Now showing items 1-20 of 25

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Акузативне синтагме без предлога у срскохрватском језику [1]
   Библиографија у часопису Јужнословенски филолог [1]
   Детерминативни падежи у говору северозападне Боке [1]
   Етимологија и мале фолклорне форме [1]
   Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику (семантичка студија) [1]
   Именице с префиксима у српском језику [1]
   Историјска семантика глагола ударања у српском језику [1]
   Локатив у савременом српскохрватском књижевном језику [1]
   Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику : лексичко-граматички приступ [1]
   О функцији и пророди заменица [1]
   Огледна свеска [1]
   Ономастика Качера [1]
   Основи млађе новоштокавске акцентуације [1]
   Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику [1]
   Презент у савременом српском језику [1]
   Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику : творбена и семантичка анализа [1]
   Прилози проучавању Његошева језика [1]
   Синтакса језика Лазе К. Лазаревића I : синтагматски односи [1]
   Синтакса језика Лазе К. Лазаревића II : речнички односи [1]
   Српскословенски речник Јеванђеља : огледна свеска [1]