Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (2)
2015 (1)
Version

Ćirić Marjanović, Gordana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-1050-7003
 • Ćirić Marjanović, Gordana (1)
 • Ćirić-Marjanović, Gordana (2)
Projects

Author's Bibliography

Nanostructures of electro-conducting polymers and carbon nanomaterials produced by their carbonization

Ćirić-Marjanović, Gordana

(Belgrade : SASA, 2020)

TY - CONF
AU - Ćirić-Marjanović, Gordana
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9248
AB - Конјуговани полимери који имају способност да проводе електричну
струју – електропроводни полимери, представљају посебну класу синтетичких полимера. Типични примери су полианилин (PANI), полипирол (PPy),
политиофен (PTh) и њихови деривати. Ови полимери припадају такозваним
‘интелигентним материјалима’ зато што поседују комплексне и динамичке
структуре чијим дизајнирањем се могу подешавати и контролисати њихова својства, односно подешавати њихов одговор на различите стимулусе.
Током протекле деценије убрзано се повећало интересовање за наноструктуре електропроводних полимера. Оне су изазвале велико интересовање,
како са фундаменталног аспекта тако и са аспекта примена, захваљујући
побољшаним својствима. Овај рад је посебно фокусиран на најважније резултате наших истраживања у области синтезе, механизма формирања и
физичкохемијских својстава наноструктура PANI и PPy. Угљенични наноматеријали представљају другу велику групу напредних материјала који су
били предмет опсежних истраживања због својих интересантних својстава и
разноврсних примена. Посебна пажња је била посвећена угљеничним наноструктурама допираним ковалентно везаним хетероатомима (N, B, P, итд.),
чије увођење води побољшању својстава. Ми смо развијали нове N-допиране
електропроводне угљеничне наноматеријале применом једноставне методе
карбонизације наноструктурних полианилина. Морфологија и својства ових
угљеничних наноматеријала могу се подешавати погодним избором морфологије и својстава полимерног прекурсора и задавањем одговарајућих услова
карбонизације. Ова класа наноматеријала показује одличне перформансе код
различитих примена (суперкондензатори, електрокатализа, фотокатализа и
др.). У раду су презентовани одабрани резултати наших истраживања на
пољу угљеничних наноматеријала добијених из наноструктурних PANI и PPy.
AB - Conjugated polymers that are able to conduct electricity ‒
electroconducting polymers constitute a separate class of synthetic polymers. Typical
examples are polyaniline (PANI), polypyrrole (PPy), polythiophene (PTh), and their
derivatives. These polymers belong to the so-called ‘intelligent materials’ since they
possess complex and dynamic structures owing to whose design their properties can
be tuned and controlled, and their response to various stimuli can be manipulated.
Over the past decade there has been rapidly increasing interest in the nanostructures
of electroconducting polymers. They have elicited much interest because of fundamental aspects and their increased applicability, owing to their enhanced properties.
This paper focuses specifically on the most important findings of our research related to the synthesis, mechanism of formation, and physicochemical properties of
PANI and PPy nanostructures. Carbon nanomaterials constitute another large group
of advanced materials that have been the subject of extensive research because of
their interesting properties and versatile applicability. Particular attention is drawn
on carbon nanostructures doped by covalently bonded heteroatoms (N, B, P, etc.), the
introduction of which have led to their improved properties. We have been developing novel N-doped electroconducting carbon nanomaterials by applying the simple
method of carbonization of nanostructured PANIs. The morphology and properties
of produced carbon nanomaterials can be tuned by making an appropriate choice
of polymer precursor’s morphology and properties and by setting appropriate carbonization conditions. This class of nanomaterials exhibits excellent performance in
terms of their versatile applicability (supercapacitors, electrocatalysis, photocatalysis,
etc.). The selected results of our research on carbon nanomaterials produced from
nanostructured PANIs and PPys are presented.
PB - Belgrade : SASA
C3 - Fascinating world of nanoscience and nanotechnology
T1 - Nanostructures of electro-conducting polymers and carbon nanomaterials produced by their carbonization
T1 - Наноструктуре електропроводних полимера и угљенични материјали произведени њиховом карбонизацијом
SP - 123
EP - 154
ER - 
@conference{
author = "Ćirić-Marjanović, Gordana",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9248",
