, науке и технолошког развоја (даље у тексту: МПНТР);
• Завод за унапређивање образовања и васпитања (даље у тексту: ЗУОВ);
• EUROSTAT, Education and Training;
• Национални репозиториј докторских теза (даље у тексту: NaRDuS)
• Serbia: Multiple Indicator Cluster Survey 2019 (даље у тексту: MICS) – Србија:
Истраживање вишеструких показатеља 2019;
• Национално тело за акредитацију и проверу квалитета (даље у тексту: НАТ);
• Завод за вредновање квалитета у образовању и васпитању (даље у тексту: ЗВКОВ);
• Завод за вредновање квалитета у образовању и васпитању (даље у тексту: ЗВКОВ);
• Међународни системи за оцењивање образовних постигнућа ученика: PISA
(Programme for International Student Assessment – Програм међународног те стирања ученика);
• TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Тенденције у
међународном испитивању постигнућа из математике и природних наука);
• Фондација Темпус;
• Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН).
Где год је било могуће вршена је и компаративна провера података из различи тих извора. Публикација има пет одељака:
1. Капацитети система образовања Републике Србије;
2. Школска спрема становништва Србије старијег од 15 година;
3. Учинци система образовања Републике Србије;
4. Образовна постигнућа ученика на неким нивоима образовања;
5. Образовање у Републици Србији: завршни осврт и закључци.
Надамо се да ће ова публикација бити драгоцено сведочанство о стању образо вања у Србији, али и подстицај да се установи његово систематско статистичко и
квалитативно праћење које би благовремено указивало на странпутице и давало јасне
назнаке о правцима у којима би оно требало да буде организовано.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
title = "Кључни подаци о образовању у Србији",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13389"
}
Ивић, И., Пешикан, А.,& Костић, А.. (2021). Кључни подаци о образовању у Србији. 
Београд : Српска академија наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13389
Ивић И, Пешикан А, Костић А. Кључни подаци о образовању у Србији. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13389 .
Ивић, Иван, Пешикан, Ана, Костић, Александар, "Кључни подаци о образовању у Србији" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13389 .

Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]

Костић, Владимир С.; Чавошки, Коста; Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Чавошки, Коста
AU - Костић, Александар
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13239
AB - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Владимир С. Костић, академик Коста Чавошки , академик Александар Костић. У Београду, уторак 22. септембар 2020. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]
SP - 95
EP - 106
VL - 9
IS - 9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Чавошки, Коста and Костић, Александар",
year = "2021",
abstract = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2019.
Говорили: академик Владимир С. Костић, академик Коста Чавошки , академик Александар Костић. У Београду, уторак 22. септембар 2020. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]",
pages = "95-106",
volume = "9",
number = "9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239"
}
Костић, В. С., Чавошки, К.,& Костић, А.. (2021). Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 9(9), 95-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239
Костић ВС, Чавошки К, Костић А. Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2021;9(9):95-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239 .
Костић, Владимир С., Чавошки, Коста, Костић, Александар, "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. септембар 2020. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 9, no. 9 (2021):95-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13239 .

Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]

Костић, Александар; Петровић, Павле; Арандаренко, Михаил; Аврамовић, Зоран; Симеуновић, Драган; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Костић, Александар
AU - Петровић, Павле
AU - Арандаренко, Михаил
AU - Аврамовић, Зоран
AU - Симеуновић, Драган
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11257
AB - Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]
SP - 269
EP - 286
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
ER - 
@misc{
author = "Костић, Александар and Петровић, Павле and Арандаренко, Михаил and Аврамовић, Зоран and Симеуновић, Драган and Вуксановић, Миро",
year = "2019",
abstract = "Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]",
pages = "269-286",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257"
}
Костић, А., Петровић, П., Арандаренко, М., Аврамовић, З., Симеуновић, Д.,& Вуксановић, М.. (2019). Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
Костић А, Петровић П, Арандаренко М, Аврамовић З, Симеуновић Д, Вуксановић М. Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .
Костић, Александар, Петровић, Павле, Арандаренко, Михаил, Аврамовић, Зоран, Симеуновић, Драган, Вуксановић, Миро, "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):269-286,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .

Когнитивна обрада језика и вероватноћа

Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10328
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Академске беседе / Academic speeches
T1 - Когнитивна обрада језика и вероватноћа
SP - 305
EP - 321
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10328
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "2019",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Академске беседе / Academic speeches",
title = "Когнитивна обрада језика и вероватноћа",
pages = "305-321",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10328"
}
Костић, А.. (2019). Когнитивна обрада језика и вероватноћа. in Академске беседе / Academic speeches
Београд : Српска академија наука и уметности.(2), 305-321.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10328
Костић А. Когнитивна обрада језика и вероватноћа. in Академске беседе / Academic speeches. 2019;(2):305-321.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10328 .
Костић, Александар, "Когнитивна обрада језика и вероватноћа" in Академске беседе / Academic speeches, no. 2 (2019):305-321,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10328 .

