Show simple item record

Etymologization of “word-formation hapaxes” (the case of S.-Cr. razgovetan ‘distinct, recognizable, clear’)

dc.creatorБјелетић, Марта
dc.date.accessioned2018-12-27T11:32:38Z
dc.date.available2018-12-27T11:32:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-80-7422-185-9
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4698
dc.description.abstractEtymologization of “word-formation hapaxes” (the case of S.-Cr. razgovetan ‘distinct, recognizable, clear’). The paper offers an etymological explanation of the S.-Cr. adjective razgovetan ‘distinct, recognizable, clear’. The semantics of the adjective analyzed indicates that it belongs to the lexical family of the PSl. verb * (j)ęti , cf. Rus. jatnyj ‘distinct, recogniz- able, clear’ < * ętьnъjь , Pol. objętny ‘understandable, clear’ < * obъjętьnъjь . Since distinctive in its structure is the particle - go- (cf. S.-Cr. na-go-vestiti , Sln. do-go-vediti se , Bulg. do-go-vedja se ), its prototype can be supposed as ** orz-go-(j)ętьnъ > ** orz-go-ętьnъ > ** orz-go-v-ętьnъ > razgovetan .sr
dc.description.abstractПредмет овог рада је с.-х. придев разговетан ‘јасан, разумљив’, реч без развијене лексичке породице (још само негирани облик неразговетан , прилог (не)раз- говетно , именица (не)разговетност ) и без паралела у другим словенским језицима . Према једном тумачењу, придев разговетан стоји у вези са глаголом говјети ‘од стида не говорити’ (< * gověti ), одакле се наводно развило * раз-говјети са супротним значењем: ‘престати не говорити, јасно говорити, бити разгов(иј)етан’ (Шкарић 1937: 144). Скок на више места наводи овај придев као пример речи у чијем се саставу налази партикула go која раставља префикс од основе (Skok 1971–1974, 1: 581 s.v. - go ¹, 767 s.v. jèdan ; 2: 411 s.v. mèsti , 464 s.v. mrgoda ; 3: 590 s.v. vijèće ), из чега се имплицитно може закључити да он придев разгов(иј)етан доводи у везу са глаголом * větiti . У том случају његов прасло- венски предложак био би облик ** orz-go-větьnъ . Међутим, семантика придева отвара могућност његове везе са глаголом * (j)ęti , уп. рус. дијал. ятный ‘јасно препознатљив (чулима), опажљив, видљив, jасан, разговетан’ < * ętьnъjь (ЭССЯ 6: 73–74), пољ. заст. objętny ‘разумљив, јасан’ < * obъjętьnъjь (ЭССЯ 31: 158). Под претпоставком да придев за- иста садржи деиксу go (уп. с.-х. на-го-в(иј)естити , слн. do-go-vediti se , буг. до-го-ведя се ), као његово исходиште могао би се супонирати облик ** orz-go-(j)ętьnъ > ** orz-go-ętьnъ > ** orz-go-v-ętьnъ > разговетан , за сличан формални развој уп. ** bogo-(j)ętьnъ > ** bogo- -ętьnъ > ** bogo-v-ętьnъ > боговетан (Бјелетић 2009а: 311).sr
dc.language.isorusr
dc.publisherPraha : Nakladatelství Lidové novinysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceTheory and Empiricismin Slavonic DiachronicLinguisticssr
dc.subjectSerbian languagesr
dc.subjectSlavonic languagessr
dc.subjectsemanticssr
dc.subjectword formationsr
dc.subjectetymologysr
dc.titleЭтимологизация „словообразовательных гапаксов“ (на примере с.-хорв. разговетан ‘внятный, ясный, понятный’)sr
dc.titleEtymologization of “word-formation hapaxes” (the case of S.-Cr. razgovetan ‘distinct, recognizable, clear’)sr
dc.titleЕтимологизација ‘творбених хапакса’ (на примеру с.-х. разговетан ‘јасан, разумљив’)sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractBjeletić, Marta; Etimologizacija ‘tvorbenih hapaksa’ (na primeru s.-h. razgovetan ‘jasan, razumljiv’); Эtimologizaciя „slovoobrazovatelьnыh gapaksov“ (na primere s.-horv. razgovetan ‘vnяtnый, яsnый, ponяtnый’);
dc.citation.spage15
dc.citation.epage25
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/14666/bjeletic.etimologija.slovoobraz.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record