abstract = "Конјуговани полимери који имају способност да проводе електричну
струју – електропроводни полимери, представљају посебну класу синтетичких полимера. Типични примери су полианилин (PANI), полипирол (PPy),
политиофен (PTh) и њихови деривати. Ови полимери припадају такозваним
‘интелигентним материјалима’ зато што поседују комплексне и динамичке
структуре чијим дизајнирањем се могу подешавати и контролисати њихова својства, односно подешавати њихов одговор на различите стимулусе.
Током протекле деценије убрзано се повећало интересовање за наноструктуре електропроводних полимера. Оне су изазвале велико интересовање,
како са фундаменталног аспекта тако и са аспекта примена, захваљујући
побољшаним својствима. Овај рад је посебно фокусиран на најважније резултате наших истраживања у области синтезе, механизма формирања и
физичкохемијских својстава наноструктура PANI и PPy. Угљенични наноматеријали представљају другу велику групу напредних материјала који су
били предмет опсежних истраживања због својих интересантних својстава и
разноврсних примена. Посебна пажња је била посвећена угљеничним наноструктурама допираним ковалентно везаним хетероатомима (N, B, P, итд.),
чије увођење води побољшању својстава. Ми смо развијали нове N-допиране
електропроводне угљеничне наноматеријале применом једноставне методе
карбонизације наноструктурних полианилина. Морфологија и својства ових
угљеничних наноматеријала могу се подешавати погодним избором морфологије и својстава полимерног прекурсора и задавањем одговарајућих услова
карбонизације. Ова класа наноматеријала показује одличне перформансе код
различитих примена (суперкондензатори, електрокатализа, фотокатализа и
др.). У раду су презентовани одабрани резултати наших истраживања на
пољу угљеничних наноматеријала добијених из наноструктурних PANI и PPy., Conjugated polymers that are able to conduct electricity ‒
electroconducting polymers constitute a separate class of synthetic polymers. Typical
examples are polyaniline (PANI), polypyrrole (PPy), polythiophene (PTh), and their
derivatives. These polymers belong to the so-called ‘intelligent materials’ since they
possess complex and dynamic structures owing to whose design their properties can
be tuned and controlled, and their response to various stimuli can be manipulated.
Over the past decade there has been rapidly increasing interest in the nanostructures
of electroconducting polymers. They have elicited much interest because of fundamental aspects and their increased applicability, owing to their enhanced properties.
This paper focuses specifically on the most important findings of our research related to the synthesis, mechanism of formation, and physicochemical properties of
PANI and PPy nanostructures. Carbon nanomaterials constitute another large group
of advanced materials that have been the subject of extensive research because of
their interesting properties and versatile applicability. Particular attention is drawn
on carbon nanostructures doped by covalently bonded heteroatoms (N, B, P, etc.), the
introduction of which have led to their improved properties. We have been developing novel N-doped electroconducting carbon nanomaterials by applying the simple
method of carbonization of nanostructured PANIs. The morphology and properties
of produced carbon nanomaterials can be tuned by making an appropriate choice
of polymer precursor’s morphology and properties and by setting appropriate carbonization conditions. This class of nanomaterials exhibits excellent performance in
terms of their versatile applicability (supercapacitors, electrocatalysis, photocatalysis,
etc.). The selected results of our research on carbon nanomaterials produced from
nanostructured PANIs and PPys are presented.",
publisher = "Belgrade : SASA",
journal = "Fascinating world of nanoscience and nanotechnology",
title = "Nanostructures of electro-conducting polymers and carbon nanomaterials produced by their carbonization, Наноструктуре електропроводних полимера и угљенични материјали произведени њиховом карбонизацијом",
pages = "123-154"
}
Ćirić-Marjanović, G. (2020). Наноструктуре електропроводних полимера и угљенични материјали произведени њиховом карбонизацијом.
Fascinating world of nanoscience and nanotechnologyBelgrade : SASA., 123-154.
Ćirić-Marjanović G. Наноструктуре електропроводних полимера и угљенични материјали произведени њиховом карбонизацијом. Fascinating world of nanoscience and nanotechnology. 2020;:123-154
Ćirić-Marjanović Gordana, "Наноструктуре електропроводних полимера и угљенични материјали произведени њиховом карбонизацијом" (2020):123-154

