Show simple item record

From electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composer

dc.creatorPavićević, Aleksandra
dc.creatorBlagojević, Gordana
dc.date.accessioned2019-01-11T11:10:58Z
dc.date.available2019-01-11T11:10:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0353-1589
dc.identifier.issn2334-8801
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4768
dc.description.abstractОднос уметника и времена у којем ствара готово увек је двосмеран – историјски тренутак обликује изборе, стилове и уметнички израз, док уметник и сам својом индивидуалношћу и посебношћу постаје симбол епохе. У музици као најапстрактнијем чину стварања, ова веза можда и није толико очигледна. Она релативно лако излази из временских оквира, а њенe интерпретацијe чeстo губe везу с историјским контекстом у којем су настале. Циљ овог рада јесте да на примеру животног и професионалног пута композитора Владимира Јовановића (1956–2016) укаже на различите аспекте ове повезаности, али и да прикаже један богат животни пут и развој уметника. Он је, трагајући за том идеалном формом уметничког стваралаштва, а оно је увек трагање за Истином, прешао пут од електроакустичке музике до компоновања у кључу византијског, црквеног, литугријског израза, указујући на различите аспекте музичке и стваралачке постмодерне. Пред крај живота радио је упоредо на компоновању у оба музичка жанра, чије су се поруке у његовим делима непрестано преплитале.sr
dc.description.abstractThe relationship between the artist and the time in which he creates is almost always two-way – the historical moment forms choices, styles and artistic expression, while the artist himself becomes the symbol of the epoch, with its individuality and particularity. In music as the most abstract act of creation, this connection may not be so obvious. It is relatively easy to get out of time frames, and its interpretations often lose the connection to the historical context in which they originated. The aim of this paper is to illustrate the various aspects of this connection, as well as to show a rich life path and the development of an artist, on the example of the life and professional path of the composer Vladimir Jovanović (1956-2016). He crossed the path from electroacoustic music to composing in the key of the Byzantine, Ecclesiastical, Liturgical expression, pointing to various aspects of the musical and creative postmodern, searching for this ideal form of artistic inspiration, which is always a quest for Truth. At the end of his life, he worked at the same time on composing in both music genres, whose messages in his pieces were constantly intertwined.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Универзитет у Београду, Филозофскифакултет, Оделење за етнологију и антропологијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47016/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177027/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceEtnološkoantropološki problemisr
dc.subjectВладимир Јовановић (композитор)sr
dc.subjectелектроакустичка музикаsr
dc.subjectвизантијско црквено појањеsr
dc.subjectпостмодернаsr
dc.subjectрелигијаsr
dc.subjectVladimir Jovanović (composer)sr
dc.subjectelectroacustic musicsr
dc.subjectByzantine church cantillationsr
dc.subjectpostmodernismsr
dc.subjectreligionsr
dc.titleОд електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композиторsr
dc.titleFrom electroacustic music to Byzantine cantillation and vice versa: Vladimir Jovanović, composersr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractПавићевић, Aлександра; Благојевић, Гордана; Od elektroakustičke muzike do vizantijskog pojanja i vice versa: Vladimir Jovanović, kompozitor;
dc.citation.spage327
dc.citation.epage344
dc.citation.volume13
dc.citation.issue2
dc.identifier.wos000440525900003
dc.identifier.doi10.21301/eap.v13i2.2
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/14904/1686-1-10-20180801.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record