Show simple item record

Atmospheric circulation as a factor of spatial distribution of air temperaure and precipitation in Serbia.

dc.contributor.advisorDucić, Vladan
dc.contributor.otherAnđelković, Goran
dc.contributor.otherRadovanović, Milan M.
dc.creatorStanojević, Gorica B.
dc.date.accessioned2017-02-20T10:20:00Z
dc.date.accessioned2017-11-25T00:27:40Z
dc.date.available2017-02-20T10:20:00Z
dc.date.available2017-11-25T00:27:40Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4461
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14447/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1536337608
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7497
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1613
dc.description.abstractУ раду је анализиран утицај циркулације атмосфере на температуре ваздуха ипадавине на простору Србије. Циркулација атмосфере је веома сложен комплексфизичких механизама којима се обавља размена ваздушних маса на Земљи и каотаква представља значајан фактор расподеле вредности климатских елемената наодређеном простору. Типологије циркулације атмосфере омогућавају сагледавањењених особина и анализу утицаја на време и климу. Познавање одликаучесталости и постојаности циркулационих типова је веома важно у студијамаклиматске варијабилности. Постоји велики број различитих типологија и задатаковог истраживања је одабир најпогоднијих за анализу температурних ипадавинских услова у Србији. Стандардизација различитих типологија са истимкласификованим подацима, на истом простору и са истим бројем типоваомогућава упоредивост различитих каталога циркулационих типова чиме јеолакшан њихов одабир у даљем истраживању...sr
dc.description.abstractThis study explores the impact of atmospheric circulation on air temperatures andprecipitation on the territory of Serbia. Atmospheric circulation represents the complexof physical mechanisms by which exchange of air masses on the Earth is done and it is afactor of spatial distributions of climate parameters in certain area. Typologies ofatmospheric circulation patterns are very useful tools in climate studies for analysis thefeatures of atmospheric circulation and for evaluation of its impact on weather andclimate. The study of the changes in frequency and persistency of circulation types isvery important for understanding of climate variability. There is a large number oftypologies and the aim of this research is to select the most suitable for the analysis oftemperatures and precipitation conditions in Serbia. In order to choose the best typologyit is necessary to standardize various classification methods with the same classifieddata, for the same spatial domains, and with uniform number of types...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectциркулација атмосфереsr
dc.subjectatmospheric circulationen
dc.subjectкаталози циркулационих типова
dc.subjectдневне температуре ваздуха
dc.subjectдневне падавине
dc.subjectклиматска „спацијализацијаˮ
dc.subjectгеостатистичке методе интерполације
dc.subjectСрбија
dc.subjectcatalogues of circulation types
dc.subjectSerbia
dc.subjectdaily air temperatures
dc.subjectdaily precipitation
dc.subjectclimate ˮspatialisationˮ
dc.subjectgeostatistical interpolation methods
dc.subjectclimate change
dc.titleАтмосферска циркулација као фактор просторне расподеле температура ваздуха и падавина у Србијиsr
dc.title.alternativeAtmospheric circulation as a factor of spatial distribution of air temperaure and precipitation in Serbia.en
dc.typedoctoralThesisen
dcterms.abstractДуцић, Владан; Радовановић, Милан; Aнђелковић, Горан; Станојевић, Горица Б.; Atmosferska cirkulacija kao faktor prostorne raspodele temperatura vazduha i padavina u Srbiji;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1613/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1613/Izvestaj7632.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record