Probing the optical, magnetic and photocatalytic properties of doped TIO2 nanocrystals and polymer based nanocomposites for various applications

Radoičić, Marija; Vranješ, Mila; Kuljanin Jakovljević, Jadranka; Ćirić-Marjanović, Gordana; Šaponjić, Zoran

(Belgrade : SASA, 2020)

TY - CONF
AU - Radoičić, Marija
AU - Vranješ, Mila
AU - Kuljanin Jakovljević, Jadranka
AU - Ćirić-Marjanović, Gordana
AU - Šaponjić, Zoran
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9249
AB - Испитиване су допиране и недопиране наночестице титан (IV) оксида
(ТiО2
), великог енергијског процепа, различитих облика (сферични, тубуларни, штапићасти (елипсоидни)), величина кристалних структура, као и
хибридни материјали-нанокомпозити на бази проводног полимера (полианилин, ПАНИ) и наночестица TiO2
.
Испитивања утицаја величине, облика, структуре и нивоа допираности наночестица ТiО2
 на њихове оптичке, магнетне и фотокаталитичке
особине, као и разумевање интеракције наночестица и полимерне матрице
(ПАНИ) у циљу креирања нанокомпозита одговарајућих фотокаталитичких
својстава представљају главне правце овог истраживања. Обзиром на структуру енергетског процепа наночестица TiO2
, допирање јонима ретких земаља отвара могућност за контролу њихових оптичких
карактеристика. Нанокристали TiO2
 допирани јонима Sm3+ показују наранџасто-црвену емисију, која је последица f-f прелаза јона Sm3+ (4
G5/2→6
HJ
 (J=5/2,
7/2 i 9/2)) и која потврђује постојање енергијског трансфера. Допирање наночестица TiO2
 јонима Ni2+ отвара могућност за синтезу транспарентних
наноструктурних филмова који показују феромагнeтно уређење на собној
температури (HC ~ 150-200 Oe) и сатурациону магнетизацију у опсегу 10-3-
5x10-2 μB/Ni, у зависности од концентрације допанта.
Следећи циљ ових истраживања био је повећање фотокаталитичке
ефикасности/активности наночестица TiO2
 површинском модификацијом
проводним ПАНИ полимером у карбонизованој форми, уз дефинисање
механизма процеса фотокаталитичке деградације модел молекула метиленско плавог (Methylene blue) и родамина Б (Rhodamine B). У поређењу
са немодификованим наночестицама TiO2
, ПАНИ/TiO2
 нанокомпозити, ексцитовани белом светлошћу, показали су значајно већу фотокаталитичку
ефикасност. Процес карбонизације полианилина у ПАНИ/TiO2
 нанокомпозитима је довео до даљег повећања њихове фотокаталитичке ефикасности.
Фотокаталитичка активност нанокомпозита је условљена њиховом површинском структуром, високом мобилношћу носилаца наелектрисања и апсорпционим коефицијентом полианилина у видљивом делу спектра, као и
молекулском структуром испитиваних боја.
AB - – This research paper focuses on doped TiO2
 nanocrystals
of different shape, size and structures, in addition to nanocomposites consisting
of TiO2
 nanocrystals and conductive polymers (Polyaniline (PANI)). The primary
objective of this research paper is to ensure understanding of the influence of size,
shape, structure and doping level on optical and magnetic properties of TiO2
 nanoparticles, as well as the interaction between nanoparticles and PANI due to the
creation of desired photocatalytic properties of nanocomposites.
The doping of TiO2
 nanocrystals with rare earth ions opens up the possibility of controlling their optical properties. The Sm3+ doped TiO2
 faceted nanocrystals
exhibited red photoluminescence, associated with 4
G5/2-6
HJ
 (J=5/2, 7/2 and 9/2) f–f
transitions of Sm3+ in the 4f5
 configuration, after band-to-band excitation, confirming the accomplishment of energy transfers.