Наука : стање, стратегија, перспективе : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. фебруар 2017. године]

Петровић, Зоран Љ.; Костић, Александар; Дондур, Вера; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - GEN
AU - Петровић, Зоран Љ.
AU - Костић, Александар
AU - Дондур, Вера
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11188
AB - Наука : стање, стратегија, перспективе : зборник радова са научног скупа одржаног 5. и 6. јуна 2015. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2016.
Говорили: академик Зоран Љ. Петровић, дописни члан Александар Костић, проф. др Вера
Дондур. У Београду, уторак 28. фебруар 2017. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Наука : стање, стратегија, перспективе : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. фебруар 2017. године]
SP - 57
EP - 62
VL - 6
IS - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11188
ER - 
@misc{
author = "Петровић, Зоран Љ. and Костић, Александар and Дондур, Вера and Вуксановић, Миро",
year = "2018",
abstract = "Наука : стање, стратегија, перспективе : зборник радова са научног скупа одржаног 5. и 6. јуна 2015. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2016.
Говорили: академик Зоран Љ. Петровић, дописни члан Александар Костић, проф. др Вера
Дондур. У Београду, уторак 28. фебруар 2017. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Наука : стање, стратегија, перспективе : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. фебруар 2017. године]",
pages = "57-62",
volume = "6",
number = "6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11188"
}
Петровић, З. Љ., Костић, А., Дондур, В.,& Вуксановић, М.. (2018). Наука : стање, стратегија, перспективе : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. фебруар 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 6(6), 57-62.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11188
Петровић ЗЉ, Костић А, Дондур В, Вуксановић М. Наука : стање, стратегија, перспективе : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. фебруар 2017. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2018;6(6):57-62.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11188 .
Петровић, Зоран Љ., Костић, Александар, Дондур, Вера, Вуксановић, Миро, "Наука : стање, стратегија, перспективе : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 28. фебруар 2017. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 6, no. 6 (2018):57-62,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11188 .

Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. јун 2016. године]

Костић, Александар; Ивић, Иван; Пешикан, Ана; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - GEN
AU - Костић, Александар
AU - Ивић, Иван
AU - Пешикан, Ана
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10913
AB - Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2015.
Говорили: дописни члан Александар Костић, проф. др Иван Ивић, проф. др Ана Пешикан.
У Београду, уторак 7. јун 2016. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. јун 2016. године]
SP - 169
EP - 182
VL - 5
IS - 5
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10913
ER - 
@misc{
author = "Костић, Александар and Ивић, Иван and Пешикан, Ана and Вуксановић, Миро",
year = "2017",
abstract = "Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2015.
Говорили: дописни члан Александар Костић, проф. др Иван Ивић, проф. др Ана Пешикан.
У Београду, уторак 7. јун 2016. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. јун 2016. године]",
pages = "169-182",
volume = "5",
number = "5",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10913"
}
Костић, А., Ивић, И., Пешикан, А.,& Вуксановић, М.. (2017). Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. јун 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 5(5), 169-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10913
Костић А, Ивић И, Пешикан А, Вуксановић М. Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. јун 2016. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2017;5(5):169-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10913 .
Костић, Александар, Ивић, Иван, Пешикан, Ана, Вуксановић, Миро, "Образовање : развојни потенцијал Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 23. и 24. новембра 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 7. јун 2016. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 5, no. 5 (2017):169-182,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10913 .

Поводом циклуса скупова "Стратешки правци развоја Србије у XXI веку"

Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CONF
AU - Костић, Александар
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9172
AB - Цуклус скупова под насловом „Стратешки правци развоја Србије у XXI веку“ представља покушај целовитијег сагледавања стања у коме се Србија данас налази, са намером да се кроз темељну анализу различитих аспеката друштвеног живота наговесте правци развоја који
би Србију учинили стабилнијом и просперитетнијом заједницом. Српска академија наука и уметности, као иницијатор и организатор овог циклуса, тиме даје подстицај широј расправи о актуелним проблемима српског друштва и поставља оквире научног и стручног сагледавања и
решавања проблема са којима се Србија суочава данас и са којима би могла да се суочи у будућности.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године
T1 - Поводом циклуса скупова "Стратешки правци развоја Србије у XXI веку"
SP - 11
EP - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9172
ER - 
@conference{
author = "Костић, Александар",
year = "2017",
abstract = "Цуклус скупова под насловом „Стратешки правци развоја Србије у XXI веку“ представља покушај целовитијег сагледавања стања у коме се Србија данас налази, са намером да се кроз темељну анализу различитих аспеката друштвеног живота наговесте правци развоја који
би Србију учинили стабилнијом и просперитетнијом заједницом. Српска академија наука и уметности, као иницијатор и организатор овог циклуса, тиме даје подстицај широј расправи о актуелним проблемима српског друштва и поставља оквире научног и стручног сагледавања и
решавања проблема са којима се Србија суочава данас и са којима би могла да се суочи у будућности.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године",
title = "Поводом циклуса скупова "Стратешки правци развоја Србије у XXI веку"",
pages = "11-12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9172"
}
Костић, А.. (2017). Поводом циклуса скупова "Стратешки правци развоја Србије у XXI веку". in Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године
Београд : Српска академија наука и уметности., 11-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9172
Костић А. Поводом циклуса скупова "Стратешки правци развоја Србије у XXI веку". in Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године. 2017;:11-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9172 .
Костић, Александар, "Поводом циклуса скупова "Стратешки правци развоја Србије у XXI веку"" in Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године (2017):11-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9172 .

Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. април 2014. године]

Вуксановић, Миро; Радојевић, Мира; Икодиновић, Небојша; Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2015)

TY - GEN
AU - Вуксановић, Миро
AU - Радојевић, Мира
AU - Икодиновић, Небојша
AU - Костић, Александар
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10712
AB - Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића :
зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године / уредник
Александар Костић. – Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, 2013. Говорили: проф. др Мира Радојевић, доц. др Небојша Икодиновић, дописни члан Александар Костић. У Београду, уторак 22. април 2014. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. април 2014. године]
SP - 91
EP - 104
VL - 3
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10712
ER - 
@misc{
author = "Вуксановић, Миро and Радојевић, Мира and Икодиновић, Небојша and Костић, Александар",
year = "2015",
abstract = "Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића :
зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године / уредник
Александар Костић. – Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, 2013. Говорили: проф. др Мира Радојевић, доц. др Небојша Икодиновић, дописни члан Александар Костић. У Београду, уторак 22. април 2014. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. април 2014. године]",
pages = "91-104",
volume = "3",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10712"
}
Вуксановић, М., Радојевић, М., Икодиновић, Н.,& Костић, А.. (2015). Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. април 2014. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 3(3), 91-104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10712
Вуксановић М, Радојевић М, Икодиновић Н, Костић А. Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. април 2014. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2015;3(3):91-104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10712 .
Вуксановић, Миро, Радојевић, Мира, Икодиновић, Небојша, Костић, Александар, "Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године : [представљање књиге на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 22. април 2014. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 3, no. 3 (2015):91-104,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10712 .

Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]

Вуксановић, Миро; Чавошки, Коста; Баста, Данило Н.; Костић, Александар

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2013)

TY - GEN
AU - Вуксановић, Миро
AU - Чавошки, Коста
AU - Баста, Данило Н.
AU - Костић, Александар
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9703
AB - Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића
: зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године
/ уредници Михаило Марковић, Александар Костић. – Београд : САНУ,
Одељење друштвених наука, 2011.
Говорили: дописни члан Коста Чавошки,
дописни члан Данило Н. Баста и
дописни члан Александар Костић. 
У Београду, уторак 5. јун 2012. у 13.00 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]
SP - 217
EP - 226
VL - 1
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703
ER - 
@misc{
author = "Вуксановић, Миро and Чавошки, Коста and Баста, Данило Н. and Костић, Александар",
year = "2013",
abstract = "Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића
: зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године
/ уредници Михаило Марковић, Александар Костић. – Београд : САНУ,
Одељење друштвених наука, 2011.
Говорили: дописни члан Коста Чавошки,
дописни члан Данило Н. Баста и
дописни члан Александар Костић. 
У Београду, уторак 5. јун 2012. у 13.00 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]",
pages = "217-226",
volume = "1",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703"
}
Вуксановић, М., Чавошки, К., Баста, Д. Н.,& Костић, А.. (2013). Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 1(1), 217-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703
Вуксановић М, Чавошки К, Баста ДН, Костић А. Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2013;1(1):217-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703 .
Вуксановић, Миро, Чавошки, Коста, Баста, Данило Н., Костић, Александар, "Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја 2008. године : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 5. јун 2012. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 1, no. 1 (2013):217-226,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9703 .

Терминолошка праксиологија неких наших старијих медицинских писаца

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1970)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1970
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8130
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Терминолошка праксиологија неких наших старијих медицинских писаца
SP - 110
EP - 114
VL - 18
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8130
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1970",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Терминолошка праксиологија неких наших старијих медицинских писаца",
pages = "110-114",
volume = "18",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8130"
}
Костић, А.. (1970). Терминолошка праксиологија неких наших старијих медицинских писаца. in Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 18(1-2), 110-114.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8130
Костић А. Терминолошка праксиологија неких наших старијих медицинских писаца. in Наш језик. 1970;18(1-2):110-114.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8130 .
Костић, Александар, "Терминолошка праксиологија неких наших старијих медицинских писаца" in Наш језик, 18, no. 1-2 (1970):110-114,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8130 .

