Show simple item record

Bibliography of Works on Dositej Obradovic

dc.contributorВранеш, Александра
dc.creatorЖивановић, Владимир
dc.date.accessioned2017-10-19T13:31:50Z
dc.date.available2017-10-19T13:31:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1189
dc.description.abstractДоситеј Обрадовић, као представник своје епохе, централна је личност српског XVIII века. Својом појавом и делом, те просветитељским деловањем, оставио је дубок траг у српској култури. Будући да Доситејеве делатности и време у којем је живео и радио надилазе строге жанровске дефиниције, рецепција његовог рада разграната је и тематски разноврсна. Поред епохе просветитељства, Доситејев живот и дело релевантни су и за историјски период националне консолидације и оснивања првих српских институција. Његово дело уткано је у историју настанка многих научних дисциплина. Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу пружа увид у тематски и формално разгранату литературу о Доситеју Обрадовићу. Хронолошка класификација омогућава прегледан увид у динамику објављивања, као и у развој тема везаних за Доситеја. Тиме се уједно сагледава и дијахронијска перспектива тема, преокупација одређених епоха, као и херменеутички значај који је придаван истраживаном објекту. Синхронијска раван на једном месту окупља ставове научне и шире јавности изражаване кроз радове о Доситеју и на тај начин отвара широко поље за будућа истраживања. Библиографија радова о Доситеју такође пружа увид у однос просветитељске епохе и њених топоса према каснијем етапама културног развоја те формирању нових културних парадигми. Библиографија је допуњена формалним и предметним регистрима, као и списком приказа. Формални су представљени регистром аутора, регистром иницијала и псеудонима, као и регистром периодичних публикација. Списком приказа окупили смо на једном месту све приказе радова о Доситеју у њиховом пуном називу.sr
dc.description.abstractAs an exponent of his epoch, Dositej Obradovic represents a central figure in the 18th and 19th century Serbian culture. His personality and works based on the ideas of the Enlightenment left a lasting mark on Serbian culture. The period and scope of Dositej’s life and activities surpass narrow stylistic definitions. The reception of his work is ever-expanding and thematically diverse. Beyond the Enlightenment, Dostej’s undertaking is crucial to the historical period of national consolidation and the foundation of the first formal Serbian institutions. His work is woven into the establishment of a number of scholarly disciplines. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic delves into the formally and thematically divergent literature on Dositej Obradovic. Its chronological classification allows one to gain insight into the historical dynamism of the publication and development of themes related to Dositej. This allows for a comprehensive diachronic perspective of themes, the preoccupation of specific epochs, as well as a hermeneutic value attributed to the object of research. The synchronic plane cumulatively displays the attitude of the scholarly and general public expressed through their works and opens a wide field for future research. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic provides an insight into the topos of the Enlightenment and its relationship to the later stages of cultural development and to the creation of new cultural paradigms. The bibliography has formal and subject headings, as well as an index of published reviews. The formal index is represented with an authors’ register, a register of initials and pseudonyms, as well as an index of periodicals. Within the index of reviews we gathered all the articles on Dositej Obradovic with their full titles listed.sr
dc.description.abstractДосифей Обрадович как экспонент эпохи в которой жил, является центральной личностью сербского ХVIII века. Его жизнь, труды и деятельность на ниве просвещения оставили глубокие следы в сербской культуре. Поскольку деятельность Досифея и время в котором он жил и работал выходят за рамки определенного жанра, рецепция его личности и трудов очень разветвленная и тематически разнообразная. Его влияние распространяется не только на эпоху просвещения, но и на исторический период национальной консолидации и формирования первых сербских институций. Его деятельность лежит в основе истории формирования многих научных дисциплин в Сербии. Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче расскрывает тематическое и формальное разнообразие литературы о нем. Хронологическая классификация показывает динамику опубликования, а также развитие тем связаных с Досифеем. Таким же образом видно и диахроническое разнообразие тем, интересы эпох, а также и герменевтическое значение приписываемое исследуемому объекту. Синхронический подход обеспечивает возможность наблюдения на одном месте мнений научной и широкой общественности, выраженные в публикациях о Досифее. Таким образом, выявлено широкое поле для будущих исследований. Библиография публикаций о Досифее также способствует знанию и рассматриванию отношения эпохи просвещения и ее топосов к культурному развитию и формированию новых кульурных парадигм произшедших позже. Библиография дополнена формальным и предметным регистрами и списком рецензий. Формальные регистры включают авторский регистр, регистр инициалов и псевдонимов, а также и регистр периодических изданий. Список рецензий содержит на одном месте все рецензии публикаций о Досифее с их полными названиями.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Универзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectДоситеј Обрадовићsr
dc.subjectперсонална библиографијаsr
dc.subjectаналитичка библиографијаsr
dc.subjectDositej Obradovicsr
dc.subjectpersonal bibliographysr
dc.subjectanalytical bibliographysr
dc.subjectДоситей Обрадовичsr
dc.subjectперсональная библиографияsr
dc.subjectаналитическая библиографияsr
dc.titleБиблиографија радова о Доситеју Обрадовићуsr
dc.titleBibliography of Works on Dositej Obradovicsr
dc.titleБиблиография публикаций о Досифее Обрадовичеsr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractŽivanović, Vladimir; Bibliografiя publikaciй o Dosifee Obradoviče; Bibliografija radova o Dositeju Obradoviću;
dc.type.versionacceptedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/3664/Zivanovic_Bibliografija_radova_o_Dositeju_Obradovicu,2017.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record