The Ni2+ doped TiO2
 nanocrystals enabled the synthesis of optically transparent nanostructured films that showed room-temperature ferromagnetism with
almost closed loop (HC ~ 150-200 Oe) and saturation magnetization in the range of
10-3-5x10-2 μB/Ni depending on dopant concentration. Ni2+ ions that substitute core
Ti atoms were found to participate in the light excitation processes, too.
The improvement of photocatalytic efficiency of TiO2
 nanocrystals by surface modification with carbonized form of PANI was tested in degradation processes of Rhodamine B and Methylene blue. The carbonized PANI/TiO2
 nanocomposites showed significantly higher photocatalytic efficacy compared to the bare TiO2
and the non-carbonized PANI/TiO2
 nanocomposites. Their photocatalytic activity
is influenced by their surface and crystalline structures, absorption coefficient in
the visible part of the spectrum, high mobility of charge carriers and finally by the
molecular structures of the organic dyes used.
PB - Belgrade : SASA
C3 - Fascinating world of nanoscience and nanotechnology
T1 - Probing the optical, magnetic and photocatalytic properties of doped TIO2 nanocrystals and polymer based nanocomposites for various applications
T1 - Испитивање оптичких, магнетних и фотокаталитичких особина допираних ТIО2 нанокристала и нанокомпозита на бази полимера за различите примене
SP - 155
EP - 182
ER - 
@conference{
author = "Radoičić, Marija and Vranješ, Mila and Kuljanin Jakovljević, Jadranka and Ćirić-Marjanović, Gordana and Šaponjić, Zoran",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9249",
abstract = "Испитиване су допиране и недопиране наночестице титан (IV) оксида
(ТiО2
), великог енергијског процепа, различитих облика (сферични, тубуларни, штапићасти (елипсоидни)), величина кристалних структура, као и
хибридни материјали-нанокомпозити на бази проводног полимера (полианилин, ПАНИ) и наночестица TiO2
.
Испитивања утицаја величине, облика, структуре и нивоа допираности наночестица ТiО2
 на њихове оптичке, магнетне и фотокаталитичке
особине, као и разумевање интеракције наночестица и полимерне матрице
(ПАНИ) у циљу креирања нанокомпозита одговарајућих фотокаталитичких
својстава представљају главне правце овог истраживања. Обзиром на структуру енергетског процепа наночестица TiO2
, допирање јонима ретких земаља отвара могућност за контролу њихових оптичких
карактеристика. Нанокристали TiO2
 допирани јонима Sm3+ показују наранџасто-црвену емисију, која је последица f-f прелаза јона Sm3+ (4
G5/2→6
HJ
 (J=5/2,
7/2 i 9/2)) и која потврђује постојање енергијског трансфера. Допирање наночестица TiO2
 јонима Ni2+ отвара могућност за синтезу транспарентних
наноструктурних филмова који показују феромагнeтно уређење на собној
температури (HC ~ 150-200 Oe) и сатурациону магнетизацију у опсегу 10-3-
5x10-2 μB/Ni, у зависности од концентрације допанта.
Следећи циљ ових истраживања био је повећање фотокаталитичке
ефикасности/активности наночестица TiO2
 површинском модификацијом
проводним ПАНИ полимером у карбонизованој форми, уз дефинисање
механизма процеса фотокаталитичке деградације модел молекула метиленско плавог (Methylene blue) и родамина Б (Rhodamine B). У поређењу
са немодификованим наночестицама TiO2
, ПАНИ/TiO2
 нанокомпозити, ексцитовани белом светлошћу, показали су значајно већу фотокаталитичку
ефикасност. Процес карбонизације полианилина у ПАНИ/TiO2
 нанокомпозитима је довео до даљег повећања њихове фотокаталитичке ефикасности.
