Show simple item record

dc.contributorЋирковић, Светлана
dc.creatorЋирковић, Светлана
dc.date.accessioned2019-04-08T12:09:19Z
dc.date.available2019-04-08T12:09:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-87537-88-0
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/5492
dc.description.abstractОвај рад је настао на основу грађе прикупљене током теренских антрополошко-лингвистичких истраживања у насељима у долини Тимока у оквиру пројекта „Чувари нематеријалне баштине тимочких говора“. Осим што је циљ рада на пројекту било документовање језика и традицијске културе, употреба видео-камере у теренским разговорима омогућила је и истраживање невербалне комуникације. За потребе овог рада креиран је мултимодални корпус наратива на тему гајења и прераде конопље, који осим дословно транскрибованих вербалних елемената наратива, садржи и маркиране невербалне елементе – гестове, неодвојиво повезане са вербалним елементима, тј. пратећим речима (lexical affiliates). Анализа гестова и пратећих вербалних делова разговора има за циљ да покаже да се за потребе симулације описиваних радњи, илустрације предмета који се користе приликом тих радњи и производа који настају као њихов резултат углавном користе иконички гестови, док се указивање на просторне релације, илустрацију облика и величине неког предмета користе деиктички гестови. Деиктички гестови се често јављају заједно са иконичким гестовима, али су пратеће речи деиктици (најчешће показне заменице). Ритмички гест се користи за потребе динамизовања нарације. Низањем гестова у оквиру једне гестовне јединице истиче се сукцесивност, али и динамичност радње у целини. У раду се дискутује и веза гестова са врстом и граматичким категоријама пратећих речи.sr
dc.description.abstractThis work was based on material collected during anthropological and linguistic research in settlements in the Timok Valley as part of a project entitled Protecting the Intangible Cultural Heritage of the Torlak Vernacular. Although the primary goal of the project was to document language and traditional culture, the use of video cameras in field interviews provided opportunities for research into non-verbal communication. For the purposes of this paper, a small multimodal corpus of narratives on the topic of the cultivation and processing of hemp was created. Besides the literally transcribed verbal elements of the narratives, the corpus also contains non-verbal elements - gestures, inseparably linked to verbal elements (lexical affiliates). Analysis of gestures and the accompanying verbal parts of the conversation aims to show that, iconic gestures are mostly used to simulate the actions described or illustrate the objects used in them and the resulting products, while deictic gestures are used to indicate spatial relations and illustrate the form and size of an object. Deictic gestures often appear together with iconic gestures, but the lexical affiliates are deictics (usually demonstrative pronouns). The beat is used to dynamize narration. By bridging the gestures within a single gesture unit, successiveness is emphasized, as well as the dynamics of the action as a whole. The paper also discusses the connection of gestures and the type and grammatical categories of the lexical affiliates.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherКњажевац: Народна библиотека "Његош"sr
dc.publisherБеоград: Удружење фолклориста Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178010/RS//sr
dc.relationЧувари нематеријалне баштине тимочких говора, Министарство културе и информисања Републике Србијеsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceТимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015-107sr
dc.subjectnon-verbal communicationsr
dc.subjectmultimodal transcriptssr
dc.subjectgesturesr
dc.subjectlexicale affiliatesr
dc.subjecthempsr
dc.subjectневербална комуникацијаsr
dc.subjectмултимодални транскриптsr
dc.subjectгестsr
dc.subjectпратећа речsr
dc.subjectконопљаsr
dc.titleНевербална комуникација у антрополошко-лингвистичком интервјуу: анализа мултимодалних транскрипата наратива на тему гајења и прераде конопљеsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractĆirković, Svetlana; Neverbalna komunikacija u antropološko-lingvističkom intervjuu: analiza multimodalnih transkripata narativa na temu gajenja i prerade konoplje;
dc.citation.spage219
dc.citation.epage238
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/17030/2018_Neverbalna komunikacija.Timocki zbornik.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record