Now showing items 11-110 of 1121

  emotions (1)
  experiencer (1)
  faery; Dictionary of the Serbo-Croatian Literary Language and Vernaculars of SASA; national religion; lexicography; lexema (1)
  grammar; morphology; terminology; Serbian; 19th century (1)
  In memoriam (1)
  in memoriam (1)
  lexicographic definition (1)
  lexicographic historiography (1)
  lexicographic procedure (1)
  lexicology; fish names; neologism; loanword; shortening derivation (clipping); methaphor (1)
  norm; word formation; suffix; factitive; causative (1)
  odnosno; preposition; explanative conjunction; 19th century (1)
  perfect; perfect II; past; past for the past situation (1)
  polisemy; platisemy; similisemy; semantic realization; semantic variation; polisemantic structure (1)
  possessive adjectives; anaphora; cataphora; restrictive; non-restrictive; adjective relative clause (1)
  prefix; adding; word formation; grammatical; lexical (1)
  prefixation (1)
  semantic fi eld and subfi eld; tripods; sonatas; dictators; antroposons; biosonatives; physiosonatives (1)
  semantic roles (1)
  Serbian language class books; sentential condensation; gerunds; scientifi c style; literary-artistic style (1)
  Serbian language; dialectology; vinicultural lexis; names of the grape vine species; Vojvodina region (1)
  Serbian language; lexicography; SASA dictionary; antonym (1)
  Serbian language; morphology; verbs; periphrastic tenses; passive; dialectology (1)
  Serbian; verbs; verbal semi-calques; word-formation; semantics; Turcisms (1)
  stimulus (1)
  Stojan Novaković; descriptive dictionary of the Serbian language; lexicography; lexicology; lexicographic postulations (1)
  Stojan Novaković; the history of Serbistics; the history of lexicography; the grammar of Serbian language (1)
  tense; indicative; relative; past tenses; aorist; imperfect; Laza K. Lazarević (1)
  verbs of emotion (1)
  Vuk Stef. Karadžić (1)
  word formation; derivation; suffix -av; adjectives; Serbian; South Slavic languages (1)
  Аврам Мразовић (1)
  адаптација (1)
  адверзативност (1)
  адъективная клауза; детерминатор; общее местоимение и отрицательное местоимение; антецедент; рестриктивность; нерестриктивность; анафора; катафора (1)
  адјективна клауза; детерминатор; општа и одрична заменица; антецедент; рестриктивност; нерестриктивност; анафора; катафора (1)
  акузатив (1)
  акузатив; падеж места завршетка кретања; инструментал; локатив; место реализовања глаголског садржаја; почетно свршени глаголски вид; завршно свршени; тренутни (1)
  акценат презимена (1)
  акценти (11)
  Александар Белић (1)
  англицизам; изговор; акценат; транскрипција; норма (1)
  анотација (1)
  антонимија; ментални лексикон; антонимски пар; природа асоцијативне везе (1)
  арабизми (1)
  арапска имена (2)
  аргументска структура (1)
  атрибутске одредбе (1)
  аугментативи (1)
  библиографија (4)
  Благое Тодорович; лексикология; садоводческая терминология; адаптация; немецкий язык; сербский язык (1)
  Благоје Тодоровић; лексикологија; воћарска терминологија; адаптација; њемачки језик; српски језик (1)
  ботанички термини (1)
  Бранко Ћопић (1)
  број пет; семантичко-деривационо гнездо; деривација; семантички садржај; дериват; твореница; сложеница (1)
  везник „пак“ (1)
  везник; везничка реч; деклитизација; интонацијска пауза; проклитика; тонска антиципација (1)
  везници кад (1)
  везнички израз с обзиром (на то) да; предлошки израз с обзиром на; језичка култура; бирократизација језика (1)
  вещественные существительные; множественное число вещественных существительных; нарицательные существительные; singularia tantum; деление существительных по значению (1)
  вила; Речник САНУ; народна религија; лексикографија; лексема; одредница (1)
  врсте речи од већег значаја; врсте речи од мањег значаја; декатегоријализација; категоријална полисемија; глаголи исказне радње и њихов семантички садржај (1)
  Вук Ст. Караџић (2)
  Вук Стеф. Караџић (1)
  Вучияк; народный говор; отрицательная позиция; лежиндрати; сјединдрати; спавендрати (1)
  Вучијак; народни говор; негативан став; лежиндрати; сјединдрати; спавендрати (1)
  геминација; удвајање гласова; ортоeпија; ортографија; језички стандард. (1)
  генитив множине (1)
  географска лексика (2)
  глаголи (4)
  глаголи говорења (1)
  глаголи рађања; архисема; сема; семантика (1)
  глаголи; глаголски прилог прошли; твoрба (1)
  глаголи; интерфикс-о!e-; чисте сложенице; сложено-изведене речи; суфиксалне изведенице; префиксалне изведенице; префиксално-суфиксал не изведенице (1)
  глаголи; радни глаголски придев; конституентска функција; придевска служба; врсте речи (1)
  глаголи; синоним; хипероним; емоције из домена туге; лекси¬кографска дефиниција (1)
  глаголска класификација (1)
  глаголска семантика (1)
  глаголска хомонимија (1)
  глаголске именице (1)
  глаголски вид; двовидски глаголи; глагол везати (1)
  глаголски облик, глаголско време, аорист, им- перфек(а)т, време говорења, говорна ситуација, пређашњост, претериталност (1)
  глаголски облици (1)
  глаголско време; индикатив; релатив; пређашња времена; аорист; импефект; Лаза К. Лазаревић (1)
  глагольная форма; глагольное время; аорист; имперфект; время речи; речевая ситуация; прошлое; претеритальность (1)
  глагольный вид; двувидовые глаголы; глагол везати (1)
  Глиша Елезовић (1)
  глобализација; језичке промене; језик медија; нормативни аспект; анкета (1)
  Гордана Вушовић Радивојевић (1)
  градивне именице; множина градивних именица; заједничке именице; singularia tantum; подела именица по значењу (1)
  граматика (57)
  граматика; морфологија; терминологија; српски језик; 19. век (1)
  граматика; речник; однос граматике и речника; граматика инхерентна речнику (граматика у речнику); описни речници српског језика; металексикографија (1)
  граматичка конгруенција (1)
  грамматика; словарь; соотношение грамматики и словаря; грамматика ингерентна словарю (грамматика в словаре); описательные словари сербского языка; металексикография (1)
  грађа за израду речника (1)
  грађа за Речник САНУ (1)
  грађење именица (1)
  даљинска асимилација вокала; ијекавски говор; икавски говор; топоним (1)
  двовидност глагола (1)