Фотокаталитичка активност нанокомпозита је условљена њиховом површинском структуром, високом мобилношћу носилаца наелектрисања и апсорпционим коефицијентом полианилина у видљивом делу спектра, као и
молекулском структуром испитиваних боја., – This research paper focuses on doped TiO2
 nanocrystals
of different shape, size and structures, in addition to nanocomposites consisting
of TiO2
 nanocrystals and conductive polymers (Polyaniline (PANI)). The primary
objective of this research paper is to ensure understanding of the influence of size,
shape, structure and doping level on optical and magnetic properties of TiO2
 nanoparticles, as well as the interaction between nanoparticles and PANI due to the
creation of desired photocatalytic properties of nanocomposites.
The doping of TiO2
 nanocrystals with rare earth ions opens up the possibility of controlling their optical properties. The Sm3+ doped TiO2
 faceted nanocrystals
exhibited red photoluminescence, associated with 4
G5/2-6
HJ
 (J=5/2, 7/2 and 9/2) f–f
transitions of Sm3+ in the 4f5
 configuration, after band-to-band excitation, confirming the accomplishment of energy transfers.
The Ni2+ doped TiO2
 nanocrystals enabled the synthesis of optically transparent nanostructured films that showed room-temperature ferromagnetism with
almost closed loop (HC ~ 150-200 Oe) and saturation magnetization in the range of
10-3-5x10-2 μB/Ni depending on dopant concentration. Ni2+ ions that substitute core
Ti atoms were found to participate in the light excitation processes, too.
The improvement of photocatalytic efficiency of TiO2
 nanocrystals by surface modification with carbonized form of PANI was tested in degradation processes of Rhodamine B and Methylene blue. The carbonized PANI/TiO2
 nanocomposites showed significantly higher photocatalytic efficacy compared to the bare TiO2
and the non-carbonized PANI/TiO2
 nanocomposites. Their photocatalytic activity
is influenced by their surface and crystalline structures, absorption coefficient in
the visible part of the spectrum, high mobility of charge carriers and finally by the
molecular structures of the organic dyes used.",
publisher = "Belgrade : SASA",
journal = "Fascinating world of nanoscience and nanotechnology",
title = "Probing the optical, magnetic and photocatalytic properties of doped TIO2 nanocrystals and polymer based nanocomposites for various applications, Испитивање оптичких, магнетних и фотокаталитичких особина допираних ТIО2 нанокристала и нанокомпозита на бази полимера за различите примене",
pages = "155-182"
}
Radoičić, M., Vranješ, M., Kuljanin Jakovljević, J., Ćirić-Marjanović, G.,& Šaponjić, Z. (2020). Испитивање оптичких, магнетних и фотокаталитичких особина допираних ТIО2 нанокристала и нанокомпозита на бази полимера за различите примене.
Fascinating world of nanoscience and nanotechnologyBelgrade : SASA., 155-182.
Radoičić M, Vranješ M, Kuljanin Jakovljević J, Ćirić-Marjanović G, Šaponjić Z. Испитивање оптичких, магнетних и фотокаталитичких особина допираних ТIО2 нанокристала и нанокомпозита на бази полимера за различите примене. Fascinating world of nanoscience and nanotechnology. 2020;:155-182
Radoičić Marija, Vranješ Mila, Kuljanin Jakovljević Jadranka, Ćirić-Marjanović Gordana, Šaponjić Zoran, "Испитивање оптичких, магнетних и фотокаталитичких особина допираних ТIО2 нанокристала и нанокомпозита на бази полимера за различите примене" (2020):155-182

Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing

Jovanović, Dragana J.; Dugandžić, Ivan; Ćirić Marjanović, Gordana; Radetić, Tamara; Ahrenkiel, Scott P.; Milošević, Olivera; Nedeljković, Jovan; Šaponjić, Zoran; Mančić, Lidija

(Elsevier, 2015)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Dragana J.
AU - Dugandžić, Ivan
AU - Ćirić Marjanović, Gordana
AU - Radetić, Tamara
AU - Ahrenkiel, Scott P.
AU - Milošević, Olivera
AU - Nedeljković, Jovan
AU - Šaponjić, Zoran
AU - Mančić, Lidija
PY - 2015
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3523
AB - We report on the possibility to build hierarchically organized three-dimensional (3D) titania spherical particles having high surface-to-volume-ratio, by aerosol processing of nanotubular building blocks. Morphology and crystal structure of titania based spherical assemblies, obtained in the temperature range from 150 to 650°C, were characterized by means of scanning and transmission electron microscopy, x-ray powder diffraction and Raman spectroscopy. Initial shape of 1D building units, nanotubes, was well preserved in the spherical assemblies processed at 150 and 450°C. Processing at 650°C resulted in a collapse of the nanotubular building blocks and formation of the assemblies of irregularly shaped TiO2 nanoparticles. Structural analysis revealed several phase transitions in titania spherical assemblies in course with the temperature increase indicating possibility of in-situ phase composition adjustment during aerosol processing. © 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.
PB - Elsevier
T2 - Ceramics International
T1 - Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing
SP - 14754
EP - 14759
VL - 41
IS - 10, Part B
DO - 10.1016/j.ceramint.2015.07.205
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Dragana J. and Dugandžić, Ivan and Ćirić Marjanović, Gordana and Radetić, Tamara and Ahrenkiel, Scott P. and Milošević, Olivera and Nedeljković, Jovan and Šaponjić, Zoran and Mančić, Lidija",
year = "2015",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3523",
abstract = "We report on the possibility to build hierarchically organized three-dimensional (3D) titania spherical particles having high surface-to-volume-ratio, by aerosol processing of nanotubular building blocks. Morphology and crystal structure of titania based spherical assemblies, obtained in the temperature range from 150 to 650°C, were characterized by means of scanning and transmission electron microscopy, x-ray powder diffraction and Raman spectroscopy. Initial shape of 1D building units, nanotubes, was well preserved in the spherical assemblies processed at 150 and 450°C. Processing at 650°C resulted in a collapse of the nanotubular building blocks and formation of the assemblies of irregularly shaped TiO2 nanoparticles. Structural analysis revealed several phase transitions in titania spherical assemblies in course with the temperature increase indicating possibility of in-situ phase composition adjustment during aerosol processing. © 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Ceramics International",
title = "Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing",
pages = "14754-14759",
volume = "41",
number = "10, Part B",
doi = "10.1016/j.ceramint.2015.07.205"
}
Jovanović, D. J., Dugandžić, I., Ćirić Marjanović, G., Radetić, T., Ahrenkiel, S. P., Milošević, O., Nedeljković, J., Šaponjić, Z.,& Mančić, L. (2015). Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing.
Ceramics InternationalElsevier., 41(10, Part B), 14754-14759.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.07.205
Jovanović DJ, Dugandžić I, Ćirić Marjanović G, Radetić T, Ahrenkiel SP, Milošević O, Nedeljković J, Šaponjić Z, Mančić L. Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing. Ceramics International. 2015;41(10, Part B):14754-14759
Jovanović Dragana J., Dugandžić Ivan, Ćirić Marjanović Gordana, Radetić Tamara, Ahrenkiel Scott P., Milošević Olivera, Nedeljković Jovan, Šaponjić Zoran, Mančić Lidija, "Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing" 41, no. 10, Part B (2015):14754-14759,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.07.205 .
1
2
2
2