Show simple item record

Adjective antonymy in a dictionary, context and cognitive system

dc.contributor.advisorДрагићевић, Рајна
dc.contributor.otherКостић, Александар
dc.contributor.otherПипер, Предраг
dc.creatorЈакић, Милена М.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:28Z
dc.date.accessioned2017-08-24T11:47:52Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:28Z
dc.date.available2017-08-24T11:47:52Z
dc.date.issued2016-07-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3491
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12147/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12176/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48083215
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6202
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/981
dc.description.abstractПредмет и циљеви истраживањаПредмет овог истраживања су придевски антоними, а циљеви овог рада су троструки: теоријски, методолошки и практично-лексикографски. У теоријске циљеве, поред употпуњавања досадашњих лексиколошких и психолингвистичких знања о антонимији, убрајамо и утврђивање објективнијег начина класификације антонима на боље и лошије. Када су у питању методолошки циљеви, интересује нас на које је све начине могуће испитивати антонимију, шта нам свака од метода може понудити и у којој мери су налази добијени различитим методама упоредиви и конгруентни. У практично-лексикографске циљеве убрајамо експлицирање начина обраде и функције антонима у речницима, испитивање оправданости датог начина обраде и анализу могућности израде будућег речника антонима српског језика.Методе и технике истраживањаУ раду смо користили различите методе и технике истраживања: метаанализу лексикографског текста, упоређивање података из различитих дескриптивних, антонимских и асоцијативних речника, тест контролисаних асоцијација, кластер анализу, скалу процене, као и корпусне мере заједничке употребе речи у тексту...sr
dc.description.abstractResearch scope and objectivesThe scope of the research are adjective antonyms, while the objectives are threefold: theoretical, methodological and lexicographical practice. Theoretical objectives, in addition to broadening of the current lexicological and psycholinguistic knowledge of antonyms, include determining of the more objective way to classify antonyms as better and worse. In terms of the methodological objectives, we are interested in identifying possible ways to examine antonyms, what each method can offer and to what extent the findings obtained by different methods are comparable and congruent. Objectives of lexicographical practice improvement include explication of antonym usage and functions of antonyms in dictionaries, investigation of the validity of such an antonym usage and analysis of the possibility of preparing future antonym dictionary of the Serbian language.Research methods and techniquesWe have used different methods and techniques in the research: a meta-analysis of the lexicographical text, a comparison of data from different descriptive, antonym and associative dictionaries, controlled association test, a cluster analysis, judgement scales, as well as corpus measures of common use of words in a text...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпски језик; лексикологија; лексикографија; психолингвистика; корпусна анализа; метаанализа речника; придеви; антонимија;тест слободних и контролисаних асоцијација; квантитативна анализа; статистичка обрада података; The Serbian language; lexicology; lexicography; psycholinguistics; corpus analysis; meta-analysis of dictionary; adjectives; antonymy; test of free and controlled associations; quantitative analysis; statistical analysis of dataen
dc.titleПридевска антонимија у речнику, контексту и когнитивном системуsr
dc.titleAdjective antonymy in a dictionary, context and cognitive systemen
dc.titleАнтонимия прилагательных в словаре, контексте и когнитивной системе
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractDragićević, Rajna; Piper, Predrag; Kostić, Aleksandar; Jakić, Milena M.; Pridevska antonimija u rečniku, kontekstu i kognitivnom sistemu; Adjective antonymy in a dictionary, context and cognitive system; Antonimiя prilagatelьnыh v slovare, kontekste i kognitivnoй sisteme;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/981/Disertacija4124.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/981/IzvestajKomisije4124.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record