Now showing items 1-10 of 7

  глаголи говорења (1)
  комуникативна структура исказа (1)
  модални оквир исказа (1)
  оператор говорног поступка (1)
  питање постављено 1936. године: драговољац или доброво љац?; драговољно у значењу са задовољством“; вољан у значењу радостан”; вољно у значењу с радошћу”; некадашњи ментални обухват појма исказаног лексичким ентитетом вољ-; савремени ментални обухват појма исказаног лексичким ентитетом вољ-; когнитивистички образложен принцип еволутивних лексичких промена; српска језичка факта потврђују валидност тог принципа (1)
  пределна реч; покрајинизам; јужни Банат; Вуков Рјечник; прикупљање лексичке грађе на терену; стандардни лексикон српског језика (1)
  пропозиција (1)
  савремени српски језик; синтакса; глаголске категорије; резултативност; посесивни перфекат (1)
  синтакса; предикат; перифрастични прсдикат; новински наслови (1)
  стандардни српски језик; одступања; дублети (1)