Проблем српскохрватске медицинске терминологије

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1965)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1965
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8268
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Проблем српскохрватске медицинске терминологије
SP - 284
EP - 4-5
EP - 291
VL - 14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8268
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1965",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Проблем српскохрватске медицинске терминологије",
pages = "284-4-5-291",
volume = "14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8268"
}
Костић, А.. (1965). Проблем српскохрватске медицинске терминологије. in Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 14, 284-4-5.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8268
Костић А. Проблем српскохрватске медицинске терминологије. in Наш језик. 1965;14:284-4-5.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8268 .
Костић, Александар, "Проблем српскохрватске медицинске терминологије" in Наш језик, 14 (1965):284-4-5,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8268 .

Језик наше медицинске литературе

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1964)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1964
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8253
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Језик наше медицинске литературе
SP - 27
EP - 42
VL - 14
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8253
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1964",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Језик наше медицинске литературе",
pages = "27-42",
volume = "14",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8253"
}
Костић, А.. (1964). Језик наше медицинске литературе. in Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 14(1), 27-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8253
Костић А. Језик наше медицинске литературе. in Наш језик. 1964;14(1):27-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8253 .
Костић, Александар, "Језик наше медицинске литературе" in Наш језик, 14, no. 1 (1964):27-42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8253 .

О потребама стручних терминологија

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1954)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1954
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8540
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О потребама стручних терминологија
SP - 26
EP - 32
VL - 6
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8540
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1954",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О потребама стручних терминологија",
pages = "26-32",
volume = "6",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8540"
}
Костић, А.. (1954). О потребама стручних терминологија. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 6(1-2), 26-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8540
Костић А. О потребама стручних терминологија. in Наш језик. 1954;6(1-2):26-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8540 .
Костић, Александар, "О потребама стручних терминологија" in Наш језик, 6, no. 1-2 (1954):26-32,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8540 .

О грађењу и транскрибовању придева од латинских именица

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1953)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1953
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8651
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О грађењу и транскрибовању придева од латинских именица
SP - 308
EP - 315
VL - 4
IS - 9-10
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8651
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1953",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О грађењу и транскрибовању придева од латинских именица",
pages = "308-315",
volume = "4",
number = "9-10",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8651"
}
Костић, А.. (1953). О грађењу и транскрибовању придева од латинских именица. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 4(9-10), 308-315.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8651
Костић А. О грађењу и транскрибовању придева од латинских именица. in Наш језик. 1953;4(9-10):308-315.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8651 .
Костић, Александар, "О грађењу и транскрибовању придева од латинских именица" in Наш језик, 4, no. 9-10 (1953):308-315,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8651 .

О транскрибовању латинских именица у медицинској терминологији

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1953)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1953
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8645
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - О транскрибовању латинских именица у медицинској терминологији
SP - 229
EP - 237
VL - 4
IS - 5-8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8645
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1953",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "О транскрибовању латинских именица у медицинској терминологији",
pages = "229-237",
volume = "4",
number = "5-8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8645"
}
Костић, А.. (1953). О транскрибовању латинских именица у медицинској терминологији. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 4(5-8), 229-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8645
Костић А. О транскрибовању латинских именица у медицинској терминологији. in Наш језик. 1953;4(5-8):229-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8645 .
Костић, Александар, "О транскрибовању латинских именица у медицинској терминологији" in Наш језик, 4, no. 5-8 (1953):229-237,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8645 .

Рад на стварању медицински терминологије

Костић, Александар

(Београд : Иститут за српски језик, 1951)

TY - JOUR
AU - Костић, Александар
PY - 1951
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8676
PB - Београд : Иститут за српски језик
PB - Београд : Српска академија наука
T2 - Наш језик
T1 - Рад на стварању медицински терминологије
SP - 120
EP - 122
VL - 3
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8676
ER - 
@article{
author = "Костић, Александар",
year = "1951",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик, Београд : Српска академија наука",
journal = "Наш језик",
title = "Рад на стварању медицински терминологије",
pages = "120-122",
volume = "3",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8676"
}
Костић, А.. (1951). Рад на стварању медицински терминологије. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик., 3(3-4), 120-122.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8676
Костић А. Рад на стварању медицински терминологије. in Наш језик. 1951;3(3-4):120-122.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8676 .
Костић, Александар, "Рад на стварању медицински терминологије" in Наш језик, 3, no. 3-4 (1951):120-122,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8676 .