Now showing items 57-76 of 135

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   The Slavs of the Mid-Danube Basin and the Bulgarian Expansion in the first half of the 9th century [1]
   The “king of Francia” in De cerimoniis II, 48 [1]
   Thematic Stratiotai in Byzantine Society — a contribution to a new assessment of the subject [1]
   Theodore II Lascaris as co-emperor: Reality and misapprehensions in Byzantine historiography [1]
   Tonsure circulaire dans l’église orthodoxe [1]
   Zavorda; The hermitage of Saint Nikanor [1]
   Zbornik radova Vizantološkog instituta 56 [1]
   Ζάβορδα;Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα [1]
   Μανία as a ground for divorce in Novellae CXI and CXII of Leo the Wise [1]
   Μανία као основ за развод брака у Новелама CXI и CXII Лава VI Мудрог [1]
   Акти о аделфатима. Прилог византијско-српској дипломатици [1]
   Византијска титула Константина Бодина [1]
   Византијске титуле Јована Оливера. Прилог истраживању проблема њиховог порекла и хронологије [1]
   Византијски и угарски Срем од X до XIII века [1]
   Византијски свет на Балкану I [1]
   Византијски свет на Балкану II [1]
   Византолошке теме [1]
   Време настанка епископских нотиција Цариградске цркве бр. 4,5 и 6 [1]
   Георгије Сфранцис или како постати архонт у Византији XV века [1]
   Друштво у Епирској држави прве половине XIII века [1]